nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Wyniki pl.rec.fantastyka.film (57:3 - TAK)

Von: Tomasz R Surmacz (tsurmacz@nospam.adm.usenet.pl) [Profil]
Datum: 25.10.2007 04:23
Message-ID: <YES57-3-pl.rec.fantastyka.film-0710@usenet.pl>
Followup-to: pl.news.nowe-grupy
Newsgroup: pl.rec.fantastyka.x-files pl.rec.fantastyka.startrek pl.rec.fantastyka.sf-f pl.rec.fantastyka.babylon5 pl.news.nowe-grupy pl.announce.newgroups
Poni¿ej znajduj± siê wyniki zakoñczonego g³osowania nad
powstaniem nowej grupy usenet news.

Newsgroups line:
pl.rec.fantastyka.film	Fantastyka na malym i duzym ekranie.

Wyniki pl.rec.fantastyka.film - 62 wa¿nych g³osów

Tak Nie : 2/3? >P? : Wynik? : Grupa
---- ---- : ---- ----- : ------ : -------------------------------------------
57  3 : Tak  Tak :  Tak : pl.rec.fantastyka.film
Glosy wstrzymujace sie:  2, glosy niewazne: 5

Utworzenie grupy zosta³o przeg³osowane i w nied³ugim czasie grupa
zostanie za³o¿ona na serwerach news respektuj±cych artyku³y
specjalne
dotycz±ce tworzenia grup w hierarchii pl.*, chyba ¿e w ci±gu
najbli¿szych
kilku dni zostan± zg³oszone zastrze¿enia co do poprawo¶ci
g³osowania maj±ce
wp³yw na jego wynik. (Uwagi takie mo¿na zg³aszaæ w grupie
pl.news.nowe-grupy).

TEMATYKA GRUPY / GROUP CHARTER

Grupa dla mi³o¶ników wszelkiego rodzaju filmów i seriali z gatunku
fantasy,
horror lub science-fiction oraz z ich pogranicza. Prowadzimy tu dyskusje na
tematy zwi±zane z twórczo¶ci± zarówno kinow±, jak
i telewizyjn±, bowiem
serialom fantastycznym czêsto towarzysz± filmy kinowe, a z filmów
powstaj±
czasem seriale.

Dozwolone s± tak¿e dyskusje o ró¿nych formach literackich
powsta³ych
w zwi±zku z danym filmem lub serialem, np. powie¶ciach napisanych na
ich podstawie, jak równie¿ o fanfikach.

Mile widziane s± recenzje, uwagi i komentarze do poszczególnych
odcinków lub
ca³o¶ci seriali, jak równie¿ analizy technologii wymy¶lonych
na u¿ytek danego
filmu, czy te¿ konstruktywna krytyka b³êdów re¿ysera czy
scenarzysty.

Zaleca siê oznaczanie tematów dotycz±cych popularniejszych seriali i
filmów
w odpowiedni sposób, np. [SG] - StarGate, [BSG] - Battlestar Galactica, itd.
Pe³niejszy spis oznaczeñ jest podany w FAQ grupy.

Przyk³adowe tematy:
* nowy serial Chrisa Cartera - czy tak dobry jak poprzednie?
* filmy kinowe na podstawie seriali - tylko dla fanów?
* Lost - czy to ju¿ fantastyka?

Tematy zabronione:
* seriale i filmy bez elementów sf czy fantasy
* pytania typu "sk±d ¶ci±gn±æ serial A/film B"
* og³oszenia kupna/sprzeda¿y nielegalnych kopii seriali/filmów

Zabrania siê crosspostowania artyku³ów na inne grupy w
pl.rec.fantastyka.* bez
ustawionego nag³ówka Followup-To:.

Zabronione jest tak¿e wysy³anie listów zawieraj±cych
jakiekolwiek binaria --
programów/zdjêæ itp, jakikolwiek spam oraz dyskusje niezwi±zane
z tematyk±
grupy. Nie jest to tak¿e miejsce na og³oszenia reklamowe.

Lista osób g³osuj±cych:

G³osy ZA
------------------------------------------------------------------------
alakhai+o2&pl                   Krzysztof_Wójcikiewicz
alex+bofh+org+pl                  Janusz A# Urbanowicz
andrzejjaworek+wp&pl                   Andrzej Jaworek
anetek+hell&pl                        Aneta Baran
anneke+poczta+onet&pl                    Anna_Kañtoch
arkadesh+go2&pl                     Arkadiusz Dymek
bartek+zts+ita+pwr#wroc.pl              Bartlomiej Golenko
bartosz+mierzwiak&com                 bartosz mierzwiak
bednargr+poczta+onet&pl               Grzegorz Bednarczyk
bolo+eska&pl                      Adrian Laczkowski
borys+leszno+edu&pl                    Borys Pogore³o
CFV1plrecfantastykafilm0710+intf+dyndns&org         Tomasz Nycz
chesteroni+poczta+gazeta&pl               Pawel Skarzynski
chopin+sgh+waw&pl                    Piotr KUCHARSKI
damian+karwot+gmail&com                  Damian Karwot
darek+sgh+waw&pl                    Dariusz Jaworski
dominik+rangers+eu&org          Dominik 'Rathann' Mierzejewski
elb+sgh+waw&pl                        Pawe³ Kania
eloy+pawnhearts+eu&org               Krzysztof Krzy¿aniak
ender+g4sa&net                      £ukasz Jaworski
gervenor+poczta+onet&pl                  Konrad Papuga
gfedorynski+gwf+pl                Grzegorz W& Fedorynski
glubone+gmail&com                    Miko³aj_Skalski
gwozdziu+rpg&pl                      
Jakub_Gwó¼d¼
jacz+op&pl                         Jacek Czepiel
jaskch+wp&pl                      Jacek Skowroñski
jerzy_karski+wp&pl                     Jerzy Karski
joasia+hell&pl                       Joanna S³upek
jsokol+priv+onet+pl                  Jaros³aw A# Sokó³
k+kolak+chello&pl                      Konrad Ko³ak
kazz+poczta+gazeta&pl                   Micha³_Bry³ka
kielpinski+pmi&pl                    Tomek_Kie³piñski
kjonca+poczta+onet&pl                    Kamil_Joñca
kya-cfv+evil&pl                     Kaja Mikoszewska
lmaszczyk+tenbit&pl                   Leszek Maszczyk
maar+bcf&pl                      Marek MAAR Grzywa
magda+foobar&pl               Magdalena Fabrykowska-M³otek
marcin+dabrowski+onet&pl           Marcin Krzysztof Dabrowski
marwoz+gazeta&pl                     Marcin Wo¼nica
Michal+Jankowski+fuw+edu#pl               Michal Jankowski
mkasie+sgh+waw&pl                    Michal KASIEWICZ
mr_rysiu+go2&pl                    Krzysztof Ksi±¿ek
msob+ibch+poznan&pl                   Michal Sobkowski
mushu+posterus&com                   Maciej Dobrzanski
nare+unigrids+icm+edu#pl               Arkadiusz Kindziuk
nexus+hoth+amu+edu#pl                    Bohdan Horst
pikolmi+gmail&com                   Piotr Kolmanowski
psofometr+data+pl                     Marek A& Salwa
roman+ssl+mikronika+com#pl                Roman Bednarek
romekj2+tlen&pl                       Roman Jadach
Sebastian+Kaliszewski+softax+com#pl        Sebastian Kaliszewski
szymon+bastard+operator+from#hell.pl            Szymon Sokó³
trzypion+oldfield+org&pl                 Adam_P³aszczyca
usher+poczta+onet+pl                 Andrzej P# Wozniak
voovoos+kis+p+lodz#pl                 Maciej Wierzbicki
wiki+sf-f&pl                 Wiktor 'Wiki' Matlakiewicz
yaal+news+from+hell&pl              Monika "YaaL"
Szczygie³

G³osy PRZECIW
------------------------------------------------------------------------
darlas+post&pl                     Dariusz Laskowski
dorgut+epf&pl                      Dorota Guttfeld
student+hell&pl                       Maciej Mich

G³osy wstrzymuj±ce siê
------------------------------------------------------------------------
marcin95+poczta+onet&pl                Marcin Frankowski
premax+hot&pl                   Przemyslaw Popielarski


G³osy niewa¿ne
------------------------------------------------------------------------
j_m_majer+poczta+onet+pl                  Jan M# Mayer
! <<< 501 5+1.3 Odbiorca <j_m_majer+poczta+onet#pl> nie istnieje / Re
konohamaru+wp&pl                         Konohi
! Brak imienia/nazwiska
kvas+wp&pl                            Dominik
! Brak imienia/nazwiska
news+eridanus&org                    Micha³_D±browski
! Niew³a¶ciwy adres
Rallv+poczta+onet&pl                        Rallv
! Brak imienia/nazwiska

--
Aktualn± listê aktywnych grup pl.* mo¿na zawsze znale¼æ
pod adresem
http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.3.html
FAQ dotycz±ce g³osowañ nad nowymi grupami:
http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.html
Lista aktualnie dyskutowanych lub g³osowanych CFV:
http://42.pl/cfv/

[ Auf dieses Posting antworten ]