nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Witam w pl.answers!

Von: Rafa? Maszkowski (rzm@icm.edu.pl) [Profil]
Datum: 08.09.2009 02:16
Message-ID: <pl-answers-1-1252368962@icm.edu.pl>
Followup-to: poster
Newsgroup: pl.answers
Posted-By: auto-faq 3.3.1 beta (Perl 5.010)
Archive-name: pl/answers

Witam w pl.answers! W grupie, w której znajdziesz odpowiedzi na pytania, o
których zadaniu nigdy by¶ nawet nie pomy¶lal. Michal.Jankowski@fuw.edu.pl
mianowa³ mnie jej moderatorem.

Grupa pl.answers s³u¿y do dystrybucji artyku³ów
zawieraj±cych odpowiedzi na
zwykle zadawane pytania (Frequently Asked Questions), zwykle równocze¶nie z
wysy³aniem ich do grup zwi±zanych z FAQiem tematycznie. FAQ zaaprobowany do
dystrybucji przeze mnie mo¿e byæ wysy³any cyklicznie przez autora z
zaznaczeniem tej aprobaty w nag³ówku. Nadawca FAQa bêdzie poproszony o
podanie
dni miesi±ca (tygodnia), w których bêdzie wysy³a³ FAQ,
mo¿liwie innych ni¿ dla
ju¿ istniej±cych. Do wpisania FAQu do spisu poni¿ej potrzebny jest
te¿ jego
tytu³ i adres nadawcy. W razie problemów, w miarê
mo¿liwo¶ci, s³u¿ê pomoc±.

Artyku³y mog± byæ (a nawet powinny) wysy³ane
równocze¶nie do innej odpowiedniej
grupy. Powinny one mieæ liniê 'Subject: ' wyra¼nie
okreslaj±c± temat. Linia
'Followup-To: ' powinna zawieraæ nazwê grupy, do której
przynale¿y FAQ lub
s³owo 'poster'. Zalecana jest tak¿e linia 'Expires: ' z odpowiedni±
data i
'Supersedes: ', zawieraj±ca identyfikator poprzedniej wersji tego FAQ.
Wysy³anie FAQów pomaga zautomatyzowaæ pakiet auto-faq
(ftp://sunsite.icm.edu.pl/pub/unix/news/auto-faq/). Korzystanie z tego pakietu
pozwala m.in. tak wysy³ac FAQ, by w systemie Usenet News zawsze mo¿na bylo
znale¼æ dok³adnie jedn± i zawsze naj¶wie¿sz±
kopiê artyku³u. Tych, którzy nie
umiej± sami uruchomiæ auto-faqa mogê wspomóc
wysy³aj±c ich FAQi.

Wiêcej o tym jak siê wysy³a FAQs mo¿na znale¼æ w
artyku³ach "Introduction to
the *.answers newsgroups" oraz "*.answers submission guidelines",
które
pojawiaj± siê cyklicznie w grupie news.answers, ale na razie nie ma w tej
grupie du¿ych wymagañ co do formy wysy³ania FAQów.

Grupa pl.answers _NIE_S£U¯Y_ do zadawania pytañ ani prowadzenia
dyskusji, na
które w³a¶ciwymi miejscami s± odpowiednie grupy tematyczne.
Pytania wys³ane do
pl.answers dotr± do moderatora, ale pozostan± bez odpowiedzi, je¿eli
nie
dotycz± wysy³ania FAQs.

Aktualna lista artyku³ów wysy³anych do pl.answers:

tytu³						wysy³aj±ca/y						dzieñ
Witam w pl.answers!				Rafal Maszkowski <rzm@icm.edu.pl>			 8,25
Newsy w Polsce	(w 4 czêsciach)			Tomasz R. Surmacz
<tsurmacz@ict.pwr.wroc.pl>		26
How to add pl.* hierarchy to a news server	Tomasz R. Surmacz
tsurmacz@blurp.bnafh.bofh.org.pl	 2
pl.internet.komunikaty FAQ			Tomasz R. Surmacz
<tsurmacz@netrape.bnafh.bofh.org.pl>	18
Mini netykieta grup news i list dyskusyjnych	Marcin Debowski <agatek@pg.gda.pl>			 5
pl.comp.objects FAQ (FAQs and more)		Kamil Konieczny <kkoniec@mks.com.pl>			15
pl.rec.humor.najlepsze FAQ			Kaja Mikoszewska <kya-prhn@hell.pl>			10
Przeczytaj to ! - FAQ pl.rec.fantastyka.sf-f	Janusz A. Urbanowicz
<alex@eris.phys.uni.torun.pl>	23
FAQ pl.comp.lang.perl FAQ			Krzysztof Juszkiewicz
<juszkiew@kt.agh.edu.pl>		pi±tek
FAQ grupy pl.soc.seks.moderowana		Janusz Szarpi <szarpi@plsocseks.org>			 4,19
FAQ grupy pl.rec.humor.kabaret			Malgorzata Krzyzaniak
<zuzanka@transilvania.eu.org>	14,28
FAQ grupy dyskusyjnej pl.rec.harcerstwo		Slawomir Stachniewicz
<Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl> 13
FAQ grupy pl.news.czytniki			Tomasz Sienicki <tsca@mailserver.dk>			9,24
FAQ grupy pl.comp.www.nowe-strony		S³awomir Szysz³o
<slaszysz@poczta.onet.pl>		niedz.
pl.sci.historia FAQ				Jan M. Mayer <j_m_m@poczta.onet.pl>			3 (I,IV,VII,X)
pl.comp.os.advocacy -- najczê¶ciej zadawane pytania	Dawid Kuroczko
<qnex@knm.org.pl>		12
FAQ grupy pl.comp.lang.php			Adam Go³êbiowski
<adamg@biomerieux.pl>			poniedzia³ki
pl.pregierz FAQ					Kaja Mikoszewska <kya-pregierz@hell.pl>			16
pl.internet.pomoc FAQ				Kaja Mikoszewska <kya-pip@hell.pl>			czwartki

R.

[ Auf dieses Posting antworten ]