nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

FAQ pl.rec.humor.najlepsze

Von: kya@mail.here.invalid [Profil]
Datum: 10.10.2009 12:00
Message-ID: <faq-prhn-1-1255168802@akson.sgh.waw.pl>
Followup-to: poster
Newsgroup: pl.rec.humor.najlepsze pl.answers
Posted-By: auto-faq 3.3.1 (Perl 5.008)
Archive-name: humor/prhn-faq

<FAQ>
Title: FAQ pl.rec.humor.najlepsze
Version: 2.3
Last-Modified: 2005.02.25

<Spis tre¶ci>
0. Copylefts i podziêkowania.
1. Kto (i za ile) pisze FAQ?
2. Gdzie FAQ jest dostêpne?
3. Kto i kiedy wymy¶li³ grupê pl.rec.humor.najlepsze?
4. Do czego s³u¿y prhn?
5. Do czego NIE s³u¿y prhn?
6. W takim razie gdzie mam wysy³aæ kawa³y?
7. Kto mo¿e podsy³aæ artyku³y do prhn?
8. Dlaczego moje artyku³y wysy³ane do prhn nie ukazuj± siê od razu?
9. Kto ponosi odpowiedzialno¶æ za artyku³y pojawiaj±ce siê na
grupie?
10. Co to znaczy, ¿e prhn jest moderowana?
11. Dlaczego prhn jest moderowana?
12. Kto (i za ile) moderuje prhn?
13. Widzê, ¿e moderatorzy wszystko robi± w czynie spo³ecznym. Czy
mogê im
w jaki¶ sposób wynagrodziæ ten trud?...
14. ...i w jaki sposób?
15. W jaki sposób wysy³aæ artyku³y?
16. W jaki sposób nie wysy³aæ artyku³ów?
17. W jaki sposób czytaæ artyku³y z prhn?
18. Czy mogê otrzymywaæ prhn poczt±?
19. Czy prhn jest archiwizowana?
20. Gdzie zg³aszaæ pytania i poprawki do tego FAQ?
</Spis tre¶ci>

0. Copylefts i podziêkowania.

FAQ mo¿e byæ w dowolny sposób rozpowszechniane, powielane w mediach,
na no¶nikach magnetycznych i celulozowych pod warunkiem zachowania
tre¶ci bez ¿adnych zmian.

Podziêkowania w kolejno¶ci alfabetycznej otrzymuj±:
Miros³aw "Jubal" Baran, Artur "Czesiu" Czechowski, Jacek
Fedoryñski, £ukasz
"lukie" Grochal, Asia "Asiaczek" Jêdrychowska, Marcin
"Qrczak" Kowalczyk,
Andrzej Kudlicki, Tomasz "Godryk" Marcinkowski, Robert "Robmar" Maron,
Peter
"Miko³aj" Miko³ajski, Kaja "kya" Mikoszewska, Tomasz
Minkiewicz, Rados³aw
Pop³awski, Tomasz Surmacz, Romuald Szcze¶niak, Zenobiusz "Zenon"
Zimny,
Olgierd "Kingsajz" Zió³ko.

Gdyby nie Wy, to FAQ nigdy nie by³oby tak eleganckie, zwiêz³e,
tre¶ciwe,
a zreszt± nie by³oby go pewnie w ogóle, tylko p³acz i zgrzytanie
zêbów.

1. Kto (i za ile) pisze FAQ?

FAQ pope³ni³ jak najbardziej w czynie spo³ecznym Artur Czechowski. Poprawki
nanios³a w czynie aspo³ecznym Asia Jêdrychowska, a nastêpnie Kaja
Mikoszewska
w nim pogrzeba³a i te¿ z tego nic nie mia³a.

2. Gdzie FAQ jest dostêpne?

Jedynie s³uszna wersja FAQ dostêpna jest na http://www.rotfl.eu.org/prhn/.
10. dnia ka¿dego miesi±ca przesy³ana jest na pl.answers
i pl.rec.humor.najlepsze. Poza tym URL do FAQ mo¿na znale¼æ w stopce
na koñcu
artyku³ów pojawiaj±cych siê na pl.rec.humor.najlepsze.

3. Kto i kiedy wymy¶li³ grupê pl.rec.humor.najlepsze (zwan± dalej
prhn)?

Grupê prhn wymy¶li³o samo ¿ycie :) Ale ¿eby
za³o¿yæ grupê newsow± potrzebna
jest inicjatywa. Pierwsza, gin±ca w pomroce dziejów propozycja zosta³a
rzucona
przez Tomka Surmacza. Potem sprawa przycich³a -- problemem by³o znalezienie
moderatora. Jaki¶ czas pó¼niej ofiarê na o³tarzu humoru
z³o¿y³ Artur
Czechowski, który formalnie zaproponowa³ g³osowanie nad grup± i
zgodzi³
siê byæ moderatorem (nie wiedzia³, biedny, co czyni). Komunikat kontrolny
tworz±cy grupê zosta³ wys³any 19 lipca 1996 roku. Informacjê
tê mo¿na uzyskaæ,
zagl±daj±c na http://www.usenet.pl/opisy/pl.rec.humor.najlepsze.

4. Do czego s³u¿y prhn?

Na prhn ¶miejemy siê z artyku³ów (postów) z innych grup
newsowych. Owe artyku³y
by³y tak ¶mieszne, ¿e a¿ zosta³y podes³ane na prhn. Co
by³o zabawne? Och, mog³a
to byæ dowcipna odpowied¼ na poprzedni artyku³, list wys³any na
z³± grupê,
co nada³o mu nowy, nieoczekiwany sens, czyje¶ niezwykle zabawne skojarzenie...
Wyj±tkowo móg³ to byæ zupe³nie klasyczny kawa³
(opowiedziany na jakiej¶
grupie), ale wy³±cznie pod warunkiem, ¿e by³ nowy, zwala³ z
nóg i spodoba³ siê
moderatorowi.

5. Do czego NIE s³u¿y prhn?

prhn nie s³u¿y do wysy³ania artyku³ów niezgodnych z
tematyk± grupy,
a w szczególno¶ci do:
- wysy³ania kawa³ów o blondynkach, milicjantach, Kowalskim i babie
- przysy³ania pró¶b o dowcipy
- wysy³ania kawa³ów w ogóle (z wyj±tkiem dopuszczonych w
punkcie 4 FAQ)
- wysy³ania og³oszeñ, reklam, spamu
- wysy³ania informacji o tym, ¿e w³a¶nie
za³o¿y³e¶/znalaz³e¶ ¶mieszn±
stronê WWW
- wysy³ania informacji o tym, ¿e w³a¶nie znalaz³e¶
przezabawny b³±d
na stronie WWW
- odpowiadania na artyku³y pojawiaj±ce siê na prhn (je¿eli chcesz
odpowiedzieæ
na taki post, to odszukaj grupê, na któr± zosta³ on pierwotnie
wys³any,
i tam wy¶lij swoj± odpowied¼)
- komentowania pojawiaj±cych siê na prhn artyku³ów
- wysy³ania jakichkolwiek testów
- wysy³ania rzeczy, które byæ mo¿e kiedy¶ by³y
¶mieszne, ale kiedy by³am taka
ma³a, one mia³y tak± brodê, np. ca³kiem wyeksploatowane
robienie ³aski bez
pliterek
- wysy³ania artyku³ów chamsko-prze¶miewczych, których
obiektami s± popularne
trolle (s³u¿± do tego odpowiednie grupy w hierarchii alt.fan.*)

6. W takim razie gdzie mam wysy³aæ kawa³y?

Na grupê pl.listserv.chomor-l.

7. Kto mo¿e podsy³aæ artyku³y do prhn?

Ka¿dy. prhn jest grup± otwart± na wszystkie wyznania, rasy,
p³cie, stronnictwa
polityczne. Jedynym ograniczeniem jest zdrowe (lub nie) poczucie humoru.
Czasem kluczowe mo¿e okazaæ siê posiadanie kota.

8. Dlaczego moje artyku³y wysy³ane na prhn nie ukazuj± siê od razu?

Dlatego, ¿e prhn jest moderowana. Przeczytaj 10 i 11 punkt FAQ.

9. Kto ponosi odpowiedzialno¶æ za artyku³y pojawiaj±ce siê na
grupie?

Za artyku³y pojawiaj±ce siê na prhn ponosi odpowiedzialno¶æ
osoba przysy³aj±ca
(crosspostuj±ca) dany artyku³. Moderator nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialno¶ci
za prezentowane tam tre¶ci.

10. Co to znaczy, ¿e prhn jest moderowana?

Ka¿dy artyku³ wys³any przez Ciebie na grupê trafia najpierw do
moderatora,
który decyduje, czy dany artyku³ siê nadaje.

11. Dlaczego prhn jest moderowana?

a) ¿eby na grupie nie pojawia³y siê ¶mieci wyszczególnione w
punkcie 5,
b) niektóre artyku³y s± na tyle ¶mieszne, ¿e podsy³a
je kilka osób,
a moderator (zasadniczo) wpuszcza taki post na prhn tylko raz.

12. Kto (i za ile) moderuje prhn?

Moderatorami prhn s±:
- Asia Jêdrychowska <asia at hell dot pl>[1]
(w stanie odpoczynku)
- Kaja Mikoszewska <kya-prhn at evil dot pl>[1]
(w stanie aktywno¶ci)

Moderatorzy w stanie spoczynku, alfabetycznie:
Artur Czechowski, £ukasz Grochal, Tomek Orzechowski, Rafa³ Wiosna.

Moderowanie prhn jest czynem spo³ecznym, zadaniem nieop³acalnym
i wysi³kiem jak krew w piach. Nic z tego nie mamy!

13. Widze, ¿e moderatorzy wszystko robi± w czynie spo³ecznym. Czy
mogê
im w jaki¶ sposób wynagrodziæ ten trud?...

Ale¿ oczywi¶cie!

14. ...i w jaki sposób?

Mad Dog, tequila. Wino bia³e pó³wytrawne. Mail z ³adnym ascii-artem.
Ró¿owe bamboszki. Sprawny magnetofon do ma³ego atari. 20 kg
ziemniaków.
Ka¿d± ofertê postaramy siê rozpatrzyæ indywidualnie.

15. W jaki sposób wysy³aæ artyku³y?

Przede wszystkim artyku³y nale¿y wysy³aæ na grupê
pl.rec.humor.najlepsze,
a serwer ju¿ sam zadba, by trafi³ on do moderatorów. Je¿eli z
jakich¶ powodów
nie mo¿esz wys³aæ artyku³u przez serwer newsowy, to spróbuj
poczt± na adres
pl-rec-humor-najlepsze at usenet dot pl [1].

Nie przysy³aj nic w za³±czniku!

Wysy³aj±c artyku³, zadbaj o to, aby mia³ poprawnie zakodowane
polskie
znaki (ISO-8859-2). Zawsze podaj autora, grupê, z której pochodzi
artyku³,
jego temat (subject) i Message-ID (forwardy bez podanego tego nag³ówka
nie bêd± przepuszczane) oraz datê. Pozosta³e nag³ówki
(poza uzasadnionymi
przypadkami) wycinaj.

Je¶li Twój czytnik dodaje przy forwardzie znaki cytowania, wytnij je
rêcznie.
Zostaw tylko te, które by³y w oryginalnym artykule.

Je¶li formatowanie posta nie jest kluczowym elementem dowcipu, przed wys³aniem
sprawd¼, czy linie siê brzydko nie po³ama³y i, je¶li trzeba,
rêcznie je popraw
(powinny koñczyæ siê mniej wiêcej w 75 kolumnie).

To, co dociera do moderatora, powinno wygl±daæ mniej-wiêcej tak:

/---
[Twój ewentualny komentarz -- tylko je¶li jest absolutnie konieczny.
Komentarz "bez komentarza" mo¿esz sobie darowaæ.]

From: autor_¶miesznego_posta
Subject: temat
Newsgroups: pl.*
Message-ID: m-id
Date: data

[tre¶æ artyku³u wraz z podpisem autora
-- bez dodanych przez Twój czytnik znaków cytowania!]

[ewentualnie Twój podpis]
\---

Je¶li artyku³, który chcesz podes³aæ, jest stary, ale
znalaz³e¶ go
i roz¶mieszy³ Ciê dopiero niedawno, sprawd¼ w archiwum (punkt 19),
czy kto¶ nie by³ szybszy.

Je¶li chcesz podes³aæ wybór co lepszych kwiatków z zabawnego
w±tku

a) W±tek szed³ liniowo (1 -> 2 -> 3 -> 4...). Czyli normalnie --
na pocz±tku nag³ówki ostatniego posta, dalej rozumnie posklejane
wypowiedzi
uzupe³nione o logiczn± liczbê znaków cytowania (i ewentualnie
wrotki).
Przyk³ad: http://42.pl/gg/Xns94926EED136Dszczurek@193.110.122.80.

b) W±tek szed³ drzewkowo -- by³o wiele odpowiedzi na jednego posta
(1 -> 2, 3, 4...). Na pocz±tku nag³ówki posta, od którego
siê zaczê³o,
dalej odpowiedzi (wyra¼nie rozdzielone, z podanymi autorami, sensownie
pocytowane). Przyk³ad: http://42.pl/gg/kklcqig1rk0z.dlg@komp.pana.marcina.

Jak wysy³aæ artyku³y przy u¿yciu najczê¶ciej
u¿ywanych czytników

tin:
Czytaj±c artyku³ naci¶nij "x" ("Cross-post") i wpisz
nazwê grupy
"pl.rec.humor.najlepsze". Na stwierdzenie, ¿e grupa jest moderowana i
pytanie,
czy nadal chcesz wys³aæ artyku³, odpowiedz "y". tin
automatycznie umie¶ci
odpowiednie informacje w tre¶ci podsy³anego artyku³u, wiêc bez
dalszej edycji
mo¿esz go wys³aæ.

slrn:
Czytaj±c artyku³ naci¶nij "ESC 2 f" i potwierd¼
"y". Skróæ nag³ówki
cytowanego artyku³u do "From:", "Subject:",
"Newsgroups:", "Message-ID:"
i "Date:", zmieñ grupê docelow± forwardu na
"pl.rec.humor.najlepsze", wysy³aj.

pine:
Czytaj±c artyku³ naci¶nij "h" (full headers), "f"
(forward), "n" (not as
attachment) i "Ctrl-R", wpisz w pole Newsgrps
"pl.rec.humor.najlepsze",
przytnij cytowane nag³ówki do "From:", "Subject:",
"Newsgroups:",
"Message-ID:" i "Date:", nacisnij "Ctrl-X" i odpowiednio
du¿o razy "y".

Gnus:
Czytaj±c artyku³, naci¶nij "Ctrl-1", "S",
"o" i "p", wpisz nazwê grupy
w minibuforze i po przyciêciu nag³ówków do "From:",
"Subject:",
"Newsgroups:", "Message-ID:" i "Date:" wy¶lij
artyku³, u¿ywaj±c
"c-c" "c-c" ("Ctrl-c", "Ctrl-c").

XNews:
Naci¶nij "Ctrl-M" ("Forward by mail"), skopiuj ca³±
tre¶æ ("Ctrl-A", "Ctrl-C"),
zamknij forward ("ESC"), naci¶nij "F" ("Follow-Up to
Newsgroup"), zaznacz
i usuñ obecn± tre¶æ, wklej ze schowka tê skopiowan±,
w polu Newsgroups wpisz
"pl.rec.humor.najlepsze". Je¶li trzeba, naci¶nij "Rewrap",
wysy³aj.

Internet News, Outlook Express:
Naci¶nij "Reply to Group" albo "Ctrl-G". W polu Newsgroups wpisz
"pl.rec.humor.najlepsze". Uzupe³nij artyku³ o nag³ówki 
"From:", "Subject:",
"Newsgroups:", "Message-ID:" i "Date:" (znajdziesz je we
W³a¶ciwo¶ciach
Wiadomo¶ci po wci¶niêciu "Ctrl-F3"), skasuj dodane przez czytnik
znaki
cytowania (doklei³y siê na pocz±tku ka¿dej linii), wysy³aj.

Agent:
Z menu "Post" wybierz "Forward Unquoted" i w polu "To" wpisz
"pl-rec-humor-najlepsze at usenet dot pl" [1]. Uzupe³nij artyku³ o
nag³ówki
"From:", "Subject:", "Newsgroups:", "Message-ID:"
i "Date:", wysy³aj.

Dialog:
Zaznacz ca³y artyku³ "Ctrl-A" i z menu "Post" wybierz
"Forward unquoted
by e-mail" i -- zamiast wpisywaæ adres odbiorcy -- wybierz
"pl.rec.humor.najlepsze" z listy "Newsgroups".

16. W jaki sposób NIE wysy³aæ artyku³ów?

W ¿adnym wypadku nie nale¿y wysy³aæ artyku³ów na
adres moderatora.
Je¿eli ju¿ naprawdê MUSISZ wys³aæ artyku³
poczt±, to zrób to
w sposób opisany na pocz±tku punktu 15.

17. W jaki sposób mogê czytaæ artyku³y z prhn?

Tak samo jak wszystkie grupy newsowe. Najpowszechniejszym sposobem jest
u¿ywanie czytników news. Mo¿esz te¿ zajrzeæ na Google.

18. Czy mogê otrzymywaæ prhn poczt±?

Tak. Zajrzyj na http://newsgate.onet.pl/emailnews.shtml.

19. Czy prhn jest archiwizowana?

Tak jak wszystkie grupy. Z archiwum mo¿na korzystaæ przez www
(http://groups.google.com/groups?as_ugroup=pl.rec.humor.najlepsze)
lub przez nntp (news://news-archive.icm.edu.pl/pl.rec.humor.najlepsze).

20. Gdzie zg³aszaæ pytania i poprawki do tego FAQ?

Do aktualnego maintainera FAQ na adres <kya-prhn at evil dot pl> [1].
</FAQ>

----
[1] W adresach mailowych podanych w FAQ nale¿y zmieniæ " at " na
"@",
a " dot " na ".".

[ Auf dieses Posting antworten ]