nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

FAQ pl.pregierz

Von: kya@mail.here.invalid [Profil]
Datum: 16.10.2009 12:00
Message-ID: <faq-pregierz-1-1255687201@akson.sgh.waw.pl>
Followup-to: poster
Newsgroup: pl.answers
Posted-By: auto-faq 3.3.1 (Perl 5.008)
Archive-name: pregierz-faq

.d88
8P
38L
@88b.   88888L     .-uoou.
888*"`    "88k   d88*"#*888
88"      J88  :8P    88
88     .e8888  88    M8>
88>  d8P  #88 '88    88>
88r  988   '88 '88k    88>
88F  988L  '88& #88N.   88
#8"  R888b  888F '#8888> 88
88
88
grupy pl.pregierz       88>
`
z dnia 2005 02 24, wersja 2.2

Spis tre¶ci

* Podstawowe informacje
+ O czym jest niniejszy dokument
+ Tematyka grupy pl.pregierz
o Geneza
o Powstanie grupy
o Tre¶æ FAQ
+ ,,Crossposty''
+ FAQ
* Przydatne informacje dotycz±ce pisania na pl.pregierz
+ Artyku³y
o Kwestie techniczne
+ Ustawienie fontów
+ Polskie litery
+ Artyku³y innych uczestników dyskusji
+ Napoje, jedzenie itp.
+ ,,Off-topiki''
* Styl dyskusji
+ Wyczerpuj±ce odpowiedzi
+ Niezrozumia³a terminologia
+ Niewiedza
+ Prawdziwo¶æ argumentów
+ Kultura dyskusji
+ Stosowane skróty, wyrazy.
* Zwyczaje
+ Anonimowo¶æ
+ Poprawianie
+ Blogowanie
+ Miasto ,,default''
* Lokalny folklor
+ Charakterystyczne osoby, o których warto wiedzieæ
o Iluzja
+ Tematy niemile widziane
+ Statystyki
+ Felietony, streszczenia, analizy
+ G³ópawki
* Zasoby w Internecie
+ Archiwum
+ Inne przydatne miejsca w sieci
* Uwagi koñcowe

Podstawowe informacje

O czym jest ten dokument

Dokument ten ma na celu zaznajomienie nowych dyskutantów ze zwyczajami
i specyfik± grupy pl.pregierz. Zanim napiszesz co¶ na grupê,
przeczytaj FAQ, a potem przez co najmniej tydzieñ przygl±daj siê
dyskusjom. Pozwoli Ci to zorientowaæ siê, kto jest kim, z kim warto
rozmawiaæ, a z kim nie, oraz przyzwyczaiæ siê do stylu wymiany
zdañ.

Tematyka grupy pl.pregierz

Grupa ta powsta³a, aby daæ spo³eczno¶ci usenetowej
mo¿liwo¶æ wyra¿enia
opinii, najczê¶ciej negatywnej, dotycz±cej wszelakiej tematyki -- od
spraw ostatecznych poprzez wydarzenia otaczaj±cego ¶wiata a¿ po
kwestie ca³kiem przyziemne.

Na pl.pregierz siê piêtnuje, narzeka, w¶cieka, marudzi, potêpia i
na
inne, ogólnie przyjête w cywilizacji ³aciñskiej sposoby
demonstruje
swój sprzeciw wobec paranoi dnia codziennego i ¶wi±tecznego. Z drugiej
strony dopuszczalne jest (i jak najbardziej mile widziane) chwalenie
rzeczy, dziêki którym pozytywniej spojrzeli¶my na otaczaj±cy nas
¶wiat. Synonimem s³owa ,,chwaliæ'' jest tu ,,wazelinowaæ''.

Geneza

Za Now± Encyklopedi± Powszechn± PWN:

Prêgierz [z niem. der Pranger] -- urz±dzenie s³u¿±ce od
wczesnego
¦redniowiecza do wykonywania takich kar hañbi±cych jak ch³osta,
piêtnowanie, obcinanie nosa, uszu, r±k, w³osów, oraz wystawiania
skazanych na widok publiczny; kolumna kamienna lub s³up drewniany,
ustawiane zwykle przed ratuszem; stosowania kary prêgierza ostatecznie
zaprzestano w po³. XIX w.; w Polsce m.in. zabytkowy prêgierz z 1535
roku zachowa³ siê w Poznaniu.

Powstanie grupy

Grupa powsta³a 3 marca 1997 roku przy 59 g³osach za i 4 g³osach
przeciw.

Wyniki g³osowania znale¼æ mo¿na na stronie
http://www.usenet.pl/opisy/pl.pregierz.

Tre¶æ FAQ

Je¶li uwa¿asz, ¿e w FAQ brakuje odpowiedzi na jakie¶ pytanie,
opracuj
j± i przy¶lij na grupê, w temacie posta koniecznie zamieszczaj±c
ci±g
znaków "[FAQ]" (inaczej osoby zajmuj±ce siê FAQ mog±
go przeoczyæ).

,,Crossposty''

Jednym z celów istnienia pl.pregierz jest odci±¿enie innych grup w
hierarchii pl.* od nêkaj±cych ich, prowadz±cych donik±d,
ostrych
wymian zdañ. Dlatego te¿ niemile widziane jest wysy³anie
artyku³ów
jednocze¶nie na prêgierz i na inn± grupê. Prowadzi to zazwyczaj do
gigantycznych w±tków prowadz±cych donik±d,
niepowi±zanych w ¿aden
sposób z tematyk± ¿adnej z grup. Wyj±tkiem mo¿e
byæ artyku³, w którym
nag³ówek Followup-To: ustawiony jest tylko na jedn± z grup lub na
,,poster''.

FAQ

Ten dokument jest dostêpny pod adresem http://pregierz.is.evil.pl
lub http://pregierz.faq.pl.

Przydatne informacje dotycz±ce pisania na pl.pregierz

Artyku³y

Pamiêtaj -- Twoje artyku³y ¶wiadcz± o Tobie. Schludnie napisana
wiadomo¶æ znajdzie wiêcej chêtnych do polemiki. Szybciej
bêdzie mo¿na
zrozumieæ, co chcesz przekazaæ, ³atwiej te¿ ustosunkowaæ
siê do tez w
niej zawartych.

Pamiêtaj, ¿e istotnie ¶wiadczy o Tobie nie tylko to, w jaki
sposób
prowadzisz dyskusjê, ale równie¿ to, z kim dyskutujesz (lub
uwa¿asz,
¿e dyskutujesz, poniewa¿ na grupie czai siê kilku amatorów
wci±gania
nie¶wiadomych w manipulowane pyskówki).

Kwestie techniczne

Cytuj tylko te fragmenty tekstu poprzednika, do których odnosisz siê
w swojej wiadomo¶ci. Nie cytuj sygnaturek, chyba ¿e chcesz siê
ustosunkowaæ do tre¶ci w nich zawartych. Uwa¿aj, by nie
przypisywaæ
cudzych s³ów cytowanym przez ciebie osobom. Dziel to, co piszesz,
na akapity, a wiersze ³am w okolicy 70 kolumny -- u³atwi to innym
czytanie i odpowiadanie na Twoje wiadomo¶ci.

Je¿eli chcesz zwróciæ uwagê czytelnika na poszczególne
s³owa, nie
u¿ywaj wielkich liter (nie krzycz), lecz zaznacz te s³owa
*gwiazdkami*, _podkre¶leniami_, /uko¶nikami/ b±d¼ -minusami- --
porz±dne czytniki potrafi± to odpowiednio zinterpretowaæ.

Nie wysy³aj binarnych za³±czników; przypilnuj
równie¿, by Twój czytnik
nie do³±cza³ ró¿nych dodatków (np. wizytówek
w OE) -- wiadomo¶ci
niezgodne ze standardami s± niemile widziane.

Rady, jak skonfigurowaæ czytnik newsów, znajdziesz na grupie
pl.news.czytniki.

Wiêcej informacji o zachowaniu w Usenecie mo¿esz znale¼æ w
"Mini
Netykiecie list dyskusyjnych i grup news" pod adresem
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html (strona od jakiego¶ czasu nie
jest aktualizowana, ale ogólne zasady siê nie zmieni³y), na grupie
pl.answers oraz na stronach po¶wiêconych USENET news w Polsce --
http://www.usenet.pl/.

A "je¶li nie wiesz, jak siê zachowaæ, na wszelki wypadek zachowuj
siê
przyzwoicie" (Antoni S³onimski).

Ustawienie fontów

W celu w³a¶ciwego przeczytania i zrozumienia niektórych
wyra¿eñ i/lub
obrazków nale¿y mieæ ustawion± tzw. czcionkê
nieproporcjonaln±. Jest
to czcionka o sta³ej szeroko¶ci znaku, czyli np. litery 'i' i 'W' maj±
tê sam± szeroko¶æ. Dziêki u¿ywaniu takiej czcionki
ka¿dy jest w stanie
w³a¶ciwie zrozumieæ np:

s³owo do podkre¶lenia
^^^^^^^^^^^^

Ponadto umo¿liwia to docenienie ascii-artów, które znajduj±
siê w
sygnaturkach wielu osób.

Przyk³adem fontu nieproporcjonalnego jest Courier New. Je¶li masz
ustawion± w³a¶ciw± czcionkê, na pewno bez problemu
przeczytasz
poni¿szy tekst:

ueeeeeeeeec  .oeu.    .uoeeu.
dF     E  7"  R.   :8"   ^#b
9:  @######" 8f   8  @"  @#*k  RL
9:  M    :E .k  `k 8'  9  9:  9:
9:  *******E 8 :R8.  R 'E  8  4:  'E
9:     'E:F @ :  ':'E  8  4:  'E
9:  M`````` 8 /E 9\  ML8  8  9:  XF
9:  M   dF '`````  8":  ?k .8  :E
9:  M   R .eeeeee,  ?k`8. '""  8L
9kuuu8   9ku/   \uuuu8 ^*Neoodc  "N.
"$..$"
#"

Polskie litery

Je¶li u¿ywasz polskich znaków diakrytycznych lub cytujesz
wiadomo¶ci z
nimi, pamiêtaj, aby w nag³ówkach Twoich wiadomo¶ci znalaz³a
siê
stosowna deklaracja. Oficjalnie przyjêtym standardem polskich znaków
jest ISO-8859-2. Standard ten obowi±zuje tak¿e na tej grupie. Próby
innego sposobu kodowania, takiego jak CP-1250 czy te¿ Unikod, bêdzie
siê koñczy³o -- jako przyk³ad niewiedzy b±d¼ braku
szacunku dla
rozmówców -- odsy³aniem do niniejszego FAQ, za¶ pro¶by o
nieu¿ywanie
polskich ,,ogonków'' nie odnios± skutku.

Wiêcej informacji znajdziesz na Polskiej Stronie Ogonkowej --
http://www.agh.edu.pl/ogonki/.

Artyku³y innych uczestników dyskusji

Odpowiadaj±c komu¶ na grupie, staraj siê koncentrowaæ na tezach,
nie
na formie wiadomo¶ci. Oczywi¶cie mo¿esz zwróciæ uwagê
przedpi¶cy na
kwestiê polskich znaków czy formatowania, jednak nie powinno to byæ
g³ówn± tre¶ci± Twej wypowiedzi.

Ustaw w swoim czytniku tzw. wrotkê -- linijkê na pocz±tku
wiadomo¶ci,
dziêki której widaæ, komu odpowiadasz. Mo¿e ona
wygl±daæ tak:

Dnia [...] o godzinie [...], w wiadomo¶ci [...]
kto¶ podpisuj±cy siê Adam napisa³:

lub tak:

Hey, beautiful Ewa, you wrote:

Jednym s³owem -- mo¿e ona wygl±daæ ró¿nie, ale
powinna siê na pocz±tku
posta znajdowaæ.

Napoje, jedzenie itp.

Jako ¿e z dyskusjami o pod³o¿u ideologicznym czêsto
wi±¿± siê du¿e
emocje, a poczucia humoru dyskutantom nie brakuje, dobrze jest unikaæ
jedzenia i picia podczas czytania. W przeciwnym wypadku mo¿e siê to
skoñczyæ zabrudzeniem klawiatury lub monitora. Zosta³e¶
ostrze¿ony --
wszelkie ,,czy¶cisz mi monitor'' s± czysto retoryczne.

,,Off-topiki''

Jako ¿e opis grupy obejmuje szerok± tematykê, zdefiniowanie offtopica
jest tutaj trudne, a czêstokroæ niemo¿liwe. Niemile widziane s±
jednak
wiadomo¶ci rozpoczynaj±ce w±tki, które nie powi±zane w
_¿aden_ sposób
z krytyk± czy pochwa³±. Od tej regu³y istniej± jednak
wyj±tki i
zdarzaj± siê one na prêgierzu. Zalecane jest jednak przed
wys³aniem
takiego postu przynajmniej miesi±c poczytaæ tê grupê, aby
zorientowaæ
siê, co jest mile widziane, a co nie.

Na pewno pl.pregierz nie jest dobrym miejscem na d³ugie prywatne
poglêduszki miêdzy dwoma-trzema grupowiczami na tematy niedotycz±ce
nikogo poza nimi. Z takimi sprawami nale¿y przenie¶æ siê na tzw.
priva, czyli na maile, IRC-a, komunikatory, telefon, do kawiarni itd.

Rozwa¿ania o wy¿szo¶ci jednych systemów operacyjnych nad drugimi
s±
off-topikami na prêgierzu, poniewa¿ do tego celu powsta³a specjalna
grupa -- pl.comp.os.advocacy.

Analogicznie gor±ce dyskusje o sprawach wiary i religii powinny
odbywaæ siê na pl.soc.religia, a o polityce na pl.soc.polityka.

Zabronione jest wysy³anie wszelakiego rodzaju testów (do tego
przeznaczona jest grupa pl.test), reklam i og³oszeñ (pl.og³oszenia.*)
oraz spamu (w szerokim rozumieniu tego s³owa).

Styl dyskusji

Wyczerpuj±ce odpowiedzi

Na pytania innych dyskutantów staraj siê odpowiadaæ konkretnie.
Odpowiedzi w stylu ,,Dlatego'', ,,Bo tak'', ,,Bredzisz'' nie tylko nie
wnosz± nic do dyskusji, ale i pog³êbiaj± konflikty. Je¶li
nie masz nic
nowego do dodania, lepiej nie odpisuj wcale.

Niezrozumia³a terminologia

Pamiêtaj, ¿e niektórzy mog± nie wiedzieæ tego, co Ty, nie
czytaj± tych
samych czasopism i nie u¿ywaj± tej samej terminologii na codzieñ. Z
tego wzglêdu mog± nie wiedzieæ, co robi firma X i do czego
s³u¿y
produkt Y. Postaraj siê, je¶li trzeba, mo¿liwie przystêpnie
przybli¿yæ
czytelnikowi przedmiot piêtna b±d¼ wazeliny; upro¶ci i uprzyjemni
to
lekturê pozosta³ym.

Niewiedza

Pamiêtaj, ¿e w dyskusji uczestnicz± osoby, które, byæ
mo¿e, wiedz±
wiêcej ni¿ Ty. Kto chcia³by dyskutowaæ z kim¶ przekonanym,
¿e zjad³
wszystkie rozumy, a niemaj±cym pojêcia o danym temacie? Je¶li
czego¶
nie jeste¶ pewien, zapytaj. Kto¶ na pewno udzieli potrzebnych Ci
informacji. Z drugiej strony nie wierz ¶lepo we wszystko, co ludzie
pisz±. Odrobina zdrowego krytycyzmu mo¿e Ciê ustrzec przed napisaniem
czego¶ bezmy¶lnego.

Prawdziwo¶æ argumentów

Nie naginaj prawdy do swoich potrzeb. Pamiêtaj, ¿e tego typu
fa³szerstwo bardzo ³atwo spostrzec i dyskusja, zamiast dotyczyæ
meritum sporu, zamienia siê w k³ótniê. Oszukiwanie ¶wiadczy
te¿ o
braku szacunku dla dyskutantów oraz powoduje niepotrzebne obci±¿enie
grupy.

Kultura dyskusji

Nie u¿ywaj wyzwisk, nie pouczaj innych dyskutantów. Staraj siê
spokojnie i rzeczowo formu³owaæ swoje pogl±dy. Osobiste wycieczki i
u¿ywanie inwektyw jest tutaj bardzo niemile widziane i czêstokroæ
prowadzi do splonkowania danej osoby przez wiêkszo¶æ grupy. Staraj
siê
tak¿e pisaæ zgodnie z regu³ami jêzyka polskiego (t³umaczenie
siê
dysortografi± w czasach, gdy wiêkszo¶æ systemów posiada
polski s³ownik
ortograficzny, jest niepowa¿ne).

Powszechnie przyjête jest zwracanie siê do innych czytelników po
imieniu. Nie oznacza to spoufalania siê -- wrêcz przeciwnie, nale¿y
zachowaæ ogólnie obowi±zuj±ce zasady kultury. Jednak
istniej± osoby,
które sobie ¿ycz±, aby zwracano siê do nich
u¿ywaj±c formy ,,Pan''
b±d¼ ,,Pani'' -- wypada to uszanowaæ.

Stosowane skróty, zwroty

Jako, ¿e pl.pregierz jest specyficzn± grup±, przyjê³o
siê stosowaæ na
niej skróty i zwroty, które pocz±tkuj±cym mog±
siê wydaæ
niezrozumia³e. Poni¿ej zamieszczone s± najpopularniejsze z nich:

wazelinowaæ
- chwaliæ, wyra¿aæ pozytywn± opiniê. Mo¿na
te¿, w zale¿no¶ci od
kontekstu, czekoladowaæ (zw³aszcza jak siê lubi s³odycze),
³ososiowaæ (zw³aszcza koty) itp., itd.

piêtnowaæ
- ganiæ, wyra¿aæ negatywn± opiniê.

a$
- poniewa¿ s³owo ,,piêtnowaæ'' jest d³ugim wyrazem,
"a$"
czêstokroæ u¿ywane jest jako zamiennik.

b$
- poniewa¿ s³owo ,,wazelinowaæ'' jest d³ugim wyrazem,
"b$"
czêstokroæ u¿ywane jest jako zamiennik.

c$ lub piêtnolina
- poniewa¿ wyra¿enie ,,trochê piêtnowaæ, ale trochê
wazelinowaæ'' jest d³ugie...

d$
- poniewa¿ jest krótsze od ,,olewam'' (:

zalerzyna
- s³owo-wytrych, piêkne w brzmieniu i dlatego tak popularne.
Jego istnienie w ¶wiadomo¶ci usenetowiczów zapocz±tkowa³a
wiadomo¶æ <9d97m9$hqi$3@news.tpi.pl> i od tego czasu robi ono
zawrotn± karierê. Pole morfogenetyczne zalerzyny jest jak dot±d
silnie niestabilne i zupe³nie nieokre¶lone, w zwi±zku z czym
zalerzyn± mo¿e byæ niemal wszystko.

?OMP
- pierwotnie DOMP, czyli Dzieñ Odnowy Moralnej Prêgierza.
¯artobliwie u¿ywany w sytuacjach, gdy kto¶ uwa¿a, ¿e
¶wiñtuszenie w tre¶ci wiadomo¶ci przekroczy³o masê
krytyczn±.
Stosowany równie¿ w odmianach krótszych ni¿ dzieñ --
klasyczny
DOMP jest u¿ywany rzadko ze wzglêdów praktycznych (ma³o komu
udaje siê wytrzymaæ ca³y dzieñ, st±d te¿
przeró¿ne MOMPy, GOMPy
itd.).

ICMPTZ?
- I Co Mi Pan(Pani) Teraz Zrobi?

NMSP
- Nie Mog³em Siê Powstrzymaæ

MSPANC
- Mog³em Siê Powstrzymaæ, Ale Nie Chcia³em.

PLONK
- d¼wiêk, jaki wydaje osoba, wpadaj±ca do czelu¶ci kaefa.
Inaczej mówi±c, s³owo to oznacza to samo, co skillowanie, czyli
dopisanie osoby do pliku zwanego kaefem lub kill-file. Artyku³y
osób znajduj±cych siê w czyim¶ kaefie nie s± przez
tê osobê
widziane.

DC lub $DC
- Default City -- Warszawa.

T¯ lub te¿et
- Towarzysz/Towarzyszka ¯ycia. Oznacza partnera ¿yciowego bez
wchodzenia w szczegó³y, czy to narzeczony, m±¿, konkubent czy
inna bliska osoba.

SMP
- Sprawcza Moc Prêgierza. Przekonasz siê sam(a) niebawem, jak
to dzia³a ;)

Zwyczaje

Anonimowo¶æ

Podpisywanie siê imieniem i nazwiskiem jest oznak± szacunku dla
dyskutantów. Jest to równie¿ wziêcie odpowiedzialno¶ci za
swoje s³owa.
Je¶li nie masz naprawdê wa¿nych powodów, by ukrywaæ
swoj± to¿samo¶æ,
podpisuj swoje wiadomo¶ci. Jednak je¿eli chcesz zachowaæ
anonimowo¶æ,
nie dziw siê, ¿e mo¿esz byæ brany niepowa¿nie,
b±d¼ ¿e zostanie to
wypomniane.
Od tej zasady równie¿ istniej± wyj±tki; mia³ na to
wp³yw d³ugi sta¿ na
grupie po³±czony z polemik± na odpowiednim -- wysokim -- poziomie.

Poprawianie b³êdów

Grupa pl.pregierz dorobi³a siê w³asnego stylu zachowañ. Dozwolone
jest
np. poprawianie b³êdów ortograficznych, literówek i
niektórych innych.
Je¶li wy³±czn± tre¶ci± wiadomo¶ci jest
poprawienie poprzedniej, w
temacie powinien pojawiæ siê ci±g "[ORT]" -- u³atwi to
odfiltrowanie
osobom, których to nie interesuje, b±d¼ wyró¿nienie u
tych, którzy
czytaj±c takie posty utrwalaj± sobie poprawn± pisowniê.

Zwyczajowo poprawianiem b³êdów zajmuje siê Iluzja, jednak
mo¿e to
robiæ ka¿dy -- pod warunkiem zastosowania siê do powy¿szej
zasady.

Blogowanie

Ze wzglêdu na piêtnuj±cy charakter grupy pojawia siê na niej
tak¿e
wiele artyku³ów dotycz±cych ¿ycia prywatnego grupowiczów.
Z powodu
g³êbokiej niechêci niektórych czytaj±cych do odbierania
mnóstwa
informacji o tym, ¿e kto¶ siê nie wyspa³, brzuch go boli, T¯
zrobi³
to, co zwykle, ale bez wyja¶nienia -- co w³a¶ciwie, oraz innych
podobnych, uprasza siê o oznaczanie takich postów ci±giem
"[BLOG]"
w temacie.

Miasto ,,default''

Przyjê³o siê, ¿e je¿eli pominiêta jest nazwa miasta,
to znaczy, ¿e
pisz±cy tê wiadomo¶æ ma na my¶li Warszawê. W
zwi±zku z tym czasami
dyskutanci okre¶laj± Warszawê skrótem $DC lub DC -- pochodzi on
od
$DefaultCity, ,,miasta domy¶lnego''. Bardzo niemile widziane s± próby
wywo³ywania flejmów bazuj±cych na powy¿szym --
¿artobliwym i maj±cym
ju¿ d³ug± tradycjê na wielu grupach -- skrócie.

Lokalny folklor

Charakterystyczne osoby, o których warto wiedzieæ

Jest na pl.pregierz kilka osób, przed którymi byæ mo¿e warto
przestrzec nowych prêgierzan. Jednak nie chcemy nobilitowaæ owych
trolli wymienianiem ich w FAQ. Dlatego ograniczymy siê do
przedstawienia tych, którzy robi± naprawdê dobr± robotê.

Iluzja

Poprawia b³êdy ortograficzne. Spo¶ród osób
poprawiaj±cych jest
najwytrwalsza, dlatego dorobi³a siê (niektórzy uwa¿aj±,
¿e w³a¶ciwsze
by³oby okre¶lenie ,,doigra³a'') w³asnego miejsca w FAQ
prêgierza.

Tematy niemile widziane

Czê¶æ tematów omawianych na prêgierzu (o niektórych
pisali¶my ju¿ w
czê¶ci ,,Off-topiki'') jest z rozmaitych przyczyn niemile widziana,
st±d te¿ poruszanie ich przez osobê ¶wie¿±
mo¿e wywo³aæ niezamierzone
i zwykle niepo¿±dane efekty. Dotyczy to równie¿ stylu dyskusji
sprzecznego z dobrym wychowaniem, netykiet± i zapisami w FAQ.
Przyk³ady:
* flejmy religijne -- zbyt nasilone s± przekierowywane na
pl.soc.religia, zbyt agresywne s± pacyfikowane
* flejmy polityczne -- zbyt nasilone, przez analogiê, s±
przekierowywane na pl.soc.polityka, a zbyt agresywne -
pacyfikowane
* flejmy czytnikowe -- zbyt nasilone s± przekierowywane na
pl.news.czytniki
* flejmy dotycz±ce systemów operacyjnych -- zbyt nasilone s±
przekierowywane na pl.comp.os.advocacy
* przejawy ircowania, hihocenia i prywatnych poglêduszek -- s±
zgry¼liwie komentowane (czasami z propozycj± zmiany FUT na pl.test
b±d¼ poster) lub pacyfikowane, w zale¿no¶ci od nasilenia
przejawów
* bluzgi, zw³aszcza w po³±czeniu z inwektywami i wycieczkami
osobistymi -- s± ostro pacyfikowane
* testy -- ustawiany FUT na pl.test
* odpowiadanie spammerom -- bez sensu zwiêkszaj±ce ruch na grupie --
jest pacyfikowane

Statystyki

Statystyki na grupie s± generowane co miesi±c. Celem statystyk nie
jest zachêcanie prêgierzan do generowania nadmiaru wiadomo¶ci,
wrêcz
przeciwnie -- czêstokroæ suche podsumowanie pomaga niektórym siê
opamiêtaæ.
Aby podkre¶liæ dystans do p³odzenia wiadomo¶ci bez ³adu i
sk³adu, plik
statystyk zawiera wpisy pozwalaj±ce uaktualniaæ kaefy wszystkim,
których nie interesuje ilo¶æ kosztem jako¶ci.

Felietony, streszczenia, analizy

Czytelnicy grupy pl.pregierz s± co jaki¶ czas raczeni opowiadaniami i
felietonami na tematy wszelakie. Jest to przyjête i akceptowane
zjawisko.

G³ópawki

Regu³± jest, ¿e wraz ze zbli¿aj±cym siê weekendem
wzrasta liczba nie
do koñca racjonalnych zachowañ. Powszechnie jest to okre¶lane
pi±tkow±
g³ópawk± (AKA gupafk±) i w pewnych granicach jest akceptowane
przez
spo³eczno¶æ prêgierza. Nie nale¿y jednak tego
wykorzystywaæ jako
wymówki po ka¿dym g³upim zachowaniu -- w ten sposób szybko traci
siê
szacunek czytelników prêgierza.

Zasoby w Internecie

Archiwum

Czyli miejsce, z którego wiadomo¶ci z prêgierza nie znikaj±.
Najlepszym ¼ród³em jest nntp://news-archive.icm.edu.pl/pl.pregierz.
Mo¿na tak¿e spróbowaæ na
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=archiwum&group=pl.pregierz.
Dobre efekty daje tak¿e u¿ywanie
http://groups.google.com/groups?as_ugroup=pl.pregierz.

Inne przydatne miejsca w sieci

* http://www.google.pl/ -- Google, wyszukiwarka
* http://www.google.pl/advanced_group_search?hl=pl -- Google,
archiwum newsów
* http://www.usenet.pl/ -- Usenet news w Polsce
* http://rtfm.killfile.pl/ -- Jak m±drze zadawaæ pytania
* http://sjp.pwn.pl/ -- S³ownik Jêzyka Polskiego Wydawnictwa
Naukowego PWN
* http://www.acronymfinder.com/ -- Acronym Finder

Uwagi koñcowe

W swych wypowiedziach stosuj zasadê ,,Przemy¶l, Potem Pisz''.
Szanuj czas swój i swych wspó³dyskutantów.
Staraj siê wykazaæ minimum dobrej woli -- nie jeste¶ tu sam,
a pozostali te¿ s± lud¼mi.

Mi³ego prêgierzowania!

[ Auf dieses Posting antworten ]