nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

[info] Najczesciej zadawane pytania na pl.internet.pomoc

Von: kya@mail.here.invalid [Profil]
Datum: 15.10.2009 11:00
Message-ID: <pl.internet.pomoc-faq-1-1255597202@akson.sgh.waw.pl>
Followup-to: poster
Newsgroup: pl.internet.pomoc pl.answers
Posted-By: auto-faq 3.3.1 (Perl 5.008)
Archive-name: pl.internet.pomoc-faq

.----------------------------------------.
|  pl.internet.pomoc poleca:      |
| najczê¶ciej zadawane pytania na grupie |
`----------------------------------------'

1. Explorer mi wariuje. £aduje siê strona startowa, której nie
chcê,
przekierowuje mnie na strony, których nie chcê, wyskakuj± mi okienka
z reklamami, których nie chcê...

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt1

2. Wirus! Wirus! Wirus!

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt2

3. Jak za³o¿yæ now± grupê dyskusyjn±?

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt3

4. Nie chcê, ¿eby inni u¿ytkownicy mojego komputera wiedzieli, jakie
strony
odwiedzam.

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt4

5. Pomó¿cie! Piszê pracê na temat...

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt5

7. Wys³a³em wiadomo¶æ na grupê, ale jej tam nie widzê. O!
Pojawi³a siê,
ale minê³o ju¿ parê godzin/dni! A inna w ogóle siê
tam nie pokaza³a.
Co¶ nie tak z moim serwerem?

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt7

8. Wydaje mi siê, ¿e mam dobrze skonfigurowany czytnik, ale chcê to
jeszcze sprawdziæ. Jak to zrobiæ, nikomu nie przeszkadzaj±c?

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt8

10. Czemu mówicie, ¿e mam co¶ ¼le? Przecie¿ o to nie
pyta³em(am)!

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt10

12. Nie wpisuj± mi siê polskie znaki w przegl±darkê.

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt12

13. Po w³±czeniu komputera pokazuje mi siê okno "Us³uga
pos³aniec"
z tre¶ci± po angielsku. Co to?

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt13

14. Mam OE i jak przychodz± maile, to nie widaæ ich tre¶ci.

http://evil.pl/pip/faq.html#pyt14

.---------------------------------------------------------------.
| Te i inne pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz pod adresem |
| http://evil.pl/pip/faq.html                  |
`------.--------------------------------------------------------'
|
.------^----------------------------------------------.
| Uzupe³nienia i poprawki do FAQ nale¿y s³aæ na grupê |
| lub od razu na adres kya-p at evil dot pl .---------'
`-------------------------------------------'

[ Auf dieses Posting antworten ]