nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Newsy w Polsce (1/4) - FAQ

Von: Tomasz R. Surmacz (tsurmacz@ict.pwr.wroc.pl) [Profil]
Datum: 23.11.2009 06:20
Message-ID: <news-pl-faq-1-1258953603@ict.pwr.wroc.pl>
Followup-to: pl.news.nowe-grupy
Newsgroup: pl.answers pl.news.admin pl.news.nowe-grupy
Posted-By: auto-faq 3.1.1.2
Archive-name: news-pl-faq/part1


Newsy w Polsce (FAQ)

Poni¿szy tekst, to zbiór ró¿nego rodzaju informacji na temat
newsów w
Polsce. G³ównie dotyczy on grup pl.* oraz konfiguracji serwerów, ale
nie tylko... Wszelkie poprawki i uzupe³nienia proszê kierowaæ na adres
tsurmaczATict.pwr.wroc.pl - szczególnie je¶li chodzi o
dostêpno¶æ
serwerów dla klientów (tzn. np. kto mo¿e czytaæ newsy z coi,
uw-u,
itp. - bo jest tych serwerów du¿o a raczej w±tpiê czy ca³a
Warszawa z
ka¿dego z nich mo¿e korzystaæ...), lokalne dystrybucje itp.

Aktualn± wersjê mo¿na znale¼æ zawsze we Wroc³awiu
przez WWW:
http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.htpl oraz w grupach news
pl.news.admin, pl.news.nowe-grupy i pl.answers.
_________________________________________________________________

Spis tre¶ci:

Grupy pl.*
Czemu s³u¿± grupy pl.*
Hierarchia i znaczenie grup pl.*
Zasiêg grup pl.*
Istniej±ce dystrybucje news w Polsce
Sposób dystrybucji grup pl.*
Adresy serwerów news w Polsce
Spis grup news po³±czonych z e-mailowymi listami dyskusyjnymi
Spis dzienników i innych 'gazet' komputerowych rozprowadzanych
przez news
Gdzie znale¼æ ¼ród³a CNEWS, INN, NNTP, TIN, NN, TRN i ich
FAQ?
Jak tworzyæ nowe grupy?
Dlaczego nie ma i nie bêdzie grup pl.alt.*?
Do czego s³u¿y pl.answers?
Czy w newsach mo¿na u¿ywaæ polskich "ogonków"
Ratunku! Dosta³em list od robota! Czy mam siê baæ?
FAQ-Bot
Regu³y wysy³ania artyku³ów w grupach pl.*

Dostêp do News:
W jaki sposób mo¿na u¿ywaæ USENET?
Jaki jest najszybszy serwer news?
Z jakiego serwera powinienem korzystaæ?
Czy w domenie usenet.pl nie ma ¿adnych hostów?
W jaki sposób skonfigurowaæ klienta news?
Dlaczego mam doj¶cie tylko do grup pl.*?
Program Outlook Express nie móg³ og³osiæ Twojej wiadomo¶ci?
W grupach, które czytam, od d³u¿szego czasu nic nie przychodzi.
Dlaczego?
W grupach, które czytam, brak czê¶ci artyku³ów. Dlaczego?
Zauwa¿y³em, ze wiele listów/odpowiedzi pojawia siê w grupach
news dwukrotnie...

Konfiguracja serwera news (czê¶æ druga)
Jak pod³±czyæ serwer news do sieci usenet?
Jak skonfigurowaæ serwer news (grupy pl.*)
Co robiæ z listami typu "checkgroups"?
Jak skonfigurowaæ mail2news i news2mail
Newsfeed za pomoc± UUCP
Kompresja batchów za pomoc± gzip
Inne mo¿liwo¶ci przyspieszania transmisji

Informacje uaktualniane automatycznie (czê¶æ trzecia)
Lista wszystkich aktywnych grup pl.* i ich opisy

Dodatki (czê¶æ czwarta)
Szablon zg³oszenia propozycji nowej grupy pl.*
_________________________________________________________________

Czemu s³u¿± grupy pl.*

Hmm... temu, czemu s³u¿± ca³e newsy, tyle ¿e w grupach pl.*
pisze siê
po polsku. Je¶li termin 'news' w ogóle nic Ci nie mówi, to przeczytaj
artyku³ USENET - opis dla laików, znajduj±cy siê pod adresem
http://www.agh.edu.pl/ciekawe_www/usenet.txt . W grupach pl.* pisaæ
wiêc mo¿na o tym, jakie ¿arcie najbardziej lubi± pieski, w co
najlepiej zainwestowaæ pieni±dze, albo w któr± stronê
orze³ w koronie
powinien trzymaæ dziób. Jak kto¶ chce poplotkowaæ na inne tematy,
te¿
znajdzie siê na to miejsce, wa¿ne tylko, by znale¼æ
odpowiedni±
"grupê" na tego typu dyskusje, a je¶li takiej nie ma - rzuciæ
propozycjê i stworzyæ j±.

Oprócz tego, niektóre z grup pl.* s³u¿± jako
równoleg³y kana³
transmisji dla list dyskusyjnych. Dziêki newsom mo¿na w
efektywniejszy, ni¿ za pomoc± listserwerów, sposób
rozsy³aæ artyku³y
do du¿ej liczby u¿ytkowników, odci±¿aj±c
zarówno ³±cza komputerowe
(szczególnie te miêdzymiastowe, bo niektóre z nich nie
przekraczaj± w
dalszym ci±gu prêdko¶ci 64kbps) jak i dyski poszczególnych
komputerów.
Przyk³adowo, taki sobie niedu¿y list o d³ugo¶ci 4kB wys³any na
adres
gielda@plearn.edu.pl zostanie stamt±d przes³any do ok. 600 lub wiêcej
u¿ytkowników w Polsce (i nie tylko), co oznacza, ¿e sieci±
przes³ana
musi zostaæ z Warszawy 1 kopia (rozdzielana nastêpnie dalej na
poszczególnych wêz³ach) do (przyjmijmy mniej wiêcej) ok. 300
u¿ytkowników BITNETu i ok. 300 kopii do u¿ytkowników
Internetu,
³±cznie ok. 1200-1500kB przesy³ane sieci±. Po doj¶ciu na
miejsce, ten
jeden list zajmie we wszystkich skrzynkach pocztowych ³±cznie ok.
2.4MB. Je¶li teraz pomno¿ymy to przez 50 listów dziennie... A nie jest
to jedyna lista o takim natê¿eniu ruchu.

Je¶li natomiast dystrybucja odbywa siê za pomoca systemu news, to
sieci± przesy³ana jest jedna kopia listu od jednego serwera news do
drugiego, a ¿e serwerów news w Polsce mamy oko³o 20, przes³ane
zostanie oko³o 80kB i tyle te¿ miejsca zajmie to ³±cznie na
dyskach
wszystkich tych serwerów. Odpadaj± te¿ problemy z poczt±
odbijaj±c±
siê od przepe³nionych skrzynek poszczególnych subskrybentów
listy,
nieistniej±cych lub zmienionych adresów, wypisywaniem siê na czas
wakacji, zapisywaniem po powrocie, itp. itd. £atwiej te¿ w newsach
czytaæ listy posortowane wed³ug tematu, a nie daty otrzymania (i nie
skakaæ z tematu na temat gubi±c po drodze w±tek). Mo¿na
te¿ zawsze
wróciæ do artyku³u ju¿ przeczytanego i 'skasowanego' (bo serwery
usuwaj± stare artyku³y dopiero po ok. 7-14 dniach), albo po prostu
zajrzeæ do nowej grupy, nie zapisuj±c siê do niej, by zobaczyæ o
czym
toczy siê w niej dyskusja i czy jest to interesuj±ce.
_________________________________________________________________

Hierarchia i znaczenie grup pl.*

Oprócz swej podstawowej funkcji, a wiêc forum do dyskusji na
najró¿niejsze tematy, newsy zastêpuj± tak¿e listserwery
w dystrybucji
niektórych "list dyskusyjnych", czy te¿ komputerowych czasopism
rozpowszechnianych tak¿e w³a¶nie za pomoca listerwerów. Aby
wszystko
by³o jasne, znajduje to zwykle odzwierciedlenie w nazwie grupy news:


pl.gazety.*  - Dystrybucja periodyków komputerowych. S± to grupy
dzia³aj±ce 'w jedn± stronê', tzn. od redakcji do
czytelników, poprzez listserwera i news. Dlatego
ustawione s± jako 'moderowowane', gdyby jednak komu¶
wpad³ do g³owy pomys³, by do grupy takiej co¶ wys³aæ,
list ten trafi na adres redakcji.

pl.listserv.* - ju¿ istniej±ce grupy e-mail, które zostaj±
równolegle
umieszczone w news. Nazwa grupy pochodzi w 'prostej
linii' od nazwy listy dyskusyjnej. Ka¿dy list
wys³any przez subskrybentów listy dyskusyjnej trafia
do grupy newsowej i odwrotnie - ka¿dy artyku³
wys³any poprzez news trafi tak¿e do wszystkich
subskrybentów listy dyskusyjnej. "Ka¿dy", z drobnym
wyj±tkiem. Aby unikn±æ zalewania list dyskusyjnych
strumieniem dyskusji nie zwi±zanych z tematyk± listy
(a tak siê dzieje zwykle z ka¿d± dyskusj± powy¿ej
kilkunastu listów na ten sam temat), artyku³y wys³ane
jednocze¶nie do kilku grup news (tzw. cross-posting)
nie s± w ogóle przekazywane do bramki news->mail.
Czytaj±c newsy, mo¿na siê zabezpieczyæ przed zalewem
artyku³ów "off-topic" poprzez odpowiedni kill-file,
co w przypadku listy dyskusyjnej nie ma niestety
miejsca, st±d to ograniczenie. W przypadku ró¿nych list
limity te s± ró¿ne (od 1 do 3 grup), ale istniej±
praktycznie we wszystkich takich grupach.

Grupy te s± pewn± zasz³o¶ci± historyczn±. Nie
s±
tworzona ¿adne nowe grupy w tej hierarchii, a stare
(ju¿ istniej±ce) s± obecnie przenoszone sukcesywnie
do innych hierarchii.

pl.*      - Ca³a reszta, burzliwie siê rozwijaj±ca. S± to
grupy, które
istniej± jedynie w newsach (lub najpierw powsta³y w
newsach, ew. potem zosta³y po³±czone z list± dyskusyjn±).
W 1996 roku by³o ich ok. 30, ale ci±gle przybywa nowych.
W maju 1997 - 90, na pocz±tku 1999 - ponad 170. Ca³o¶æ
hierarchii dzielona jest dalej, m.in. na:

pl.comp.*  - Wszystko, co siê tyczy komputerów, oczywi¶cie w
odpowiednich podgrupach.

pl.internet.* - Dyskusje/komunikaty zwi±zane z funkcjonowaniem
i wykorzystaniem Internetu.

pl.hum.*   - Hierarchia dla humanistów. Miejsce na tematy odleg³e
od komputerów tak bardzo, jak poezja, literatura, tak¿e
filozofia i inne nauki.

pl.misc.*  - Ró¿no¶ci nie mieszcz±ce siê w innych
kategoriach.

pl.news.*  - Grupy po¶wiêcone samym newsowm, a wiêc grupy dla
administratorów news oraz grupy po¶wiêcone dyskusji
o usenet news, zak³adaniu nowych grup, itp.

pl.ogloszenia.*
pl.praca.*  - Ze wzglêdu na brak mo¿liwo¶ci umieszczenia gdzie indziej,
s± to "g³ówne" podhierarchie. pl.praca, jak sama
nazwa wskazuje, dotyczy og³oszeñ i dyskusji o pracy,
pl.og³oszenia - innych og³oszeñ ró¿nego typu
(np. sprzedam, kupiê, inne).

pl.rec.*   - Polski odpowiednik hierarchii rec.* (rec - od recreation).
Grupy zwi±zane z rozrywk±, ro¿nymi hobby, itp. itd.

pl.sci.*   - Odpowiednik hierarchii sci.* - grupy o tematyce
naukowej, jak np. medycyna, chemia, fizyka itp.
Raczej na nauki ¶cis³e (humanistyczne w pl.hum.*), ale
czasem trudno zakwalifikowaæ co¶ dobrze.

pl.soc.*   - Odpowiednik hierarchii soc.* - a wiêc zajmuj±cej sie
tematami spo³ecznymi, choc nie tylko.

Istniej± tak¿e inne podhierarchie, takie jak pl.rec.gry, itp.,
których
nazw t³umaczyæ nie trzeba.
_________________________________________________________________

Zasiêg grup pl.*

Pierwsze grupy pl.* powsta³y w lipcu 1994, a wiêc w porównaniu z
reszt± usenetu, s± to grupy do¶æ "m³ode",
docieraj± ju¿ jednak do
wszystkich serwerów news w Polsce (i nie tylko). Dodatkowo z serwerów
news.ict.pwr.wroc.pl i news.nask.pl posy³ane s± do Oslo w Norwegii
(news.uio.no) oraz USA (news.apk.net), a stamt±d dalej po USA i do
Niemiec (ostatnio pojawi³y siê tak¿e w Australii i Kanadzie!!!).
Serwery news.nask.pl, news.uw.edu.pl i news.ict.pwr.wroc.pl wysy³aj±
je wraz z innymi grupami do swoich zagranicznych partnerów (USA,
Szwecja, Norwegia). Serwer news.icm.edu.pl wysy³a je tak¿e do Niemiec,
Czech i USA, wspólnie z g³ównymi hierarchiami BIG8 i innymi. W razie
potrzeby (lub chêci) otrzymywania grup pl.* poza Polsk± nale¿y
skontaktowaæ siê z administratorem którego¶ z serwerów news
ju¿
otrzymuj±cych pl.*, z pro¶b±, by zacz±³ grupy te
wysy³aæ. Na dobry
pocz±tek warto zajrzeæ (poprzez news lub WWW) do artyku³u
'usenet/pl-hierarchy' wysy³anego, tak¿e co miesi±c, do grup news
pl.answers, pl.news.admin, soc.culture.polish, news.admin.hierarchies
i news.answers, a opisuj±cego jak powinna wygl±daæ konfiguracja
serwera otrzymuj±cego grupy pl.* poza Polsk± (jest on tak¿e
dostêpny
przez ftp:
ftp://ftp.ict.pwr.wroc.pl/pub/faq-pl/news-pl-new-site-faq.1, www:
http://www.usenet.pl/doc/news-pl-new-site-faq.html oraz w archiwum
RTFM i jego mirrorach).
_________________________________________________________________

Istniej±ce dystrybucje news w Polsce

Poni¿sze nazwy mog± wyst±piæ w polu 'Distribution:', i
s± respektowane
przez serwery news, ograniczaj±c w ten sposób zasiêg wysy³anego
artyku³u do pojedynczej organizacji, instytutu, miasta, itp. (W
dalszym ci±gu proszê o uzupe³nienia). Dane te mo¿na
umie¶ciæ w pliku
'distributions' serwera, pamiêtaj±c jednak, ¿e opis dystrybucji musi
siê zmie¶ciæ w jednej linii.

pl    Polska
pl-news Polska, wy³±cznie news (artyku³ nie trafia z news na e-mailowe
listy dyskusyjne)

krakow  nie wychodzi poza Kraków (galaxy, cyfronet)
lodz   £ód¼
torun  nie wychodzi poza Toruñ (mat, cc)
warszawa Warszawa
wroc   Wroc³aw (sun1000.pwr, news.ict.pwr)

agh   Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (galaxy)
cyfronet nie wychodzi poza Kraków (galaxy, cyfronet)
fuw   Wydzia³ Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (news.uw)
lodzman £ódzka sieæ miejska
mim   Wydzia³ Matematyki Informatyki i Mech. Uniw. Warszawskiego (mimuw)
mimuw  Wydzia³ Matematyki Informatyki i Mech. Uniw. Warszawskiego (mimuw)
ochota  Warszawa, kampus Ochota (news.uw, news.icm, news.mimuw)
pwr   Politechnika Wroc³awska (sun1000, news.ict)
umk   Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu (mat,cc)
uw    Uniwersytet Warszawski (news.uw)

local  Lokalny serwer news (artyku³ nie wychodzi do ¿adnego innego serwera)

...
_________________________________________________________________

Sposób dystrybucji grup pl.*

Grupy pl.* jeszcze do niedawna rozchodzi³y siê g³ównie po Polsce,
mniej wiêcej zgodnie z tym, jak rozchodz± siê wszystkie newsy (ale
niezupe³nie). W tej chwili poprzez po³±czenia do USA, Niemiec, Szwecji
i Norwegii wydostaj± siê na ca³y ¶wiat i s± ju¿
obecne np. w
Niemczech, USA (np. na uunet.uu.net) czy Australii. Poni¿ej znajduje
siê mapka 'po³±czeñ' serwerów news w Polsce. Mapka ta
dostêpna jest
wy³±cznie w wersji HTML artyku³u, gdy¿ poprzednia wersja ASCII
siê
nieco zdezaktualizowa³a. Byæ mo¿e jednak pojawi siê tu za
jaki¶ czas.

[GIF - Mapka po³±czeñ serwerów news w Polsce]

Na powy¿szej mapce (tylko w wersji HTML tego FAQ) nie s± zaznaczone
wszystkie serwery news - pozosta³e serwery w Warszawie z regu³y bior±
newsy z news.nask.pl, inne serwery (komercyjne serwery poza Warszaw±)
- ró¿nie.

Przedstawione tutaj mapki rozchodzenia siê news zosta³y przygotowane
przez Andrzeja Borta na pocz±tku marca 1998, na podstawie plików
konfiguracyjnych uzyskanych z wiêkszo¶ci serwerów news. Niestety, nie
wszystkie serwery odpowiedzia³y na pytanie o swoj± konfiguracjê,
wiêc
na mapkach tych nie ma serwerów w £odzi (uzyskuje artyku³y z NASK, z
Wroc³awia oraz z poznañskiego serwera news.amu.edu.pl), drugiego
serwera w Poznaniu (uzyskuj±cego newsy z £odzi i Wroc³awia), Szczecina
(feed z Poznania) oraz Opola (feed z Wroc³awia). Nieco wiêcej
informacji na temat tych map znajduje siê w pliku HTML z ich opisem
oraz na osobnej stronie wyja¶niaj±cej zastosowane skróty nazw.
Rezczywisty uk³ad po³±czeñ zd±¿y³ siê
tak¿e nico zmieniæ ze wzglêdu na
rozwój sieci POL-34, a kolejne spore zmiany s± (lub by³y) planowane na
kwiecieñ 1999.

Po³±czenia polskich serwerów z serwerami zagranicznymi przedstawione
s± poni¿ej:

[GIF - Mapka po³±czeñ polskich serwerów news z serwerami za
granic±]
_________________________________________________________________

Adresy serwerów news w Polsce

nazwa   Pe³ny adres komputera Nazwa dopisywana w   Miejsce, oraz kto
na mapce  (np. dla NNTPSERVER)  polu 'Path:'      mo¿e czytaæ news.
__________________________________________________________________________

usl    news.us.edu.pl     news.cto.us.edu.pl   Katowice
gli    news.polsl.gliwice.pl polsl.gliwice.pl    Gliwice
cyf    news.cyf-kr.edu.pl   news.cyf-kr.edu.pl   Kraków
agh    news.agh.edu.pl    news.agh.edu.pl     Kraków
lub    news.lublin.pl     lublin.pl       * Lublin
torun   news.man.torun.pl   news.man.torun.pl   * Toruñ
mat.torun news.mat.uni.torun.pl mat.uni.torun.pl   * Toruñ,Bydg.,Olsztyn
sun1000  news.pwr.wroc.pl    pwr.wroc.pl       Wroc³aw,Opole,J.Góra
ict    news.ict.pwr.wroc.pl  ict.pwr.wroc.pl    * Wroc³aw,Opole,J.Góra
poz    news.man.poznan.pl   rose.man.poznan.pl   Poznañ,Zielona
Góra
amu    news.amu.edu.pl    news.amu.edu.pl    
Poznañ,Z.Góra,Szczeci
n
szczecin  news.man.szczecin.pl  news.man.szczecin.pl  Szczecin
task    news.task.gda.pl    news.task.gda.pl   * Gdañsk i okolice
pg     sunrise.pg.gda.pl   sunrise.pg.gda.pl    Gdañsk i okolice
£ód¼    news.man.lodz.pl    news.man.lodz.pl    
£ód¼
pdi    news.pdi.lodz.pl    pdi.lodz.pl       £ód¼, PDI
icm    news.icm.edu.pl    news.icm.edu.pl     Warszawa/Ochota
uw     news.uw.edu.pl     uw.edu.pl        Warszawa/UW
nask    news.nask.pl      news.nask.pl      Zarejestrowane domeny
sgh    news.sgh.waw.pl    sgh.waw.pl       Warszawa, sgh.waw.pl
mimuw   news.mimuw.edu.pl   mimuw.edu.pl      Okolice MIMUW (Warsz)
coi    news.coi.pw.edu.pl   gemini.coi.pw.edu.pl  Warszawa, WARMAN

tpsa    news.neostrada.pl   news.neostrada.pl   + *.tpnet.pl
netia   news.internetia.pl   news.internetia.pl   *.inetia.pl
onet    news.onet.pl      news.onet.pl     + Onet.pl SA, tpnet.pl
cu2000   news.cuprum.com.pl   cuprum.com.pl      Lubin/Cuprum 2000
ipartners news.ipartners.pl   news.ipartners.pl   + klienci IPartners
__________________________________________________________________________

* Oznacza serwery udostêpniaj±ce lokalne grupy oraz pl.* WSZYSTKIM (bez
tpnet.p
l).
+ Oznacza serwery udostêpniaj±ce lokalne grupy oraz pl.* WSZYSTKIM, ale
wy³±cznie w trybie 'READ-ONLY' (i z wyj±tkiem *.tpnet.pl).

news.icm.edu.pl udostêpnia newsy u¿ytkownikom z instytucji
akademickich/naukowych w Warszawie. W celu uzyskania dostêpu nale¿y
skontaktowaæ siê emailem na odpowiedni adres po przeczytaniu strony
http://news.icm.edu.pl/dostep.html. Ponadto z serwera tego mog±
korzystaæ tak¿e inni u¿ytkownicy (np. firmy ISP, czy firmy
pod³±czone
do POLPAK-T), lecz wymaga to uzyskania wcze¶niejszej zgody
administratorów sunsite.icm.edu.pl (podobnie zreszt± jest z innymi
serwerami news w Polsce). Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e zasady
dostêpu dla
instytucji innych ni¿ akademickie to mo¿na rzec "dostêp
go¶cinny" i w
ka¿dej chwili mog± ulec zmianie. Wiêcej informacji na temat
dostêpu do
tego serwera znajduje siê pod adresem http://news.icm.edu.pl/.

Komputer news.nask.pl (info.nask.pl) udostêpnia newsy (wszystkie
grupy) wszystkim komputerom zarejestrowanym w domenach warszawskich,
oraz tych miast, które nie maj± w³asnego serwera news, a których
domena jest "zarejestrowana" na nim. Pro¶by o tak± rejestracjê
nale¿y
zg³aszaæ na adres usenet@news.nask.pl. Oczywi¶cie, je¶li inny serwer
jest bli¿ej, nale¿y najpierw zg³osiæ siê do odpowiedniego
administratora (adres: usenet@ADRES.SERWERA.NEWS lub
news@ADRES.SERWERA.NEWS). Ze wzglêdu na znaczne obci±¿enie serwera nie
pozwala on na dostêp z adresów nie zarejestrowanych na nim.

Serwer zwieracz.pse.pl oprócz udostêpniania wszystkim grup pl.* do
czytania i wysy³ania, pozwala tak¿e czytaæ zbramkowane lokalnie w
hierarchii fido.* konferencje FIDONetu.

Do¶æ stara i niezbyt aktualna lista serwerów news w Polsce, wraz z
adresami administratorów, znajduje siê w `Polskich Zasobach
Sieciowych' dostêpnych m.in. jako
HREF="http://info.fuw.edu.pl/pzs/pzs.html">pe³na wersja PZS w
Warszawie (http://info.fuw.edu.pl/pzs/pzs.html)
(ca³o¶æ), a dok³adniej fragment PZS dotycz±cy newsów, a
tak¿e wersja
PZS w Krakowie. Znacznie nowsza lista serwerów wraz z informacj± kto
mo¿e z nich korzystaæ, znajduje siê pod adresem
http://www.killfile.pl/nntpservers.html

Adresy innych serwerów news poza Polsk±, na których dostêpne
s± grupy
pl.* mo¿na znale¼æ w FAQ po angielsku dla administratorów
serwerów
news poza Polsk±, umieszczonym pod adresem
http://www.usenet.pl/doc/news-pl-new-site-faq.html, oraz w grupach
news.answers, news.admin.hierarchies, pl.answers i pl.news.admin
_________________________________________________________________

Spis grup news po³±czonych z e-mailowymi listami dyskusyjnymi

Grupa news       Lista dyskusyjna         Zasiêg mail2news/news2
mail
__________________________________________________________________________

pl.biznes.wgpw     gielda$plearn.edu.pl       world  *# ict
pl.comp.dtp.tex.gust(m) gust-l$man.torun.pl       world m*# ict
pl.comp.objects   * objects$sprocket.ict.pwr.wroc.pl world  *# ict
pl.comp.pecet    * pecet$man.lodz.pl         world   
£ód¼
pl.comp.security   * security$sprocket.ict.pwr.wroc.pl world  *# ict
pl.comp.os.linux   * linux$sprocket.ict.pwr.wroc.pl  world  *# ict
pl.comp.os.os2     os2$man.lodz.pl          world   
£ód¼
pl.comp.os.winnt    winnt$man.lodz.pl         world   
£ód¼
pl.comp.sys.atari   ataripl$piwo.bl.pg.gda.pl     world  * zwieracz
pl.comp.sys.sun.admin pl-sun-admins$icm.edu.pl     world  *# ict
pl.comp.tlumaczenia(m) tlumaczenia$mimuw.edu.pl     world m*# ict
pl.irc         irc-pl$mimuw.edu.pl        world   mimuw
pl.listserv.dziennikarz dziennikarz$ia.pw.edu.pl    world  *# ict
pl.listserv.plotki   plotki$ia.pw.edu.pl        world  *# ict
pl.listserv.polip  * polip$man.lodz.pl         world  *# ict
pl.listserv.polwro   polwro$plearn.edu.pl       world  *# ict
pl.listserv.chomor-l  chomor-l$pluton.pol.lublin.pl   -- wstrzymana --
pl.listserv.poland-l  poland-l$ubvm.cc.buffalo.edu   umk    Toruñ
pl.misc.militaria  * militaria$uci.agh.edu.pl     world  *# galaxy
pl.misc.telefonia.gsm gsm-l$usk.pk.edu.pl        world  *# ict
pl.rec.fantastyka.sf-f sf-f$uci.agh.edu.pl        world  *# galaxy
pl.rec.foto      ?                 world   Poznañ
pl.rec.hihot      hihot$pluton.pol.lublin.pl    world  *# galaxy
pl.rec.paralotnie   paralotnie$sunsite.icm.edu.pl   world  *# ict
pl.rec.radio.amatorskie(m) hams-pl$tahoe.ict.pwr.wroc.pl world  *# ict
pl.rec.travel     tramp$plearn.edu.pl        world  *# ict
pl.regionalne.wroclaw wroclaw$plearn.edu.pl       world  *# ict
pl.soc.polityka    polityka$mimuw.edu.pl       world   mimuw
pl.soc.religia    * religia$uci.agh.edu.pl      world  *# galaxy
pl.sci.chemia     chem-l$plearn.edu.pl       world  *# ict
pwr.listserv.email-d  email-d$plearn.edu.pl       pwr   *# ict
pwr.listserv.pryzmat  pryzmat$plearn.edu.pl       pwr   *# ict
pwr.announce      pwr-announce$sprocket.ict.pwr... pwr   *# ict
umk.net-l       net-l$vm.cc.uni.torun.pl     umk    Toruñ
umk.scce-l       scce-l$vm.cc.uni.torun.pl     umk    Toruñ

`*' Przy nazwie bramki oznacza, ¿e przenosi ona poprawnie nag³ówki
MIME, konieczne przy pisaniu listów/artyku³ów z polskimi znakami
diakrytycznymi (mówi±c po ludzku - z ogonkami). `*' przy nazwie listy
oznacza, ¿e nag³ówki te przenosi tak¿e listserver
obs³uguj±cy listê.

`#' przy nazwie bramki oznacza, ¿e bramka wprowadza specjalnie
opó¼nienie w przesy³aniu newsów na listê
dyskusyjn±, co ma za zadanie
pozwoliæ na zadzia³anie odpowiednich control-messages kasuj±cych spamy
zanim przedostan± siê one z newsów na listê.
Opó¼nienie to zwykle jest
rzêdu 1-3h.

`(m)' przy nazwie grupy oznacza, ¿e jest ona moderowana, tzn. listy na
ni± trafiaj± dopiero po zaakceptowaniu ich przez moderatora listy. `m'
przy nazwie bramki oznacza, ¿e w taki sam sposób skonfigurowana jest
sama lista dyskusyjna. Nie nale¿y siê wiêc niecierpliwiæ, gdy
wys³any
list nie pojawia siê od razu, lecz np. dopiero nastêpnego dnia. Mo¿e
te¿ siê zdarzyæ, ¿e w ogóle zostanie odrzucony, gdy
moderator uzna, ¿e
nie odpowiada on tematyce listy/grupy.

W razie zauwa¿enia jakiej¶ `awarii', np. braku artyku³ów w news
pomimo
ich pojawiania siê na li¶cie dyskusyjnej, albo braku artyku³ów na
li¶cie mimo ich pojawiania siê w news-ach, a tak¿e innych
nieprawid³owo¶ciach, nale¿y poinformowaæ w³a¶ciciela
listy lub
administratora serwera news, wymienionego jako gateway (albo obu).
_________________________________________________________________

Spis dzienników i innych 'gazet' komputerowych rozprowadzanych przez news

Grupa news      Adres odpowiednika emailowego Zasiêg  mail2news
__________________________________________________________________________

pl.gazety.dyrdymalki (zbigniew#engin.umich.edu)   world  ict
pl.gazety.gazeta   gazeta#poniecki.berkeley.edu  world  ict
pl.gazety.donosy   donosy#fuw.edu.pl        world  ict

Powy¿sze grupy ustawione s± jako 'moderowane'. Jako adres moderatora
ustawiony jest adres kontaktowy redakcji. Serwery news powinny mieæ
natomiast ustawione w pliku 'moderators':

pl.*  %s@usenet.pl

Oznacza to, ¿e na przyk³ad 'moderatorem' grupy pl.gazety.donosy jest
pl-gazety-donosy#usenet.pl. Poczta wys³ana na ten adres trafi z ca³±
pewno¶ci± do redakcji.
_________________________________________________________________

Gdzie znale¼æ ¼ród³a CNEWS, INN, NNTP, TIN, NN, TRN i ich
FAQ

(proszê o uzupe³nienia (najlepiej jako URLe) - bo zapewne kopie tych
pakietów s± dostêpne przez ftp i w Warszawie, i w Krakowie, i w innych
wiêkszych miastach)

Serwery (i rzeczy z nimi zwi±zane):

innd 1.7:
ftp://ftp.pwr.wroc.pl/pub/infosystems/news/ (inn1.7*)
ftp://ftp.isc.org/isc/inn/ (inn1.7.tar.Z)
ftp://ftp.uu.net/networking/news/nntp/inn/ (inn1.7.tar.gz)

INN FAQ:
news:news.software.nntp, news:news.answers
ftp://rtfm.mit.edu/usenet/news.software.nntp/ (INN_FAQ*)
http://www.ict.pwr.wroc.pl/doc/faq.html

nntp: (nie myliæ z INND, choæ numer wersji jest podobny! :) )
ftp://ftp.uu.net/networking/news/nntp/nntp.1.5.11.tar.Z

mail2news:
rsalz@uunet.uu.net - nale¿y uzyskaæ ¼rod³a od autora, gdy¿
jest
to na razie (ci±gle) wersja beta pakietu. Nieco zmodyfikowan±
wersjê, przystosowan± do rozpoznawania i przepuszczania
nag³ówków MIME, mo¿na uzyskaæ pisz±c na adres
tsurmacz##adm.usenet.pl.

auto-faq:
ftp://ftp.novia.net/~pschleck/auto-faq/ - Wersja 3.3
Informacje na temat auto-faq mo¿na znale¼æ pod adresem
http://www.novia.net/~pschleck/auto-faq/

Czytniki:

tin:
ftp://ftp.onet.pl/pub/unix/tin
ftp://ftp.ict.pwr.wroc.pl/pub/nettools/tin-1.22.tar.gz
ftp://ftp.uu.net/networking/news/readers/tin/tin.tar.gz
ftp://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/network/news/tin.1.22.tar.gz

Aktualn± wersj± programu tin jest tin1.3b4 (wersja beta) oraz
kolejne wersje beta oznaczane np. 961001, 961010, 970320 itd.
Mimo tego, ¿e "beta", wart jest on polecenia, gdy¿ poprawinych
jest wiele b³êdów z wersji 1.22, m.in. zaostrzono kryteria
sprawdzania pola From:, na liniach modemowych tin nie wy³±cza
parametru 'crtscts', potrafi wy¶wietlaæ poprawnie polskie znaki
diakrytyczne i wstawiaæ odpowiednie nag³ówki MIME przy
wysy³aniu listów z polskimi znakami i wiele innych. Wersje beta
potrafi± tak¿e wy¶wietlaæ newsy kolorowo (pod warunkiem,
¿e
terminal obs³uguje odpowiednie kody ANSI - np. konsole linuxów,
colorxterm, wintern (irix), itp.), wyró¿niaj±c w ten sposób
np.
tekst cytowany, sygnaturki, nag³ówki, _podkre¶lenia_,
*wyró¿nienia*, itp.

trn:
ftp://ftp.uu.net/networking/news/readers/trn/trn.tar.gz

X Windows:
ftp://ftp.uci.agh.edu.pl/pub/network/news/xvnews.tar.gz

MS Windows:
ftp://ftp.forteinc.com/pub/forte/free_agent/fagent10.zip Free
Agent 1.0

... (archiwum uunet) oraz jego mirror na serwerze ftp.pwr.wroc.pl
(katalog /pub/infosystems/news/).

Do czytania news mo¿na tak¿e u¿ywaæ przegl±darek www
takich jak
Netscape lub MS Explorer, jednak nie jest to wyj¶cie godne polecenia,
gdy¿ obs³uga systemu usenet news w tych programach jest bardzo uboga i
brak im wielu podstawowych funkcji, takich jak np. killfile, czyli
mo¿liwo¶æ filtrowanaia nie chcianych artyku³ów, a
tak¿e wiele wersji
tych programów nie przestrzega protoko³u NNTP, `atakuj±c' serwery news
i usi³uj±c ³±czyæ siê i roz³±czaæ,
co mo¿e w skrajnych wypadkach
powodowaæ zak³ócenia pracy serwera i odciêcie przez administratora
dostêpu do news komputerom, z których program ten by³ uruchamiany.
Poza tym zarówno MSIE jak i Netscape w wersjach poni¿ej 3.0 nie
powinny byæ w ogóle u¿ywane, je¶li wysy³ane/czytane
s± artyku³y
zawieraj±ce polskie znaki diakrytyczne, gdy¿ stare wersje nie
potrafi±
poprawnie skonfigurowaæ fontów ani te¿ poprawnie wys³aæ
nag³ówków MIME
takich listów. Wiêcej informacji na temat konfigurowania czytników
news w celu poprawnej obs³ugi polskich znaków diakrytycznych mo¿na
znale¼æ na Polskiej Stronie Ogonkowej (http://www.agh.edu.pl/ogonki/),
mo¿na te¿ na te tematy podyskutowaæ w grupie pl.comp.ogonki.
Czê¶æ
informacji zawarta jest tak¿e w FAQ grupy pl.test, dostêpnego tak¿e w
wersji tekstowej na serwerach WWW
_________________________________________________________________

Jak tworzyæ nowe grupy

Procedura tworzenia nowych grup jest w trakcie sta³ego udoskonalania,
poni¿ej jednak znajduj± siê zasady obowi±zuj±ce obecnie.
Nie jest to
jeszcze do koñca sformalizowane, tak jak nale¿y, istniej± jednak
pewne
regu³y, do których nale¿y siê dostosowaæ. Mo¿na
te¿ oczywi¶cie w
grupie pl.news.nowe-grupy zaproponowaæ ich poprawienie.

Stosowana obecnie procedura polega na napisaniu artyku³u z propozycj±
nowej grupy do pl.news.nowe-grupy i wys³uchaniu reakcji innych na tê
propozycjê. Artyku³ taki powinien mieæ w polu 'Subject:' wpisane
"PROPOZYCJA: nowa grupa pl.xxx.yyyyyy", a w tre¶ci krótki opis, o
czym
w grupie tej mia³aby toczyæ siê dyskusja, jednolinijkowy opis,
który
potrzebny jest w momencie tworzenia grupy, ew. tak¿e propozycje innych
nazw grupy, je¶li zaproponowana nazwa nie jest oczywista. Poniewa¿
propozycja ta jest WSTÊPNA, przez parê dni mo¿e toczyæ siê
dyskusja na
temat nazwy grupy, tematyki itp. Jest to tzw. RFD, czyli Request For
Discussion i najlepiej, gdy list taki zostanie utworzony z wzorca
zamieszczonego w czwartej czê¶ci FAQ.

Gdy ju¿ wszystko jest ustalone, (i dopiero wtedy, a nie wcze¶niej)
autor propozycji powinien jeszcze raz upewniæ siê, ¿e nie ma
¿adnych
w±tpliwo¶ci co do danych potrzebnych do powstania grupy, a nastêpnie
wype³niæ szablon g³osowania nad za³o¿eniem nowej grupy
(dlatego dobrze
jest ju¿ propozycjê RFD wys³aæ w takiej postaci). Szablon ten
znale¼æ
mo¿na w czwartej czê¶ci tego FAQ, a tak¿e pod adresem
http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.4.htpl i wys³aæ go emailem na
adres cfv##usenet.pl.

Je¿eli list, przes³any przez autora pomys³u powstania grupy na adres
cfv#usenet.pl, zawiera poprawnie wype³nione wszystkie dane, w
nied³ugim czasie od jego otrzymania zostanie rozpoczête g³osowanie.
Propozycje niepe³ne lub bêd±ce w trakcie dyskusji wracaj± do
grupy
pl.news.nowe-grupy. G³osowanie polega na rozes³aniu do grup
pl.news.nowe-grupy oraz moderowanej grupy pl.announce.newgroups listów
o temacie "CFV1: pl.xxx.yyy.zzz (g³osowanie)", gdzie pl.xxx.yyy.zzz
jest oczywi¶cie nazw± proponowanej grupy. G³osowanie ma na celu
sprawdzenie jakie jest zainteresowanie grup± i czy powstanie grupy nie
budzi wyra¼nych sprzeciwów ze strony innych u¿ytkowników
usenet news.
Oczywiste jest, ¿e nie s± i nie bêd± zak³adane grupy
sprzeczne z
prawem lub niezgodne ze stosownymi RFC, a ostateczna decyzja dotycz±ca
za³o¿enie grupy nale¿y do osoby, która wysy³a komunikat
tworz±cy
grupê.

Oprócz wspomnianych wcze¶niej dwóch grup, list taki mo¿e
zostaæ
rozes³any tak¿e do innych grup, gdzie mo¿e znale¼æ
siê wiele osób
zainteresowanych jej powstaniem (nie wiêcej ni¿ 6, wliczaj±c w to
pl.announce.newgroups i pl.news.nowe-grupy), oraz na ró¿ne listy
dyskusyjne. G³osowanie trwaæ musi co najmniej tydzieñ, nie powinno
byæ
te¿ d³u¿sze ni¿ ok. 2-3 tygodnie. Jego dok³adny czas
trwania ustala
autor propozycji powstania grupy.

List CFV (jest to skrót od "Call For Votes") zawiera wszystkie
informacje dotycz±ce g³osowania, poniewa¿ jednak zwykle s± one
takie
same, poni¿ej znajduje siê skrócony opis jak to wygl±da.

Wszystkie g³osy oddawaæ nale¿y osobi¶cie za pomoc± poczty
elektronicznej, pisz±c na adres podany li¶cie rozpoczynaj±cym
g³osowanie (bêdzie to z pewno¶ci± adres w domenie lub poddomenie
@usenet.pl) G³osy oddane w inny sposób s± uznawane za niewa¿ne.
Ka¿dy
oddany g³os musi zawieraæ 2 istotne linijki tekstu. Pierwsza, to
identyfikator g³osowania. Jest to zwykle tekst postaci '<CFV-xxxx>',
pozwalaj±cy zidentyfikowaæ którego g³osowania dotyczy list, jako
¿e
g³osowañ tych mo¿e byæ kilka jednocze¶nie. Druga
wa¿na linijka tekstu,
to sam g³os. Musi on wyra¼nie stwierdzaæ, czy osoba g³osuje ZA
powstaniem grupy, czy PRZECIW, oraz zawieraæ nazwê grupy. Dok³adna
regu³a jest taka: Linia ta powinna zaczynaæ siê fraz±
"Glosuje",
"G³osujê" (w tym drugim przypadku w s³owie tym s± polskie
znaczki
diakrytyczne - l z kresk± i e z ogonkiem - dopuszczalne jest kodowanie
8bit lub Quoted-Printable) lub "I vote", nastêpnie musi
wyst±piæ jedno
ze s³ów ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJE SIE, YES, NO, ABSTAIN, a nastêpnie
nazwa grupy - pl.xxx.yyy.zzz. Pozosta³e s³owa w linii s± ignorowane. A
wiêc oddany g³os mo¿e wygl±daæ nastêpuj±co:

<CFV-xxx.yyy.zzz>
G³osujê ZA powstaniem grupy pl.xxx.yyy.zzz

G³os mo¿e zawieraæ polskie znaki diakrytyczne, mo¿e te¿
byæ napisany
`polskawo', mo¿e byæ zakodowany jako 8bit lub Quoted Printable. Nie
mo¿na natomiast u¿ywaæ do g³osowania kodowania BASE64,
gdy¿ chocia¿
mo¿e byæ ono poprawne z technicznego punktu widzenia, to program
licz±cy g³osy nie jest w stanie z nim sobie poradziæ i g³os nie
zostaje rozpoznany. G³os musi zawieraæ pe³ne imiê i nazwisko osoby
g³osuj±cej -- najlepiej w nag³ówku From:, a je¶li z
jakich¶ wzglêdów
dane tam wystêpuj±ce nie s± poprawne, to w tre¶ci listu, w
sposób
podany w CFV (tak, aby automat licz±cy g³osy móg³ to automatycznie
rozpoznaæ).

Po wys³aniu g³osu, w ci±gu ok. 24 godzin powinna nadej¶æ
odpowied¼ od
programu licz±cego g³osy (w weekendy d³u¿ej :-) ),
potwierdzaj±ca jak
g³os zosta³ rozpoznany. Je¿eli co¶ jest nie tak, mo¿na
zag³osowaæ
ponownie -- liczy siê ostatni oddany g³os. List zawieraj±cy CFV
zostaje ponownie wys³any mniej wiêcej w po³owie g³osowania jako
`CFV2', aby przypomnieæ, ¿e g³osowanie ci±gle jeszcze trwa. List
ten
zawiera tak¿e podsumowanie kto odda³ do tej pory wa¿ne g³osy,
jednak
bez ujawniania ich tre¶ci.

Po up³yniêciu terminu zbierania g³osów, s± one wszystkie
liczone, a
wyniki g³osowania, wraz z list± osób i informacj± o tym, jak
ka¿da z
nich g³osowa³a, wysy³ane s± do grup pl.news.nowe-grupy oraz
pl.announce.newgroups. Do utworzenia nowej grupy wymagane jest
obecnie, by liczba g³osuj±cych ZA by³a co najmniej o 50 wiêksza od
liczby osób g³osuj±cych PRZECIW (do 31.12.1998 wymagane by³o 25
g³osów
ró¿nicy), a ponadto g³osy ZA musz± stanowiæ co najmniej
2/3 wa¿nych
g³osów. Je¿eli grupa nie zostanie przeg³osowana, nastêpna
propozycja
powstania grupy o podobnej tematyce lub charakterze nie powinna siê
pojawiæ wcze¶niej ni¿ miesi±c po og³oszeniu wyników i
dopiero po
ponownym przedyskutowaniu tej propozycji w grupie pl.news.nowe-grupy.
Je¿eli natomiast podane warunki warunki zosta³y spe³nione, to po kilku
dniach, przeznaczonych na ewentualn± weryfikacjê wyników oraz
przygotowanie techniczne powstania grupy, grupa zostaje utworzona.

Jest to dokonywane poprzez wys³anie odpowiedniego `control message',
tworz±cego now± grupê na wszystkich serwerach news, które
otrzymuj±
grupy pl.* (w Polsce i na ca³ym ¶wiecie).

Je¶li natomiast ma to byæ grupa lokalna - utworzyæ j± mo¿e
administrator lokalnego serwera news, bez ogl±dania siê na inne
serwery i bez stosowania zasad opisanych powy¿ej. S³u¿y do tego
komenda `ctlinnd newgroup nazwa.grupy y'. Wówczas wa¿ne jest tak¿e
to,
by zadbaæ o to, by w plikach `distrib.pats' oraz `newsfeeds' znalaz³y
siê odpowiednie linie, gwarantuj±ce ¿e grupa nie bêdzie
`wycieka³a' na
inne serwery.

Dla porz±dku, procedura zak³adania grupy pl.* jest nastêpuj±ca:

1. Inicjator proponuje now± grupê na ³amach pl.news.nowe-grupy oraz
ew. innych grup, które tematycznie zwi±zane s± z proponowan±
grup±
i gdzie mog± znale¼æ siê osoby zainteresowane powstaniem takiej
grupy. Propozycja zawieraæ powinna proponowan± nazwê grupy,
krótki, jednolinijkowy (max. ok. 40 znaków), opis tematyki grupy,
nieco d³u¿szy opis zawieraj±cy informacje dla kogo to i po co
(kilka zdañ), pole Followup-To: pl.news.nowe-grupy, a `Subject'
takiej propozycji powinien wygl±daæ nastepuj±co:

Subject: PROPOZYCJA: pl.proponowana.nazwa.grupy
2. Nastêpuje dyskusja, zostaje ustalona ostateczna nazwa, tematyka
grupy, oraz jej jednolinijkowy opis, itp. itd. (UWAGA! Na tym
etapie propozycja nie powinna byæ wysy³ana do grupy
pl.announce.newgroups, gdy¿ jest to grupa moderowana s³u¿±ca
wy³±cznie do og³aszania CFV i informacji o nowych grupach.
Wysy³aj±c do innych grup moderowanych tak¿e nale¿y siê
liczyæ z
tym, ¿e list mo¿e zostaæ odrzucony przez moderatora).
3. Autor propozycji na adres cfv#usenet.pl wysy³a wype³niony szablon
rozpoczêcia g³osowania (mo¿na go znale¼æ w
czê¶ci czwartej tego
FAQ pod adresem http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.4.htpl),
zawieraj±cy OSTATECZN¡ wersjê nazwy grupy oraz jej tematyki i
opisu.
4. Po jakim¶ czasie rozpoczyna siê g³osowanie. Nap³ywaj±
e-mailem
g³osy poparcia lub dezaprobaty. Po zakoñczeniu g³osowania pojawia
siê list z ich wynikami. Je¶li z g³osowania wyniknie, ¿e grupa ma
powstaæ (zgodnie z warunkami og³oszonymi w CFV), to do grup
pl.news.nowe-grupy i pl.announce.newgroup zostaje przes³any list
zawieraj±cy:
+ nazwê grupy (dok³adnie tak±, jak w og³oszeniach CFV);
+ stwierdzenie, czy grupa bêdzie moderowana, czy nie. Je¶li ma
byæ moderowana, to w li¶cie tym musi znale¼æ siê te¿
adres
moderatora;
+ jednolinijkowy opis grupy (max ok. 40-50 znaków);
+ krótki opis, tematyki grupy, dla kogo ona jest i po co (kilka
zdañ);
+ listê osób popieraj±cych i protestuj±cych.

Na wcze¶niejszych etapach dyskusji NIE NALE¯Y pisaæ listów z
pro¶b± o
za³o¿enie grupy lub niecierpliwi±cych siê, kiedy grupa powstanie.
Nie
nale¿y te¿ listów na ten temat wysy³aæ do grupy
pl.news.admin, gdy¿ od
czasu powstania pl.news.nowe-grupy jest to grupa s³u¿±ca
WY£¡CZNIE do
dyskusji na tematy techniczne dotycz±ce serwerów news. Nie nale¿y
te¿
g³osowaæ wysy³aj±c listy do jakichkolwiek grup news, gdy¿
s³u¿± ona
jedynie do wstêpnej dyskusji nad celowo¶ci± powstania grupy oraz
ustalenia ostatecznej nazwy, która najlepiej odda sens nowej grupy.
Jedynie g³osy wys³ane na adres podany w og³oszeniu CFV (Call for
Votes) i wysy³ane w odpowiedzi na to og³oszenie s± uznawane jako
decyduj±ce o powstaniu grupy.

I na koniec jeszcze raz apel - dla w³asnego dobra (objawiaj±cego siê
szybkim pojawianiem siê nowych grup) przestrzegajmy tych zasad. Je¶li
rusza ³añcuszek listów mówi±cych "jestem ZA", a
jeszcze nie wiadomo,
jaka ma byæ nazwa grupy lub trwa o¿ywiona dyskusja nad innymi
aspektami powstania grupy i nie za bardzo wiadomo, za czym siê
g³osuje, to nie dziwmy siê pó¼niej, ze powstanie grupy siê
opó¼nia.

Wymy¶lajmy tak¿e sensowne opisy grup, szczególnie te jednolinijkowe.
Nie ka¿da grupa musi mieæ w opisie "Wszystko o...", "Wszystko
na
temat...", a ostatnio tak¿e "Forum dyskusjyjne takich a siakich...",
"Grupa dla...", "Dyskusje o...", itd., itp. Po pierwsze wygl±da
to
kiepsko, po drugie - czytniki news zwykle obcinaj± takie opisy od
koñca, mo¿e siê wiêc okazaæ, ze wszystkie opisy grup na
ekranie
pokazywane s± jako "Wszystko na tem" i na tym siê urywaj±...
_________________________________________________________________

Dlaczego nie ma i nie bêdzie grup pl.alt.*?

Dlatego, ¿e tego siê nie da fizycznie zrobiæ. Grupy `alt.*' z
za³o¿enia siê alternatywn± hierarchi± news, w
której akceptowane s±
praktycznie wszystkie `control-messages', pochodz±ce od ka¿dego.
Oznacza to, ¿e ka¿dy mo¿e za³o¿yæ dowoln±
grupê alt.* lub j± skasowaæ.
Wymaga to jedynie minimalnej wiedzy na temat funkcjonowania USENETu.

Utworzenie analogicznej hierarchii pl.alt.* wi±za³oby siê z
konieczno¶ci± wpisania odpowiedniej konfiguracji na tysi±cach
serwerów
news na ¶wiecie. Tego typu zmiany nie s± ³atwe do przeprowadzenia.
Nawet tak prosta, wydawa³oby siê, zmiana jak uaktualnienie adresów
moderatorów grup pl.*, które w pewnym momencie zosta³y zmieniony z
%s@moderators.fuw.edu.pl na %s@usenet.pl, trwa³a ponad dwa lata, a
jeszcze dzi¶ zdarza siê, ¿e odbija siê poczta wysy³ana na
stary adres,
bo na jakim¶ serwerze news w ¶wiecie kto¶ dawno dawno skonfigurowa³ go
na stary adres i tak ju¿ zosta³o.

Poza tym zmiana taka nie spotka³aby siê z aprobat± wielu
administratorów news na ¶wiecie, którzy decyduj± siê na
udostêpnianie
hierarchii pl.* swoim u¿ytkownikom, zdaj±c sobie sprawê z tego,
¿e nie
ma tam ¿adnych grup z binariami ani ¿ywio³owo
p±czkuj±cych *.alt.*.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by utworzyæ hierarchiê alt.pl.* i
w niej zak³adaæ dowolne grupy, w których z za³o¿enia
rozmawiaæ siê
bêdzie po polsku. Kilka takich grup ju¿ istnieje. Nie wymaga to
¿adnych rekonfiguracji na serwerach, ani nawet specjalnych dyskusji.
Po prostu wystarczy wys³aæ odpowiedni control-message, a wszystkie
serwery, na których jest hierarchia alt.* tak± grupê
za³o¿±. Zanim
jednak spróbujesz za³o¿yæ tak± grupê, poczytaj
trochê na ten temat, a
pierwsze próby rób dopisuj±c w nag³ówkach swoich
artyku³ów pole
"Distribution: local", aby b³êdnie zbudowane listy nie podnosi³y
alarmów na wszystich serwerach ¶wiata.
_________________________________________________________________

Do czego s³u¿y pl.answers

Jest to specjalna grupa, analogiczna do comp.answers czy news.answers,
bêd±ca repozytorium artyku³ów typu 'FAQ' - a wiêc
wysy³anych mniej lub
bardziej regularnie i zawieraj±cych odpowiedzi na czêsto zadawane
pytania (tzw. "Frequently Questioned Answers" ;-) ). Artyku³y wysy³ane
tutaj albo maj± swoje 'g³ówne' miejsce w innych grupach news, a na
pl.answers s± 'crossposted', albo rozprowadzane s± w zupe³nie inny
sposób (jak np. PZS - poprzez specjaln± listê dystrybucyjn±),
ale
pojawiaj± siê w grupie pl.answers, by w jednym miejscu zebraæ wszelkie
tego typu informacje. Przy w³a¶ciwym sposobie wysy³ania
artyku³ów
mo¿na zagwarantowaæ, ¿e pl.answers zawiera zawsze dokladnie
jedn± (i
to zawsze najnowsz±) kopiê danego dokumentu.

Aby osi±gn±æ ten cel, artyku³y wysy³ane tutaj powinny
spe³niaæ 2
warunki: mieæ pole 'Expires:' z ustawion± dat± przewidywanej kolejnej
wersji dokumentu, oraz 'Supersedes:' z Message-Id poprzedniej wersji.
Przyk³adowo, je¶li dokument wysy³any jest automatycznie 10. dnia
ka¿dego miesi±ca, a jego wersja wys³ana 10. lipca mia³a
'Message-Id'
równe '<pl-news-faq-4578938@cyber.ict.pwr.wroc.pl>' to w wersji
wysy³anej 10. sierpnia powinny znalezæ siê pola:

Supersedes: <pl-news-faq-4578938@cyber.ict.pwr.wroc.pl>
Expires: Sep 12 1994, 12:00 GMT

Expires ma tutaj datê 12. a nie 10, aby daæ szansê na dotarcie
artyku³u do wszystkich serwerów. Je¶li zasiêg jest wiêkszy
ni¿ tylko
Polska - np. ca³y ¶wiat (a tak ju¿), mo¿na tego zapasu daæ
jeszcze
wiêcej - ok. 4-5 dni.

Najlepiej do wysy³ania zatrudniæ program 'auto-faq' (jest to skrypt w
PERL-u), który generuje we w³a¶ciwy sposób wspomniane wy¿ej
nag³ówki i
mo¿e zostaæ uruchamiany z crontab-a, ca³kowicie automatyzuj±c
wysy³anie dokumentów. Jedyne, co trzeba robiæ, to uaktualniaæ je
:-)
Je¶li chcesz ¶ci±gn±æ auto-faq przez ftp, zajrzyj do
rozdzia³u "Gdzie
znale¼æ ¼ród³a CNEWS, INN, NNTP, TIN, NN, TRN i ich
FAQ?"

Poniewa¿ jednak na razie zbyt wielu artyku³ów tego typu nie ma,
szczegó³y techniczne nie s± byæ mo¿e najwa¿niejsze
i zgodnie z
zapowiedziami Rafala Maszkowskiego, który jest moderatorem pl.answers,
ka¿dy sensowny artyku³ mo¿e zostaæ tam wys³any (a
szczegó³y techniczne
mo¿na rozwi±zaæ po¼niej).

Z drugiej strony - w utrzymywaniu zawsze aktualnych kopii artyku³ów w
pl.answers wspó³dzia³aæ musz± tak¿e serwery news,
tzn. nie kasowaæ
zbyt szybko listów w tej grupie. Wystarczy, ¿e respektowane s± pola
'Expires:' co w przypadku serwera innd oznacza umieszczenie w pliku
expire.ctl linii:

pl.answers:A:1:14:never

lub np.
pl.answers:A:1:14:60

je¶li kto¶ (administrator news) boi siê bardzo, ¿e artyku³y
bêd± tam
zalegaæ zbyt d³ugo. Linia taka oznacza, ¿e artyku³y w grupie
pl.answers maj± byæ trzymane co najmniej 1 dzieñ (to tak¿e
mo¿na
zwiêkszyæ), standardowo - 14 dni (je¶li nie ma pola
"Expires:"), a
je¶li wystêpuje pole 'Expires:', to a¿ do daty w nim wyspecyfikowanej
(ale nie wiêcej jak 60 dni - w drugim przypadku).

Wiêkszo¶æ artyku³ów wysy³anych w grupie pl.answers ma
tak¿e swoje
odpowiedniki na stronach WWW. Odwo³ania do nich znajduj± siê na
stronie http://www.killfile.pl/.
_________________________________________________________________

Czy w newsach mo¿na u¿ywaæ polskich "ogonków"

Zdecydowanie tak. Nie ma ku temu ¿adnych przeciwskazañ natury
technicznej - system transferu news jest ca³kowicie "8-bit clean",
tzn. ¿e serwery nie interesuj± siê zawarto¶ci±
artyku³ów - mog± one
zawieraæ dane 8-bitowe definiowane w dowolnym standardzie (czyli np.
ISO-8859-1, ISO-8859-2, KOI-8, UTF-8, itp.). Jaki standard jest
u¿ywany jest istotne wy³±cznie dla czytników news. W przypadku
tekstów
pisanych po polsku (a wiêc w grupach pl.*, ew. soc.culture.polish)
jest to ISO-8859-2 lub UTF-8. Czytnik news wysy³aj±cy artyku³ z
polskimi literkami (czyt. "polskimi znakami diakrytycznymi") powinien
dopisaæ do nag³ówków wysy³anego artyku³u odpowiednie
nag³ówki MIME,
mówi±ce jakiego kodowania u¿yto. Dla jêzyka polskiego
bêdzie to wiêc
np.:

Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2

Dopuszczalne (i równouprawnione z 8bit) jest tak¿e stosowanie
kodowania Quoted-Printable, jednak¿e ze wzglêdu na wygodê i
prostotê
czytania news zakodowanych 8-bitowo oraz niemo¿no¶æ odkodowania QP
przez niektóre popularne czytniki news pracuj±ce w ¶rodowisku
MS-windows, warto polecaæ u¿ywanie kodowania 8bit.

Z drugiej strony - nale¿y pamiêtaæ tak¿e, ¿e grupy pl.*
s± czytane nie
tylko w Polsce i niektórzy mog± mieæ problemy z poprawnym
skonfigurowaniem czytników news do obs³ugi ogonków. W takim przypadku
najlepiej odes³aæ ich na Polsk± Stronê Ogonkow±,
znajduj±c± siê pod
adresem http://www.agh.edu.pl/ogonki/, lub do grupy pl.comp.ogonki,
gdzie w³a¶nie tego typu problemy s± dyskutowane. Je¶li w dalszym
ci±gu
wiele osób w grupie narzeka na to, ¿e nie mog± przeczytaæ
"robaczkowych" listów, to oczywi¶cie sprawa u¿ywania
ogonków pozostaje
kwesti± odpowiednich kompromisów.

Jedynym miejscem, w którym nie mog± wyst±piæ znaki o kodach
powy¿ej
127 s± nazwy grup. Zastanawiaj±c siê, czy pisaæ z ogonkami czy
bez,
warto tak¿e zwróciæ uwagê na to, czy grupa news nie jest
przypadkiem
po³±czona z jak±¶ list± dyskusyjn±. Informacje o tym
przedstawiono
powy¿ej, w rozdziale Spis grup news po³±czonych z e-mailowymi listami
dyskusyjnymi. Tam te¿ znajduj± siê informacje o tym, które z
bramek
news2mail/mail2news oraz list dyskusyjnych przenosz± poprawnie
nag³ówki MIME.

Wiêcej informacji o u¿ywaniu ogonków w news i w ogóle
znale¼æ mo¿na na
Polskiej Stronie Ogonkowej (http://www.agh.edu.pl/ogonki/). Informacje
na temat odpowiedniej konfiguracji mail2news/news2mail oraz programu
sendmail znajduj± siê natomiast w drugiej czê¶ci tego FAQ.
_________________________________________________________________

Ratunku! Dosta³em list od robota! Czy mam siê baæ?

Dosta³em list od robota, mówi±cy, ¿e mam nieprawid³owo
zakodowane
ogonki lub wys³a³em spam. Co mam z tym zrobiæ?

Je¿eli tak siê sta³o, to znaczy, ¿e albo naruszy³e¶
netykietê, czyli
zbiór ogólnie przyjêtych zasad obowi±zuj±cych w sieci,
albo twoje
oprogramowanie nie przestrzega norm i standardów obowi±zuj±cych w
Internecie i twoje listy s± wysy³ane nieprawid³owo,
"za¶miecaj±c"
sieæ. Drugi z tych przypadków dotyczy g³ównie (ale nie tylko)
osób
korzystaj±cych z MS Internet Explorera, Netscape lub oprogramowania
dzia³aj±cego w ¶rodowisku MS-Windows. Niektóre z
b³êdów konfiguracji,
takie jak np. niepoprawny adres zwrotny w polu From:, s± wykrywane
przez serwer news w momencie wysy³ania artyku³u i artyku³ taki nie
zostaje przyjêty z komunikatem '441 Posting failed'. Nie wszystkie
b³êdy mo¿na jednak wykryæ w ten sposób. St±d
obecno¶æ robotów,
sprawdzaj±cych poprawno¶æ listów ju¿ po wys³aniu.

Obecnie w polskim usenecie dzia³a kilka robotów sprawdzaj±cych
poprawno¶æ wysy³anych w grupach pl.* listów. Listy wysy³ane
niezgodnie
z obowi±zuj±cymi standardami mog± byæ kasowane, a autor takiego
listu
zwykle jest o tym fakcie powiadamiany e-mailem (o ile, po pierwsze, w
polu From: lub Reply-To: umie¶ci³ swój rzeczywisty i
dzia³aj±cy adres
e-mail). Nie jest to cenzura, lecz techniczne oczyszczanie hierarchii
pl.* z listów, które nie mog± byæ prawid³owo odczytane w
systemach
innych ni¿ ten, z którego pochodz±. Roboty w ¿adnym stopniu
nie
oceniaj± merytorycznej tre¶ci listu, lecz sprawdzaj± jedynie jego
techniczn± poprawno¶æ. Ka¿dy z dzia³aj±cych
robotów mo¿e mieæ
minimalnie odmienne zasady oceniania listu, jednak¿e generalnie rzecz
ujmuj±c kasowane s±/mog± byæ (z powiadomieniem autora):

* Listy zawieraj±ce binaria, np. zdjêcia, pliki *.wav, programy,
itp. Newsy s± systemem przesy³ania artyku³ów tekstowych, a grupy
news s± grupami dyskusyjnymi, dlatego te¿ przesy³anie w newsach
binariów jest surowo zabronione.
* Listy u¿ywaj±ce polskich znaków diakrytycznych bez
prawid³owych
nag³ówków MIME, okre¶laj±cych, ¿e u¿yto
kodowania iso-8859-2.
Listy takie powoduj± wy¶wietlanie "robaczków" w miejscu
polskich
liter i s± nieczytelne w prawid³owo skonfigurowanych czytnikach
news.
* Listy u¿ywaj±ce polskich znaków zakodowanych niezgodnie z
norm±
ISO 8859-2 lub UTF-8. Dotyczy to g³ównie artyku³ów wysy³anych
z
systemu MS-Windows, u¿ywaj±cego wewnêtrznego standardu windows,
jakim jest CP-1250. Listy takie powoduj± wy¶wietlanie
"robaczków"
lub pomijanie niektórych znaków w miejscu polskich liter i s±
nieczytelne zarówno na wszystkich innych systemach ni¿ MS-Windows,
ale tak¿e w MS-Windows w prawid³owo skonfigurowanych programach
Netscape czy MSIE. Humorystycznym przyk³adem (prawdziwym!) by³a
reklama firmy Microsoft mówi±ca "Kto by pomyla³? - My
pomylelimy!", w której na skutek u¿ycia nieprawid³owego kodowania
zniknê³y wszystkie literki "¶" (tzn. "s" z
apostrofem).
* Listy o dok³adnie tej samej tre¶ci wys³ane do kilku(nastu) grup
lub duplikaty tego samego listu wys³ane w krótkich odstêpach czasu
do tej samej grupy news. B³êdy w programach Netscape/MSIE
(Netscape tak¿e w wersjach UNIX) powoduj±, ¿e u¿ytkownik
czêsto
nie otrzymuje informacji o tym, ¿e jego artyku³ zosta³ ju¿
wys³any, wiêc klika jeszcze raz, by go wys³aæ. W newsach
pojawiaj±
siê wiêc 2 lub 3 kopie tego samego artyku³u. Roboty kasuj±
duplikaty, pozostawiaj±c jedynie pierwszy z tych kilku jednakowych
artyku³ów. Jednak¿e wys³anie du¿ej ilo¶ci takich
samych listów
mo¿e spowodowaæ zakwalifikowanie ich jako spam, a wówczas kasowane
s± wszystkie, z regu³y - bez powiadamiania o tym autora listu,
jako ¿e spamy zwykle wysy³ane s± z nieistniej±cych
adresów i
powiadamianie "autora" zwykle nie ma sensu. Tym bardziej, ¿e
g³ównie dotyczy to spamów trafiaj±cych do Polski z
zewn±trz, a
wiêc z ró¿nych serwerów poza Polsk±, na których
grupy pl.* obecne
s± w¶ród wszystkich innych grup.

Roboty narzekaj± tak¿e (nie kasuj±c z regu³y) na listy
zawieraj±ce
linie d³u¿sze ni¿ 80 znaków, jedynie informuj±c o tym
autora emailem.

Od pewnego czasu dzia³a tak¿e FAQ-Bot - robot informacyjny omówiony w
nastêpnym rozdziale.
_________________________________________________________________

FAQ-Bot

FAQ-Bot jest powsta³± na pocz±tku 1998 roku us³ug±
informacyjn± maj±c±
za zadanie zapoznanie nowych u¿ytkowników polskiego usenetu z
netykiet± i regu³ami w nim obowi±zuj±cymi. Stara siê
tak¿e przekazaæ
podstawow± wiedzê na ten temat, bowiem jednym z najwiêkszych
problemów
zwi±zanych z gwa³townym rozwojem internetu jest to, ¿e ma³o
który
dostawca us³ug internetowych informuje swoich u¿ytkowników jak tak
naprawdê z Internetu nale¿y korzystaæ. Nagminne wiêc jest
wysy³anie
listów w niew³a¶ciwych grupach, wysy³anie ich do kilku lub
kilkunastu
grup jednocze¶nie, mylenie Usenetu z wielk± tablic±
og³oszeniow±,
podczas gdy s³u¿y on przede wszystkim do dyskusji, oraz wiele innych
przewinieñ. Co gorsza, przewinienia te zwykle nie wynikaj± ze z³ej
woli u¿ytkownika news, lecz z tego, ¿e nikt nie poinformowa³ go jak
nale¿y siê zachowywaæ.

FAQ-Bot stara siê wype³niæ tê lukê ¶ledz±c adresy
pojawiaj±ce siê w
polu From: artyku³ów wysy³anych w grupach pl.*. Je¿eli pojawi
siê
adres, który nie wystêpuje jeszcze w bazie FAQ-Bota, na adres ten
wysy³ana jest krótka informacja z opisem grupy, a je¶li grupa posiada
FAQ, to tak¿e jego aktualna wersja. Po wys³aniu takiego zestawu
startowego FAQ-Bot zapamiêtuje adres osoby, po to, by wiêcej jej nie
niepokoiæ tymi samymi informacjami.

Informacje dotycz±ce adresów traktowane s± jako poufne i nie
s±
nigdzie i nikomu udostêpniane. Wiêcej informacji na temat FAQ-Bota
mo¿na znale¼æ na stronie http://faq-bot.usenet.pl/ oraz
http://www.killfile.pl/, tam równie¿ znajduj± siê
odwo³ania do stron
WWW zawieraj±cych FAQ i opisy poszczególnych grup, oraz do strony WWW
zawieraj±cej opisy grup (http://www.usenet.pl/opisy/
_________________________________________________________________

Regu³y wysy³ania artyku³ów w grupach pl.*

Poni¿sze regu³y oparte s± na netykiecie obowi±zuj±cej
wszystkich
u¿ytkowników sieci, precyzuj±c nieco zasady wysy³ania news w
grupach
pl.*. Ich przestrzeganie nie jest na razie wymuszane ¶rodkami
technicznymi (chyba, ¿e zosta³o to opisane w poprzednim punkcie,
dotycz±cym robotów), aczkolwiek niewykluczone, ¿e tak siê w
przysz³o¶ci stanie, gdy¿ nieprzestrzeganie lub wrêcz
nieznajomo¶æ
netykiety staje siê ostatnio wrêcz nagminna, bêd±c cen±,
jak±
przychodzi nam wszystkim p³aciæ za burzliwie ostatnio postêpuj±cy
rozwój Internetu.

* Artyku³y nie powinny byæ wysy³ane jednocze¶nie do wiêcej
ni¿ 3-4
grup pl.*. Mimo, i¿ oryginalny artyku³ mo¿e rzeczywi¶cie
pasowaæ
do kilku grup jednocze¶nie, to dyskusja zwykle szybko zbacza na
temat, który nie nale¿y do prawie ¿adnej z tych grup, co z kolei
prowadzi do wielu listów "Dlaczego o tym mówicie tutaj? Id¼cie
sobie do innej grupy". Dlatego zawsze list wysy³any do kilku grup
powinien zawieraæ pole "Followup:" zawieraj±ce nazwê jednej
grupy,
w której nale¿y dalej prowadziæ dyskusjê.
Zgodnie z obowi±zuj±cymi obecnie zasadami, artyku³ nie
zawieraj±cy
pola 'Followup-To:' mo¿e byæ wys³any co najwy¿ej do 3 grup, a
artyku³ zawieraj±cy pole Followup-To: z nazw± 1-3 grup news,
adresem autora lub s³owem 'poster', a wiêc kieruj±cy odpowiedzi do
tej grupy lub do nadawcy, mo¿e byæ wys³any maksimum do 6 grup
news.
* Crosspostowanie, czyli wysy³anie do kilku grup jednocze¶nie
powinno byæ ponadto ograniczone wy³±cznie do grup pl.*, gdy¿ w
grupach pl.* listy pisze siê po polsku, a w pozosta³ych - nie.
Wysy³anie wiêc czego¶ jednocze¶nie do pl.* i np. comp.* jest
pozbawione sensu.
Zabronione jest te¿ crosspostowanie pomiêdzy grupami, których
nazwa ró¿ni siê tylko ostatnim cz³onem, czyli
nale¿±cymi do tej
samej pohierarchii, a wiêc o zbli¿onej tematyce. Przyk³adowo, nie
nale¿y wysy³aæ listów jednocze¶nie do pl.soc.edukacja i
pl.soc.edukacja.szkola, gdy¿ grupa "szko³a" powsta³a
w³a¶nie po
to, by dyskusje o edukacji w szko³ach prowadziæ w³a¶nie tam, a nie
w grupie bardziej ogólnej, zajmuj±cej siê edukacj± w innych
formach.
Niektóre grupy w swoim opisie tematyki (opisy takie dostêpne s±
pod adresem http://www.usenet.pl/opisy/) dodatkowo zabraniaj±
jednoczesnego wysy³ania listów do tej grupy i wybranych innych,
np. zabronione jest crosspostowanie miêdzy grupami
pl.regionalne.szczecin i pl.regionalne.szczecin.ogloszenia, a opis
grupy pl.rec.muzyka.metal zabrania jakichkolwiek crosspostów z
wyj±tkiem grupy pl.rec.muzyka.rock.
Ze wzglêdu na "zapalny" charakter grup pl.soc.polityka,
pl.soc.religia, pl.sci.historia i pl.listserv.dziennikarz,
zabronione jest tak¿e crosspostowanie artyku³ów pomiêdzy tymi
grupami. Jak wskazuje do¶wiadczenie, tego typu crossposty z regu³y
s± wysy³ane bez zwracania uwagi na to jakiej tematyki list
dotyczy, a tasiemcowe "dyskusje" i flame-wars ci±gn± siê
potem
niepotrzebnie we wszystkich grupach, bo wiêkszo¶æ odpowiadaj±cych
w ferworze walki nie zwraca uwagi na to, dok±d ¶le swoje artyku³y.
Powy¿szy problem (flame-wars i okolice) dotyczy coraz wiêkszej
liczby grup (np. ostatnio pl.soc.wegetarianizm, grupy biznes,
inne...). W zwi±zku z tym prosimy o przenoszenie crosspostów
(poprzez ustawianie followup-to:) na konkretne grupy, tak, aby
w±tek w crosspo¶cie nie trwal d³u¿ej ni¿ 4-5
artyku³ów.
* Wysy³anie binariów, czyli obrazków, zdjêæ, zakodowanej
muzyki,
zakodowanych binarnie dokumentów w formatach innych ni¿ tekstowy,
itp. itd. jest ca³kowicie zabronione. Jak ju¿ wspomniane zosta³o
wcze¶niej, system usenet news to grupy dyskusyjne i nie s³u¿± one
do dystrybucji programów czy jakichkolwiek innych informacji, ni¿
informacje tekstowe. Ze wzglêdu na nadmierne zajmowanie zasobów
(zajmowanie miejsca na dysku serwerów news, zajmowanie pasma w
celu przes³ania miêdzy serwerami, czas potrzebny na ¶ci±ganie ich
przez modem) binaria z grup pl.* s± usuwane automatycznie przy
pomocy robotów.
* Jak we wszystkich innych grupach news, przed wys³aniem swojego
pierwszego listu w grupie nale¿y siê przez jaki¶ czas (kilka dni
przynajmniej) przys³uchiwaæ dyskusji tam prowadzonej, aby
zorientowaæ siê, czy jest to w³a¶ciwe forum do zadania tego
w³a¶nie pytania. W wielu grupach regularnie wysy³ane jest FAQ,
czyli artyku³ zawieraj±cy `Frequently Asked Questions' -
odpowiedzi na czêsto zadawane pytania. Byæ mo¿e twoje pytanie
te¿
nale¿y do tej kategorii, wiêc poszukaj najpierw odpowiedzi w FAQ,
a dopiero potem pytaj, je¶li jej tam nie znalaz³e¶. Je¶li tego nie
zrobisz, zapewne otrzymasz lakoniczn± odpowied¼ `RTFM' lub
`RTFFAQ' (Read the Fu^H^H Fascinating Manual/FAQ). Aby by³o
³atwiej je znale¼æ, wszystkie FAQ oprócz swej `rodzimej' grupy
s±
tak¿e wysy³ane do grupy pl.answers, opisanej wcze¶niej.
FAQ dostêpne s± tak¿e na serwerach www.usenet.pl i faq.usenet.pl.
* Zabronione jest wysy³anie og³oszeñ i reklam w grupach, które do
tego nie s³u¿±. A dok³adniej -- wszêdzie, z wyj±tkiem
kilku grup
specjalnie do tego przeznaczonych, lub je¶li og³oszenie jest "na
temat" i jednocze¶nie opis grupy dopuszcza wysy³anie takich
og³oszeñ. Typowo og³oszeniowymi grupami s± hierarchie
pl.ogloszenia.* i pl.praca.* (z wyj±tkiem pl.praca.dyskusje).
Og³oszeniom nie s³u¿y natomiast pl.biznes, czy ca³a hierarchia
pl.biznes.*. S± to grupy dyskusyjne, podobnie jak wiêkszo¶æ
pozosta³ych. Opisy grup mo¿esz sprawdziæ pod adresem
http://www.usenet.pl/opisy/.
Przy okazji nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e istniej±ce w
niektórych
grupach zasady dopuszczaj±ce pojawianie siê pojedynczych
og³oszeñ,
odnosz± siê do og³oszeñ wysy³anych *jednorazowo* przez
uczestników
grupy dyskusyjnej i maj±cych charakter gie³dowy, a nie do ofert
hurtowni czy firm sprzedaj±cych jakie¶ rzeczy i wysy³aj±cych swe
og³oszenia co jaki¶ czas. Je¶li jeste¶ przedstawicielem jakiej¶
firmy i chcesz j± zareklamowaæ, zdecydowanie lepszy efekt
osi±gniesz umieszczaj±c URL-a do firmowej strony WWW w swojej
stopce (sygnaturce) i uczestnicz±c w konstruktywny sposób w
dyskusjach prowadzonych w grupie. Wysy³anie samych reklam lub
ofert z regu³y przynosi odwrotny skutek, odstrêczaj±c od
zagl±dania na reklamowane strony.
* ¯adne og³oszenie (ani w grupach dopuszczaj±cych pojedyncze
og³oszenia, ani w tych, które s³u¿± wy³±cznie
umieszczaniu
og³oszeñ) nie powinno siê pojawiaæ zbyt czêsto, tzn.
czê¶ciej ni¿
raz na miesi±c, ew. raz na 2 tygodnie. Usenet news to nie jest
gazeta, która codziennie ma zupe³nie nowe wydanie. Artyku³
(og³oszenie) raz umieszczone na serwerze bêdzie tam tkwi³o przez
d³u¿szy czas - zwykle przez miesi±c, a na niektórych serwerach
nawet 3 miesi±ce lub d³u¿ej. Nawet, je¶li tekst pozornie zniknie,
bo zostanie przeczytany, to dalej jest trzymany na serwerze i
prezentowany wszystkim, którzy go jeszcze nie czytali. Wysy³anie
tego samego tekstu codziennie powoduje, ¿e na serwerze znajdzie
siê wiele jego kopii, a inni u¿ytkownicy s± zmuszeni do czytania
tych samych wiadomo¶ci na nowo, co tak¿e jest traktowane jak spam
i mo¿e powodowaæ usuniêcie z serwera wszystkich kopii wys³anego
artyku³u/og³oszenia.
* Zabronione jest tak¿e wielokrotne wysy³anie listu o tej samej lub
minimalnie ró¿ni±cej siê tre¶ci do wielu grup news. Listy
takie
traktowane s± jako spam i albo od razu nie przyjmowane na
serwerze, albo usuwane z niego automatycznie po przekroczeniu
odpowiedniego limitu. Je¿eli przestrzegasz zasad opisanych
wcze¶niej, mo¿esz byæ spokojny, ¿e tego limitu nie przekroczysz.
A
je¶li chcesz wiedzieæ dok³adniej czym jest, a czym nie jest spam,
zajrzyj na serwer www.abuse.net.
* Zabronione jest te¿ uruchamianie wszelkiego rodzaju bramek
www-news i podobnych, które umo¿liwiaj± wysy³anie
artyku³ów do
systemu usenet news bez ¿adnej autoryzacji. Chêæ postawienia
jakiejkolwiek bramki (nawet takiej, która bêdzie uwzglêdniaæ
autoryzacjê) powinna zostaæ wcze¶niej zg³oszona i przedyskutowana
w grupie pl.news.admin.
* (na razie tyle, ale regu³ tych jest wiêcej i pojawi± siê one
tutaj...)
_________________________________________________________________

Dostêp do News:
_________________________________________________________________

W jaki sposób mo¿na u¿ywaæ USENET?

>> Czy i w jaki sposób mo¿na dostaæ siê i
u¿ywaæ sieæ USENET?

1. Poprzez serwer news przy u¿yciu czytnika news:

Serwer:

+ najlepiej znale¼æ najbli¿szy serwer news - np. we Wroc³awiu
bêdzie to news.ict.pwr.wroc.pl lub news.pwr.wroc.pl, w
Krakowie - galaxy.uci.agh.edu.pl lub cyfronet, w innych
miastach - serwer w której¶ z lokalnych instytucji lub serwer
z innego miasta, ale najbli¿szy w sensie topologii sieci.
Najlepiej zawsze popytaæ siê administratorów lub skorzystaæ z
listy serwerów zamieszczonej powy¿ej i za pomoc± traceroute
sprawdziæ, który jest najbli¿szy. Mo¿na te¿
spróbowaæ za
pomoc± programu "nslookup" lub "host" spytaæ
jakiego¶ serwera
DNS o adres postaci miasto.usenet.pl - np. "torun.usenet.pl",
aby dowiedzieæ siê, gdzie jest najbli¿szy serwer. (Je¶li
u¿ywasz nslookup, pamiêtaj o ustawieniu "set type=any"). Dla
u¿ytkowników *.tpnet.pl w³a¶ciwym serwerem jest
news.neostrada.pl. U¿ytkownicy posiadaj±cy konta na
friko*.onet.pl mog± tak¿e korzystaæ z serwera news.onet.pl
loguj±c siê na niego za pomoc± has³a. Wiêcej informacji na
ten temat znajduje siê w rozdziale Z jakiego serwera
powinienem korzystaæ?.
+ mo¿na korzystaæ z innego, najlepiej bliskiego, serwera - co
przy obecnej strukturze sieci w Polsce oznacza, ¿e z którego¶
serwera w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Gdañsku,
Gliwicach, Katowicach lub Wroc³awiu (³±cza 34 Mbps i
gigabitowe). Adresy administratorów mo¿na znale¼æ w PZS:
http://info.fuw.edu.pl/pzs/
+ publiczny serwer ze wszystkimi grupami - trudno polecaæ tê
metodê, bo jest straszliwie powolna; najbli¿szy taki serwer
jest w Berlinie.
+ grupy pl.* i trochê lokalnych mo¿na czytaæ ³acz±c
siê z
jednym z serwerów news.ict.pwr.wroc.pl,
news.mat.uni.torun.pl, news.uci.agh.edu.pl lub
news.lublin.pl.
+ Aby ustaliæ, z jakiego serwera news chcemy korzystaæ, w
systemie UNIX nale¿y ustawiæ zmienn± ¶rodowiskow± o nazwie
'NNTPSERVER'. Na przyk³ad:

setenv NNTPSERVER news.ict.pwr.wroc.pl
po czym uruchomiæ czytnik news. Pod DOSem i w innych systemach
robi siê to zwykle wpisuj±c nazwê serwera w odpowiednim pliku
konfiguracyjnym, lub wybieraj±c j± z odpowiedniego menu
konfiguracyjnego programu. Adres "domy¶lnego" serwera news
warto wpisaæ na sta³e do konfiguracji czytnika, lub podaæ go
przy jego kompilacji.
Warto przy okazji pamiêtaæ o jednej rzeczy: Je¶li korzystasz
z KILKU serwerów news, pamiêtaj, by u¿ywaæ roznych plików
.newsrc - inaczej mo¿e siê okazaæ, ¿e na jednym z
serwerów
nigdy nie bêdziesz widzia³ nowych artyku³ów w niektórych
grupach. W systemie UNIX plik .newsrc zawiera listê czytanych
przez Ciebie grup oraz numery przeczytanych artyku³ów, np:

pl.internet.polip: 1-22359,22364-22365,22370,22372-22379
Je¶li na innym serwerze news te same artyku³y maj± numery rzêdu
5000, to NIGDY nie zobaczysz nowych, bo czytnik news
wszystkie artyku³y o numerach 1-22359 uwa¿a za przeczytane.
Dlatego je¶li np. korzystaj±c z tin-a chcesz po³±czyæ
siê z
innym ni¿ zwykle serwerem news, zrób to w ten sposób:

(setenv NNTPSERVER adres.serwera; tin -r -f ~/.newsrc.inny)
Nawiasy okr±g³e powoduj±, ¿e zmienna NNTPSERVER zostanie
ustawiona tylko na czas wykonywania komendy tin (dok³adniej -
uruchomiona zostanie podpow³oka z komendami "setenv" i
"tin"), a ~/.newsrc.inny to nazwa 'innego' (dowolnego) pliku
.newsrc
Setenv to oczywi¶cie komenda csh, dla sh nale¿y u¿yæ "(
export NNTPSERVER­res.serwera; tin -r ... )"

Czytnik news:

+ Czytnikiem mo¿e byæ np. lynx lub netscape, wygodniej
korzystaæ z programów takich jak tin, nn, rn, trn, slrn, itp.
umo¿liwiaj± one bowiem po pierwsze wysy³anie artyku³ów (to
potrafi tak¿e netscape), a po drugie - sortowanie ich w
w±tki, usuwanie z "pola widzenia" niechcianych autorów lub
tematów (tzw. `killfile') i wiele innych rzeczy.

2. Mo¿liwy jest tak¿e dostêp za pomoc± us³ugi gopher:

gopher://gopher.uci.agh.edu.pl:70/1exec%3aroot%3a/.scripts/readnews
gopher://sun1000.pwr.wroc.pl/11/news/

Poniewa¿ dostêp taki jest "read-only", nale¿y ten
sposób uzupe³niæ
mo¿liwo¶ci± wysy³ania artyku³ów:

Je¶li nie masz bezpo¶redniego dostêpu do grup USENET, mimo wszystko
mo¿esz wys³aæ artyku³, tak by trafi³ do odpowiedniej grupy.
Mo¿e to
zostaæ zrobione poprzez wys³anie listu e-mailem na jeden z adresów
publicznych bramek mail->news. Ka¿da z nich ma w³asn±
sk³adniê i
sposób adresowania, dobrze jest wiêc najpierw to sprawdziæ. Trzy
najpopularniejsze, to: (W tej chwili podobno wszystkie z nich s± ju¿
nieaktualne, lecz nie jest to informacja sprawdzona - [ts])

Host:   cs.utexas.edu
Sk³adnia: newsgroup-name@cs.utexas.edu
Przyk³ad: aby wys³aæ artyku³ do grupy 'comp.compilers',
nale¿y
zaadresowaæ swój list jako:

comp-compilers@cs.utexas.edu

Host:   newsbase.cs.yale.edu
Sk³adnia: newsgroup.name-news@newsbase.cs.yale.edu
Przyk³ad: aby wys³aæ artyku³ do grupy 'comp.compilers',
nale¿y
zaadresowaæ swój list jako:

comp.compilers-news@newsbase.cs.yale.edu

Host:   decwrl.dec.com
Sk³adnia: newsgroup.name@decwrl.dec.com
Przyk³ad: aby wys³aæ artyku³ do grupy 'comp.compilers',
nale¿y
zaadresowaæ swój list jako:

comp.compliers@decwrl.dec.com

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w ten sposób nie mo¿na
wys³aæ artyku³ów do
¿adnej z grup o zasiêgu mniejszym ni¿ ca³y ¶wiat - a
wiêc tak¿e do
¿adnej z grup pl.*

Bramki dla grup pl.*

Od oko³o po³owy roku 1996 grupy pl.* przenoszone s± tak¿e przez
najbardziej znany serwer usenetu na ¶wiecie, a wiêc uunet.uu.net.
Mo¿na wiêc liczyæ na to, ¿e skorzystanie z jednej z
powy¿szych bramek
dla grup pl.* zakoñczy siê sukcesem.

Istnieje tak¿e bramka newsgate.gliwice.pl, pozwalaj±ca korzystaæ z
grup dyskusyjnych w hierarchii pl.* poprzez pocztê elektroniczn±.
Wiêcej informacji na temat jej dzia³ania (i jak skorzystaæ z bramki,
zapisuj±c siê na odpowiedni± listê) mo¿na
znale¼æ pod adresem
www.newsgate.gliwice.pl.

3. Dostêp przez publiczne ("otwarte") serwery

Wiêkszo¶æ serwerów w Polsce skonfigurowanych jest w taki
sposób, ¿e
umo¿liwiaj± ³±czenie siê tak¿e u¿ytkownikom
spoza swojej domeny,
udostêpniaj±c im ograniczony zestaw grup (s± to zwykle
wy³±cznie grupy
pl.*), a czasem tak¿e nie pozwalaj±c na wysy³anie
artyku³ów. Istniej±
tak¿e "otwarte serwery" poza Polsk±, umo¿liwiaj±ce
czytanie i
wysy³anie artyku³ów ka¿demu, zwykle jednak okazuje siê,
¿e s± to
serwery nie tyle "otwarte", co ¼le skonfigurowane. Staj± siê
one
niestety narzêdziem nadu¿yæ dla wszelkiej ma¶ci spammerów i
w krótkim
czasie zostaj± zamkniête.

Z tego wzglêdu najlepszym wyj¶ciem jest jednak poszukanie w³a¶ciwego
dla swojej domeny serwera news, a je¶li provider internetu takiego nie
ma - monitowanie go, by serwer taki za³o¿y³ lub uzyska³ dostêp
dla
swoich u¿ytkowników na innym, pobliskim serwerze news.

4. Dostêp przez NFS w Stuttgarcie

Adresu niestety nie znam - proszê o informacje, je¿eli kto¶ z tej
us³ugi korzysta. Zdaje siê jednak, ¿e taki dostêp nie jest
ju¿ obecnie
mo¿liwy.
_________________________________________________________________

Jaki jest najszybszy serwer news?

Jaki jest najszybszy serwer news? Korzysta³em z sunsite.icm.edu.pl,
ale dostêp do niego jest taki wooooolny...

Zale¿y sk±d siê ³±czysz. Przeczytaj odpowied¼ na
nastêpne pytanie.
_________________________________________________________________

Z jakiego serwera powinienem korzystaæ?

Z jakiego serwera news powinienem korzystaæ? Próbowa³em z
sunsite.icm.edu.pl, ale on jest strasznie wolny... Próbowa³em te¿
innych, ale tam nie ma grup alt.*. Na jeszcze innych mogê czytaæ
artyku³y, ale nie mogê ¿adnego wys³aæ.

To pytanie zadawane jest g³ównie przez u¿ytkowników sieci TPNET,
³±cz±cych siê po wykrêceniu numeru 0-20-21-22. Ale o tym za
chwilê...

Wszystko zale¿y sk±d siê ³±czysz. A tak¿e od tego,
czy dzia³a ci tzw.
odwrotny DNS, tzn. czy twój komputer jest zarejestrowany w DNS w
domenie *.pl.

Serwer, z którego korzystasz, powiniene¶ wybraæ zale¿nie od tego,
w
jaki sposób jeste¶ pod³±czony do sieci Internet. Je¿eli na
przyk³ad
jeste¶ pod³±czony do akademickiej sieci we Wroc³awiu (tzn.
wroc³awskiej sieci MAN), bêdzie to serwer news.pwr.wroc.pl lub
news.ict.pwr.wroc.pl. Tylko one dadz± ci dostêp do wszystkich grup,
które na tych serwerach siê znajduj±. Je¶li jeste¶ w
Poznaniu i twoje
po³±czenie z internetem prowadzi przez sieæ MAN -- bêdzie to
serwer
news.man.poznan.pl. Analogicznie w pozosta³ych miastach. Je¶li w twoim
mie¶cie nie ma serwera news (ale korzystasz z sieci akademickiej),
spróbuj po³±czyæ siê z serwerem w najbli¿szym
mie¶cie, gdzie taki
serwer jest. Np. dla Zielonej Góry bêdzie to Poznañ. Jako punktu
zaczepienia mo¿na u¿yæ listy serwerów przedstawionej
wcze¶niej lub
wpisaæ nazwê miasta w DNS, np. "zielona.gora.usenet.pl", tak jak to
zosta³o opisane w dalszej czê¶ci.

Nieco inaczej wygl±da sprawa, je¶li ³±czysz siê przez
sieæ TPNET, a
wiêc dzwoni±c pod numer 0-20-21-22 lub korzystaj±c z komputera w
firmie, która jest pod³±czona przez sieæ TPNET.
U¿ytkownicy
korzystaj±cy z "anonimowych" dialupów TPNet i otrzymuj±cy
adresy
*.ppp.MIASTO.tpnet.pl, *MIASTO.cvx.ppp.tpnet.pl itp., powinni
korzystaæ z serwera news.neostrada.pl. Tylko ten serwer udostêpnia
artyku³y news do czytania i pisania bez dodatkowych pytañ o has³o.
Pozostali u¿ytkownicy sieci TPNet (np. firmy pod³±czone do sieci
³±czami POLPAK-T, ale posiadaj±ce w³asn± domenê,
pulê adresów IP itd.)
powinni nadal stosowaæ siê do zasady "Serwer powiniene¶ wybraæ
zale¿nie od tego, w jaki sposób jeste¶ pod³±czony do sieci
Internet",
pamiêtaj±c jednak, ¿e wa¿niejsze od tego, w jakim mie¶cie
jeste¶, jest
to, ¿e jest to sieæ TPNET. Je¶li jeste¶ np. w Katowicach, lub
Szczecinie, to serwery sieci MAN tych miast wcale nie s± twoimi
najbli¿szymi serwerami, bo pakiety do nich podró¿owaæ
musz± przez sieæ
TPNET do Warszawy lub innego miasta (np. Poznania), tam przedostaæ siê
do sieci NASK lub POL-34, po czym innymi ³±czami wróciæ ponownie
do
odpowiedniej sieci MAN. Dlatego znacznie lepszym rozwi±zaniem jest
znalezienie serwera w sieci TPNET. Bêdzie to rozwi±zanie znacznie
szybsze, prawdopodobnie te¿ uzyskasz wiêksz± liczbê grup, a nie
tylko
grupy pl.* oraz mo¿liwo¶æ pisania artyku³ów.

W miastach, w których istniej± lokalne bramki MAN--TPNET sytuacja
wygl±da lepiej, bo pakiety nie musz± podró¿owaæ do
Warszawy i z
powrotem, lecz przesy³ane s± lokaln± bramk±, zwykle o
przepustowo¶ci 2
Mbps lub wiêkszej. Takimi miastami s± m.in. Lublin, £ód¼,
Poznañ,
Gdañsk, Kraków, Wroc³aw (no i Warszawa, ale tamtejsza bramka jest
notorycznie przeci±¿ona, bo obs³uguje tak¿e ca³±
resztê Polski).

W sieci TPNET znajduj± siê serwery news.neostrada.pl oraz news.onet.pl
i z tych serwerów powiniene¶ korzystaæ w pierwszym rzêdzie,
je¶li z
internetem ³±czysz siê przez numer dostêpowy 0-202122 TPSA. Do
lutego
2000, dziêki lokalnym bramkom TPNET-POL34/NASK, mo¿liwe by³o
tak¿e
korzystanie w niektórych przypadkach z innych serwerów, znajduj±cych
siê w sieci NASK lub POL-34. Dostêp dla dialupów sieci TPNET zawsze
odbywa³ siê na zasadzie "go¶cinno¶ci" tych serwerów,
z mo¿liwo¶ci±
zmiany w ka¿dej chwili, co ostatecznie nast±pi³o w marcu 2000, ze
wzglêdu na narastaj±ce od d³ugiego czasu problemy z nadu¿yciami
powodowanymi przez u¿ytkowników TPNet i niewielkiej mo¿liwo¶ci
szybkiego reagowania na te nadu¿ycia (mimo zabiegów zespo³u
abuse@tpnet i wykrywania wiêkszo¶ci przypadków). Dlatego od marca 2000
u¿ytkownicy dialupów TPNET mogli korzystaæ ju¿ prawie tylko z
serwera
news.tpnet.pl, którego funkcjê w sierpniu 2000 przej±³ serwer
news.tpi.pl, a obecnie (od 1 marca 2008) news.neostrada.pl (wiêcej
informacji o zmianie domen pod adresem
http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_ind/internet/now_prom/670638/)

Gdzieniegdzie mo¿liwy jest jeszcze dostêp w trybie wy³±cznie do
czytania, bez mo¿liwo¶ci ich wysy³ania, jednak u¿ytkownicy sieci
TPNet
powinni korzystaæ z serwera swojego providera, czyli
news.neostrada.pl.

Zasady dostêpu do poszczególnych serwerów dostêpne s±
czêsto na
odpowiednich stronach WWW opisuj±cych te serwery (np.
http://news.icm.edu.pl/).

Je¶li jeste¶ w sieci TPNET...     to mo¿esz skorzystaæ z
serwera..
-------------------------------------- -----------------------------------
... i masz konto w *.onet.pl,     Serwer news.onet.pl. Przy wysy³aniu
konieczna autoryzacja za pomoc± has³a.
Dla pozosta³ych - tylko do czytania.
Jako username podaj pe³ny adres
konta, np. username@priv1.onet.pl.

... i nale¿ysz do klubu Chip,     Serwer news.vogel.pl. Konieczna
autoryzacja za pomoc± has³a.

... i nie masz ¿adnego takiego konta, Serwer news.neostrada.pl - dostêp
pozwal
aj±cy
na czytanie i wysy³anie artyku³ów.
====================================== -----------------------------------
Je¶li jeste¶ w sieci INETII...     to powiniene¶ korzystaæ z
serwera
(dialupy *.inetia.pl)      news.internetia.pl.
-------------------------------------- -----------------------------------
Je¶³i jeste¶ w innej sieci...     spytaj swojego operatora o adres
jego
serwera news. Z regu³y jest to adres
news.NAZWA-SIECI.pl, tak jak np.
news.ipartners.pl, czy news.nask.pl,
ale nie zawsze.
-------------------------------------- -----------------------------------
_________________________________________________________________

Czy w domenie usenet.pl nie ma ¿adnych hostów?

Istnieje domena usenet.pl. Jednak je¶li próbujê programem nslookup
sprawdziæ, jakie s± w niej adresy, nie dostajê nic.

Owszem. Jest to specjalna domena s³u¿±ca uporz±dkowaniu spraw
zwi±zanych z administrowaniem grupami pl.*. Zawiera ona jedynie adresy
MX komputerów odpowiedzialnych za dostarczanie poczty w domenie
*usenet.pl oraz rekordy CNAME wskazuj±ce dla wielu miast ich
najbli¿szy serwer news. Rekordów CNAME nie mo¿na wylistowæ za
pomoc±
nslookup, potrafi to jednak zrobiæ program "host". (Spróbuj
"host -l
usenet.pl" lub "host -l -t CNAME usenet.pl".

Funkcje istniej±cych w domenie usenet.pl adresów s±
nastêpuj±ce:

pl-nazwa-grupy@usenet.pl
Adresy kontaktowe moderatorów. Je¶li grupa jest moderowana, a
wiêc artyku³y do niej wysy³ane musz± zostaæ
"zatwierdzone"
przez osobê sprawuj±c± opiekê nad t± grup±, to
adres taki
prowadzi w³a¶nie do tej osoby. Dziêki temu na wszystkich
serwerach news wystarczy raz tylko zdefiniowaæ, ¿e adresy
moderatorów grup pl.* to %s@usenet.pl (%s zostaje zast±pione
nazw± grupy, po zamianie wszystkich kropek na minusy).

miasto.usenet.pl
Np. wroclaw.usenet.pl, krakow.usenet.pl, kielce.usenet.pl
itd... S± to rekordy typu CNAME (Canonical name) wskazuj±ce
w³a¶ciwy dla danego miasta serwer news (najbli¿szy pod wzglêdem
sieciowym, z którego w mie¶cie tym nale¿y korzystaæ (chyba,
¿e
jest ich kilka - mog± byæ wtedy równowa¿ne). Np.
jgora.usenet.pl wskazuje na news.pwr.wroc.pl, gdy¿ jest to
najbli¿szy serwer dla Jeleniej Góry i jednocze¶nie u¿ytkownicy
z Jeleniej Góry maj± dostêp do wszystkich grup na tym serwerze.
(Drugim serwerem we Wroc³awiu jest news.ict.pwr.wroc.pl, ale
nie ma na nim wszystkich grup (s± tylko comp.*, news.*, pl.*,
linux.* i pojedyncze z innych hierarchii), dlatego podany
zosta³ news.pwr.wroc.pl)

UWAGA! adres tej postaci w ¿adnym wypadku nie przes±dza o tym,
który serwer jest lepszy, wiêkszy itp. (w miastach, w których
jest ich kilka). Wpisanie MIASTO.usenet.pl ma tylko pomóc
ka¿demu u¿ytkownikowi w znalezieniu najbli¿szego serwera,
który
umo¿liwi mu czytanie newsów.
_________________________________________________________________

W jaki sposób skonfigurowaæ klienta news?

Czytników news jest ogromna ilo¶æ - i tych dzia³aj±cych pod
UNIXem, i
tych dzia³aj±cych w ¶rodowisku DOS/MS Windows. Wa¿ne s±
dwie rzeczy -
podanie w³a¶ciwego adresu serwera news, a nastêpnie zadbanie o to, by
wysy³aæ news z poprawnymi adresami zwrotnymi. Inn± wa¿n±
rzecza jest
w³a¶ciwe zdefiniowanie daty i strefy czasowej - dotyczy to jednak nie
tylko news, ale i poczty elektronicznej, a jest to zwykle problemem na
pecetach.

W przypadku systemu UNIX, aby ustaliæ adres serwera news, nale¿y
ustawiæ zmienn± ¶rodowiskow± NNTPSERVER na adres
najbli¿szego serwera.
W pow³okach Bourne Shell, Korn Shell i Bash wygl±daæ to mo¿e
nastepuj±co:

NNTPSERVER=news.ict.pwr.wroc.pl
export NNTPSERVER

W pow³okach csh i tcsh natomiast w ten sposób:

setenv NNTPSERVER news.ict.pwr.wroc.pl

Nazwê news.ict.pwr.wroc.pl nale¿y oczywi¶cie zast±piæ
nazw± `swojego'
serwera news, a liniê tak± najlepiej umie¶ciæ we w³asnym
pliku .login,
.bashrc, .profile lub .cshrc.

Je¿eli adres najbli¿szego serwera nie jest znany, mo¿na
wykorzystaæ
specjalnie w tym celu tworzone mapy DNS i zapytaæ (np. za pomoc±
programu nslookup lub host) o adres postaci:

miasto.usenet.pl

Np. pytaj±c siê o "torun.usenet.pl" otrzymamy odpowied¼
"news.mat.uni.torun.pl". Podobnie zreszt± jak dla Bydgoszczy, bo tam
akurat nie ma serwera news, a najbli¿szy jest ten toruñski
w³a¶nie.

Uruchomienie czytnika news bez ustawienia zmiennej NNTPSERVER zwykle
te¿ jest mo¿liwe, jako ¿e podczas kompilacji czytnika trzeba
podaæ
"domy¶lny" adres serwera news, problemy natomiast pojawiæ siê
mog±
przy wysy³aniu news, bowiem czê¶æ czytników nie wysy³a
artyku³ów sama,
lecz z pomoc± osobnego programu o nazwie inews. Je¶li wys³anie news
koñczy siê komunikatem typu "cannot locate server", problem jest
w³a¶nie w zmiennej NNTPSERVER.

Wszystkie testy wysy³aæ nale¿y do grup specjalnie do tego
przeznaczonych (np. pl.test, misc.test i podobnych - np. pwr.test, w
¿adnym natomiast wypadku do grup, w których toczy siê dyskusja. Po to
w³a¶nie istniej± grupy *.test, by mo¿na by³o do woli
testowaæ
konfiguracje czytników i serwerów, nie ¶miec±c przy okazji tam,
gdzie
nie jest to konieczne.

Przy wysy³aniu news wa¿ne jest sprawdzenie kilku pól
nag³ówka w
wysy³anych artyku³ach (takich, jak np. adres zwrotny w polu From:).
Najczêstszym problemem jest niepe³ny adres, taki jak kowalski@pipeta,
w którym wystêpuje nazwa hosta bez doklejonej domeny. Adres taki jest
bezu¿yteczny, gdy kto¶ na ten list chce odpowiedzieæ wprost do autora,
a nie poprzez news (i na dodatek sprzeczny ze stosownymi RFC).
Najlepiej o tym przeczytaæ w artykule pt. "### Witamy w pl.test ### DO
NOT IGNORE THIS POSTING", wysy³anym w grupie pl.test regularnie raz na
tydzieñ (oraz dostêpnym pod adresami
ftp://ftp.ict.pwr.wroc.pl/pub/faq-pl/pl-test-faq.1 i
http://www.usenet.pl/doc/pl-test-faq.1. W artykule tym wyja¶nione s±
tak¿e inne problemy zwi±zane z konfiguracj± czytnika news, takie jak
aktualna data w komputerze czy w³a¶ciwa definicja strefy czasowej.
Warto te¿ wiedzieæ, ¿e na poprawnie wys³any w grupie pl.test
artyku³
powiniene¶ w ci±gu max. 1-2 dni otrzymaæ odpowied¼ via email od
automatycznej odpowiadaczki w £odzi, chyba ¿e w polu `Subject:' lub
tre¶ci testowego artyku³u umie¶ci³e¶ s³owo
"ignore" lub "ignoruj".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Dlaczego mam doj¶cie tylko do grup pl.*?

Dlaczego mam doj¶cie tylko do grup pl.*? Obojêtnie jakiego czytnika
news u¿ywam, zawsze dostajê max 50 grup. Z niektórych serwerów
w ogóle
nie udaje mi siê nic przeczytaæ, bo dostajê przy po³±czeniu
komunikat
"You have no permission to talk." albo "Serwer zwróci³
b³±d
autoryzacji SSL". itp.

Pytanie uzupe³niaj±ce -- czy jeste¶ pewien, ¿e u¿ywasz
w³a¶ciwego,
`swojego', serwera news? Np. je¶li jeste¶ pod³±czony do sieci
akademickiej we Wroc³awiu, Legnicy lub Wa³brzychu, powiniene¶
korzystaæ z serwerów wroc³awskich. Je¶li jeste¶ klientem firmy
ISP --
zapytaj administratora systemu, z jakiego serwera powiniene¶
korzystaæ. Tylko takie serwery udostêpni± ci wszystkie grupy, jakie
posiadaj±. Pozosta³e serwery udostêpni± tylko grupy pl.* lub w
ogóle
odmówi± wspó³pracy (oznajmiaj±c `You have no permission
to talk').
Je¶li ³±czysz siê przez sieæ TPNET (numer 0-20-21-22)
te¿ bêdzie to
wygl±daæ inaczej. Sprawd¼ w rozdziale ze spisem serwerów,
jakiego
serwera powiniene¶ u¿ywaæ.

Wyja¶nienia wymaga te¿ komunikat wspominaj±cy o SSL -- tak niestety
reaguje na brak mo¿liwo¶ci pisania Outlook Express i inne microsoftowe
programy pozwalaj±ce czytaæ news. Rzeczywista przyczyna b³êdu nie
ma
nic wspólnego z SSL (Secure Sockets Layer) -- komunikat mówi tylko
tyle, ¿e z jakiego¶ powodu nie uda³o siê po³±czyæ
z serwerem, ale có¿
-- programi¶ci MS wiedz± lepiej... No wiêc jeszcze raz -- u¿ywam
`swojego' serwera news, ale nadal widzê tylko grupy pl.* lub w ogóle
podczas ³±czenia pojawia siê b³±d. O co tu chodzi?

Pewnie dlatego, ¿e komputer, z którego ³±czysz siê, by
czytaæ newsy,
nie jest zarejstrowany w odwrotnym DNS. Serwer news próbuje
przet³umaczyæ adres numerkowy na nazwê, by zakwalifikowaæ ciê
do
odpowiedniej grupy u¿ytkowników, ale nie otrzymuje poprawnego
t³umaczenia i pozostajesz "nieznany". Przyk³adowo - je¶li adres
Twojego komputera to 156.17.41.20, a nazwa - brzd±c.ict.pwr.wroc.pl,
to ³±cz±c siê z serwerem news.ict.pwr.wroc.pl powiniene¶
uzyskaæ
dostêp do wszystkich grup, jakie tam s±, bo serwer
news.ict.pwr.wroc.pl udostêpnia komputerom z sieci akademickiej
*.wroc.pl wszystkie swoje grupy (i niektórym innym, tak jak jest to
napisane w tabelce ze spisem serwerów powy¿ej), natomiast pozosta³ym
wy³±cznie grupy pl.* i pwr.* (niektóre inne serwery w ogóle
odrzucaj±
po³±czenia z adresów nie zarejestrowanych w DNS). Komputer
156.17.41.20 musi wiêc posiadaæ t³umaczenie na nazwê w odpowiednich
mapach DNS i to w obie strony. Dla serwerów news wa¿niejsze jest
t³umaczenie z adresu numerkowego na nazwê. Czy jest ono poprawne,
mo¿na sprawdziæ samemu, za pomoc± programu host lub komendy nslookup w
systemie UNIX:

% nslookup
> set type=PTR
> 20.41.17.156.in-addr.arpa

20.41.17.156.in-addr.arpa    name = brzdac.ict.pwr.wroc.pl
> 59.41.17.156.in-addr.arpa

*** can't find 59.41.17.156.in-addr.arpa: Non-existent domain

Je¶li wszystko jest ok, dostaniemy nazwê komputera - tak jak w
przypadku pytania o "20.41.17.156.in-addr.arpa" powy¿ej. Je¶li brak
odwrotnego t³umaczenia - informacjê w stylu "No PTR records
available"
lub "Non-existent domain". W takim przypadku mo¿emy wykonaæ
"set
type=SOA" lub "set type=any", a nastêpnie pytaæ dalej,
obcinaj±c
kolejne (ostatnie) cyfry adresu, a wiêc "41.17.156.in-addr.arpa" lub
"17.156.in-addr.arpa", po to, by uzyskaæ informacjê komu
nale¿y
zg³aszaæ poprawki w tablicach DNS. Przyk³adowo, pomijaj±c pierwszy
cz³on "20" i pytaj±c o 41.17.156.in-addr.arpa otrzymamy
odpowied¼:

41.17.156.in-addr.arpa
origin = okapi.ict.pwr.wroc.pl
mail addr = hostamster.ict.pwr.wroc.pl
serial = 95110115
refresh = 43200 (12 hours)
...

co oznacza, ¿e adresem kontaktowym jest hostamster @ict.pwr.wroc.pl
(pierwsz± kropkê zmieniæ nale¿y na znak @). Pod taki te¿
adres nale¿y
kierowaæ wszelkie uwagi i pro¶by dotycz±ce zmian w DNS dla
komputerów
o adresach 156.17.41.*.

Problem w ka¿dym razie nie le¿y w serwerze news, lecz w definicji
adresu komputera, którego u¿ywasz. Musisz siê wiêc udaæ do
lokalnego
administratora DNS (czasem pro¶ciej jest u¿yæ e-maila lub
skorzystaæ z
telefonu) i poprosiæ o dopisanie odpowiedniego rekordu w tablicach
DNS.
_________________________________________________________________

Dlaczego nie mogê wys³aæ ¿adnego artyku³u?

Dlaczego nie mogê wys³aæ ¿adnego artyku³u, mimo ¿e
mój czytnik ³±czy
siê poprawnie z serwerem i bez problemów mogê czytaæ
artyku³y z grup
news?

Byæ mo¿e jest to chwilowy problem serwera, z którego korzystasz -
mo¿e
siê czasem zdarzyæ (choæ rzadko), ¿e skoñczy³o
siê miejsce na dysku
lub wyst±pi³ inny problem i serwer nie jest w stanie przyj±æ
nowych
artyku³ów (tak¿e od innych serwerów), nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, by artyku³y ju¿ znajduj±ce siê na serwerze
oferowaæ
klientom do czytania.

Mo¿e te¿ jednak byæ tak, ¿e serwer na podstawie adresu
komputera, z
którego inicjujesz to po³±czenie, decyduje, ¿e mo¿esz
mieæ dostêp
wy³±cznie do czytania news, bez prawa wysy³ania artyku³ów.
Najprawdopodobniej w³a¶nie to jest przyczyn± je¶li
³±czysz siê z
którym¶ z serwerów akademickich z sieci TPNET. Podobne efekty
mog±
wyst±piæ tak¿e je¶li twój komputer nie jest zarejestrowany
w tzw.
"odwrotnym DNS" (rDNS) lub je¶li na skutek jakiej¶ awarii
wystêpuj±
problemy z rDNS. Zajrzyj do rozdzia³u "Z jakiego serwera powinienem
korzystaæ?".
_________________________________________________________________

Program Outlook Express nie móg³ og³osiæ Twojej wiadomo¶ci.
Dlaczego?

U¿ywam Outlooka, przy próbie wys³ania artyku³u dostajê
b³±d: Program
Outlook Express nie móg³ og³osiæ Twojej wiadomo¶ci. Temat 'MS
Proxy
2.0 i ping', Konto: 'news.ict.pwr.wroc.pl', Serwer:
'news.ict.pwr.wroc.pl', Protokó³: NNTP, Odpowied¼ serwera: '440
Posting not allowed', Port: 119, Zabezpieczenie (SSL): Nie, B³±d
serwera: 440, Numer b³êdu: 0x800CCCA9

Ca³kowicie nieczytelne komunikaty b³êdów to niestety
do¶æ
charakterystyczna cecha produktów firmy Microsoft. Powy¿szy komunikat
oznacza po prostu, ¿e nie masz dostêpu do serwera news, a przynajmniej
nie do wysy³ania artyku³ów news. Prawdopodobne przyczyny takiego stanu
zosta³y opisane w poprzednich dwóch punktach -- byæ mo¿e
³±czysz siê z
niew³a¶ciwym serwerem news lub masz ¼le zarejestrowany "odwrotny
DNS".
_________________________________________________________________

W grupach, które czytam, od d³u¿szego czasu nic nie przychodzi.
Dlaczego?

Co¶ siê chyba dzieje z serwerem news na sun1000 - grupy s±, ale od
dawna nic nowego siê w nich nie pojawia - np. soc.culture.polish,
polip, news.admin i w innych.

Byæ mo¿e u¿ywasz na zmianê dwóch serwerów news, a
masz tylko jeden
plik .newsrc?

Je¶li tak, to nic dziwnego... Np. na jednym serwerze w
soc.culture.polish mo¿esz mieæ przeczytane artyku³y nr 1-20000,
podczas gdy na drugim numeracja jest inna i aktualnie np. najnowszy
artyku³ ma numerek 10000. Gdy pojawi siê nowy artyku³ z numerem 10001,
to w dalszym ci±gu go nie zobaczysz, gdy¿ Twój czytnik news
stwierdzi,
¿e artyku³y 1-20000 ju¿ kiedy¶ czyta³e¶.

Zajrzyj te¿ do punktu "W jaki sposób mo¿na u¿ywaæ
USENET?", aby
znale¼æ dok³adniejsze wyt³umaczenie dlaczego tak siê dzieje.
Je¶li
u¿ywasz tin-a, to aby poprawiæ to, co jest ¼le, spróbuj
zrobiæ tak:

mv .newsrc .newsrc.old
setenv NNTPSERVER adres.twojego.serwera.news
tin -r

i zobacz, czy to pomog³o. Je¶li tak, to do .cshrc dodaj sobie 2
aliasy, podobne do poni¿szych:

alias stin '(setenv NNTPSERVER news.pwr.wroc.pl; tin -r -f ~/.newsrc.pwr)'
alias otin '(setenv NNTPSERVER news.ict.pwr.wroc.pl; tin -r -f ~/.newsrc.ict)'

Zamiast adresów news.pwr.wroc.pl i news.ict.pwr.wroc.pl wstaw
oczywi¶cie adresy serwerów, z których korzystasz. Nazwy plików
.newsrc.*, czy nawet samych aliasów oczywi¶cie te¿ mo¿esz
zmieniæ -
wa¿ne jest tylko to, by ³±cz±c siê z ró¿nymi
serwerami u¿ywaæ ró¿nych
.newsrc.

W programie tin mo¿na równie¿ zastosowaæ inne
rozwi±zanie. Utwórz plik
.tin/newsrctable, a w nim wpisz na przyk³ad:

news.nask.pl     .tin/rc.nask  nask
news.icm.edu.pl    .tin/rc.icm   icm
news.agh.edu.pl    .tin/rc.agh   agh
news.ict.pwr.wroc.pl .tin/rc.ict   ict
news.onet.pl     .tin/rc.onet  onet

a nastêpnie uruchamiaj tin-a jako tin -g nask itp.

Je¶li korzystasz z news spod DOSa, musisz w inny sposób rozwi±zaæ
ten
problem, ale idea jest ta sama. Je¶li to natomiast nie pomaga, albo
u¿ywasz tylko jednego serwera news, a mimo wszystko w jednej lub kilku
(lub wszystkich) grupach nie pojawia siê nic nowego, to mo¿e byæ to
oznak± problemu na serwerze. Mo¿liwe (ale pewnie i tak nie wszystkie)
sytuacje to:

* Serwer news "zapcha³ siê", a wiêc brak na dysku miejsca na
nowe
artyku³y, dopóki administrator nie przywróci go do stanu
"normalnego". Sytuacja taka taka czasem siê zdarza, lecz zwykle
nie trwa d³u¿ej ni¿ 1-2 dni.
* Zapcha³ siê serwer, który Twojemu serwerowi dostarcza news. Brak
mu miejsca na nowe artyku³y, nie ma wiêc czego wysy³aæ dalej.
* Brak artyku³ów w jednej tylko grupie, grupa jest bramkowana z
listy dyskusyjnej i co¶ nie dzia³a w miejscu bramkowania. Albo co¶
jest nie tak z listserwerem.
* Po prostu nikt nie pisze w grupach, które czytasz.

Czy jest to problem serwera mo¿esz przekonaæ siê sam(a)
wysy³aj±c
jakikolwiek artyku³ do której¶ z grup *.test (np. pl.test) i
sprawdzaj±c po chwili, czy siê w niej pojawi³. Je¶li jest, a
podejrzewasz, ¿e co¶ jest nie tak z "s±siednim" serwerem
news, po³±cz
siê z którym¶ z serwerów udostêpiaj±cych grupy pl.*
wszystkim (wg
mapki i spisu serwerów, wy¶lij artyku³ w grupie pl.test i za jaki¶
czas sprawd¼, czy doszed³ do Twojego serwera. (Licz ok. 5-10 minut na
ka¿de po³±czenie, a wiêc np. Lublin -> ict to od 20 do 40
minut po
prawdopodobnej drodze lublin -> nask -> uw -> ict (lub lublin -> nask
-> icm -> ict)). Je¶li wydaje ci siê, ¿e problem rzeczywi¶cie
jest po
stronie serwera, wy¶lij e-mail na adres usenet@SERWER.NEWS (zamiast
SERWER.NEWS wstaw oczywi¶cie adres odpowiedniego serwera news),
informuj±c jego administratora o problemie.

Jeszcze jednym powodem braku nowych artyku³ów, choæ do¶æ
rzadkim, mo¿e
byæ nienajlepiej przeprowadzona rekonfiguracja serwera, z którego
korzystasz. Mo¿e siê zdarzyæ np., ¿e korzystaj±c przez
kilka lat
ci±gle z tego samego serwera przeczyta³e¶ ju¿ na nim w swojej
ulubionej grupie artyku³y o numerach od 1 do 10000. A teraz z jakiego¶
powodu administrator serwera dokonuje jego reinstalacji i zapomnia³ o
przeniesieniu numeracji artyku³ów ze starego serwera na nowy. Artyku³y
zaczynaj± wiêc byæ numerowane ponownie od 1, a nie od 10001, a
twój
czytnik wszystkie je uwa¿a za ju¿ przeczytane. Je¶li nie wyzerujesz
listy przeczytanych artyku³ów, przez najbli¿sze kilka miesiêcy
lub lat
nie bêdziesz widzia³ nowych artyku³ów (a¿ ich numeracja na
serwerze
przekroczy wspomnian± liczbê 10000).

W przypadku serwerów news poza Polsk± mo¿e wyst±piæ
jeszcze jeden
problem - mo¿e brakowaæ czê¶ci artyku³ów w grupie. Ale
o tym w
nastêpnym punkcie:
_________________________________________________________________

W grupach, które czytam, brak czê¶ci artyku³ów. Dlaczego?

Problem ten pojawia siê zwykle na serwerach news poza Polsk± i
zwi±zany jest ze sposobem, w jaki otrzymuj± one artyku³y od innych
serwerów. Coraz wiêcej serwerów zaczyna otrzymywaæ grupy pl.*,
lecz
nie zawsze jest to robione do koñca poprawnie. Za³ó¿my,
¿e
rozpatrujemy 3 serwery news znajduj±ce siê poza Polsk± i
po³±czone w
taki sposób:

wariat <--> poor <--> good

Wariat otrzymuje wszystkie grupy (tzn. wszystkie grupy istniej± na
wariacie i pojawiaj± siê w nich artyku³y. Serwer 'good' tak¿e ma
poprawnie za³o¿one wszystkie grupy. Natomiast 'poor' jest nie do koñca
dobrze skonfigurowany i nie zosta³a na nim za³o¿ona grupa
pl.comp.objects, natomiast s± na przyk³ad pl.answers i wszystkie
pl.listserv.* .

Je¶li kto¶ w Polsce wy¶le artyku³ do pl.comp.objects, to dotrze on do
serwera 'wariat', ten wy¶le go na 'poor', ale 'poor' nie przyjmie go,
bo nie ma u siebie takiej grupy. Nie dotrze wiêc on tak¿e do 'good',
mimo, ¿e grupa pl.comp.objects jest tam za³o¿ona w poprawny
sposób.
Analogicznie - newsy wysy³ane do pl.comp.objects na serwerze 'good'
nie dotr± do "reszty ¶wiata", tzn. do komputera wariat i wszystkich
serwerów w Polsce, bo nie przepu¶ci ich przez siebie serwer 'poor'.

Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e jakie¶ artuku³y z
pl.comp.objects
przebijaj± siê jednak do serwera 'good'. Np. FAQ grupy pl.comp.objects
jest wysy³ane równocze¶nie do pl.comp.objects i pl.answers. Serwer
'poor', otrzymuj±c taki artyku³ z serwera 'wariat' nie wyrzuci go, bo
posiada grupê pl.answers. Prze¶le te¿ artyku³ do serwera 'good',
który
ponownie przeczyta pole 'Newsgroups:' nag³ówka i umie¶ci artyku³ we
wszystkich grupach tam wystêpuj±cych, a wiêc i pl.comp.objects.
Podobnie w drug± stronê - artyku³ wys³any do problematycznej grupy
(na
serwerze 'good') grzê¼nie, chyba ¿e jest wys³any
jednocze¶nie
('cross-posted') do której¶ z pozosta³ych grup (np. misc.test, pl.test
itp.)

Je¶li takie s± w³a¶nie objawy, wyj¶cie jest tylko jedno -
skontaktowaæ
siê z administratorem niedokonfigurowanego serwera news i poprosiæ go
o za³o¿enie grup, których brak, oraz o poprawienie konfiguracji
serwera (by by³y poprawnie zak³adane nowe grupy). W tym celu najlepiej
pos³aæ mu FAQ po angielsku dla administratorów serwerów news poza
Polsk±, które wysy³ane jest ka¿dego 2. dnia miesi±ca do
grup
pl.answers, pl.news.admin, news.admin.hierarchies, soc.culture.polish,
soc.answers i news.answers, a tak¿e dostêpne w wersji HTML pod adresem
wymienionym poni¿ej. W celu unikniêcia takich sytuacji, co pewien czas
wysy³ane s± tzw. "checkgroup messages", czyli listy ze specjalnymi
nag³ówkami, zawieraj±ce listê wszystkich aktywnych grup pl.*.
Wiêcej
na ich temat mo¿na przeczytaæ w drugiej czê¶ci FAQ.
_________________________________________________________________

Zauwa¿y³em, ze wiele listów/odpowiedzi jest w grupach news
dwukrotnie...

Zauwa¿ylem, ze wiele listów/odpowiedzi jest w grupach news dwukrotnie
- czasem nawet moje niektóre odpowiedzi na listy pojawiaj± siê dwa
razy - raz moment po wys³aniu odpowiedzi i ponownie (druga kopia) w
pó³ - do paru godzin pó¼niej - hmmm có¿ mam
zrobiæ, aby to siê nie
zdarza³o?

Niestety tak ju¿ jest w niektórych grupach - a dok³adniej w grupach,
które s± bramkowane do news, a serwer listy znajduje siê na komputerze
z systemem Novell. Wiêcej informacji na temat dzia³ania bramek
mail2news mo¿na znale¼æ w drugiej czê¶ci FAQ, tu jednak
pokrótce
wyja¶niê o co chodzi.

Listserwery novellowe niestety gubi± lub wyrzucaj± pole Message-ID:
(identyfikuj±ce artyku³ w newsach). Na dodatek nie daje siê w nich
wy³±czyæ opcji wysy³ania kopii listu do subskrybenta listy,
je¶li
zamiast w polu From: wystêpuje on jako "Sender:".

T³umacz±c to teraz na konkretny przypadek: Wysy³am list do grupy
pl.listserv.hihot, spiêtej z list± emailow±
hihot@pluton.pol.lublin.pl. List trafia do newsów i siê tamtêdy
rozchodzi. Oprócz tego trafia emailem do serwera listy (programu
maiser), a on obcina niektóre nag³ówki i rozsy³a na
ca³± swoj± listê
dystrybucyjn±, a wiêc tak¿e na adres bramki wpuszczaj±cej listy
z
email-a do news. List ma inny Message-ID, wiêc dla serwera news jest
to ZUPE£NIE INNY LIST i serwer go akceptuje, dlatego w newsach
pojawiaj± siê dwie kopie.

Dopóki oprogramowanie takie nie zostanie naprawione, albo novellowe
listy zostan± przeniesione na lepsze maszyny, to niewiele da siê tu
zmieniæ.

Inny problem, to tzw. "czytniki news" takie jak MS Internet Explorer,
które czasem przy wysy³aniu artyku³ów b³êdnie
interpretuj± informacje
zwracane przez serwer i nie informuj± u¿ytkownika, ¿e artyku³
zosta³
poprawnie wys³any, mimo, ¿e tak w³a¶nie siê sta³o, co
czasem skutkuje
tym, ¿e osoba, której MSIE zakomunikowa³ b³±d, wysy³a
artyku³ jeszcze
raz, i jeszcze raz, i jeszcze... A potem musi siê wstydziæ za wys³anie
tego samego artyku³u kilka razy. Ale to jest zupe³nie inna historia...
_________________________________________________________________

Czê¶æ pierwsza FAQ - ogólne informacje o grupach pl.*
Czê¶æ druga FAQ - konfigurowanie serwerów news
Czê¶æ trzecia FAQ - Lista istniej±cych grup pl.*
Czê¶æ czwarta FAQ - Szablon zg³oszenia propozycji nowej grupy pl.*

FAQ po angielsku dla administratorów serwerów news poza Polsk±
_________________________________________________________________


Tomasz R. Surmacz (tsurmacz **at** news.ict.pwr.wroc,pl), 14.07.2008
RCS ID: $Id: news-pl-faq.htpl,v 3.8 2008/07/14 16:22:16 tsurmacz Exp
tsurmacz $
_________________________________________________________________

[This site is vi powered!] border=0 (c) 1994-2008 Tomasz R. Surmacz

Kopirajt i disclajmer:

Powy¿szy tekst mo¿e byæ w niezmienionej postaci i w ca³o¶ci
(wszystkie
czê¶ci FAQ), bez ograniczeñ kopiowany i drukowany *na w³asny
u¿ytek*,
przekazywany przez news, e-maila, umieszczany w sieci Internet na
serwerach WWW, FTP itp. itd.), pod warunkiem przechowywania aktualnej
wersji (nie starszej ni¿ 2-3 miesi±ce). Publikowanie tego tekstu w
inny sposób lub dokonywanie w nim modyfikacji oraz rozprowadzanie
zmienionej wersji wymaga zgody autora.

Aktualna wersja znajduje siê zawsze pod adresem
http://www.usenet.pl/doc/news-pl-faq.htpl i
http://www.ict.pwr.wroc.pl/doc/news-pl-faq.html

Do ostatecznej tre¶ci tego dokumentu przyczyni³o siê wiele osób,
m.in.
Micha³ Jankowski, Rafa³ Maszkowski, £ukasz P³oszajski, Andrzej
Resztak, Jan Rychter, Szymon Sokó³, Marcin Labuda, Andrzej Bort, Piotr
Kucharski, Jacek Zapa³a, Zbigniew Zych i wiele innych.

Autor niniejszego FAQ stara siê, by wszelkie przedstawione w nim
informacje by³y aktualne, ale gwarantowaæ tego nie jest w stanie.
Je¶li po przeczytaniu tego dalej nic nie rozumiesz, program tin czyta
konfiguracjê z jakiego¶ dziwnego pliku, albo twój ulubiony serwer news
w³a¶nie siê na ciebie obrazi³, - sorry!, C'est la vie... Je¶li
b³±d
jest w tek¶cie - napisz do mnie - mo¿e poprawiê

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten