nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

sp. z o.o. ? czy spólka partnerska?

Von: (j666@wytnij.gazeta.pl) [Profil]
Datum: 13.05.2010 13:12
Message-ID: <hsgmro$vb$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Szukam jakiego¶ porównania formy dzia³alno¶ci jako sp. z o.o. i jako
spó³ka
partnerska, chodzi m.in. o koszty sta³e (notariusze, s±dy, bilanse) i zmienne
(opodatkowanie, aporty, wynagrodzenia).
Sp. z o.o. jest znana od lat, natomiast partnerska to wynalazek ostatnich lat.
Chodzi o pewne przedsiêwziecie start-up, us³ugowe, ma³o
kapita³och³onne, 2-3
wspólników/partnerów, powiedzmy co¶ w rodzaju rzeczoznawstwa.
Czy s± w¶ród Was praktycy dzia³alno¶ci spó³ki
partnerskiej (jako partnerzy
lub jako pracownicy b±d¼ podzleceniobiorcy) i mogliby siê
podzieliæ
najbardziej oczywistymi ZA i PRZECIW ?

--
Wys³ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten