nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

LeftHand - oprogramowanie finansowo-ksi?gowe

Von: Tomasz Cetn (tomasz.cetn@gmail.com) [Profil]
Datum: 27.05.2010 09:52
Message-ID: <48d19cd5-d3d2-4ba2-8eb6-530c90390693@c22g2000vbb.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
Witam,
Chcia³em zaprosiæ Pañstwa do przetestowania oprogramowania finansowo
ksiêgowego firmy LeftHand.

Oferujemy szereg programów do prowadzenia dzia³alno¶ci gospodarczej
poczynaj±c od aplikacji magazynowych po oprogramowanie do Ksi±¿ki
Przychodów i Rozchodów  oraz Pe³nych Ksi±g Handlowych


Wersje demonstracyjne mo¿na pobraæ ze strony
www.lefthand.com.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]