nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Zlec? znalezienie klientów - wirtualne biuro

Von: Jakub K (jakub.krupnik@gmail.com) [Profil]
Datum: 27.05.2010 03:51
Message-ID: <546da292-9d1c-457c-b13c-4c1904c5d7e9@q8g2000vbm.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
Zlecimy wyszukanie klientów na us³ugi wirtualnego biura w Krakowie.
Nasze us³ugi zyska³y ju¿ uznanie Klientów. Nasza strona to
www.biur
ointer.pl

Zap³acimy dobrze za ka¿dego Klienta, którego dane dostaniemy od
Zleceniobiorcy. P³atno¶ci dokonamy w ci±gu 3 dni od op³acenia
pierwszej faktury przez klienta.

Prowizja minimalna - 140 z³; Prowizja maksymalna - 720 z³

Mo¿liwe ró¿ne formy rozliczeñ - fv, umowa zlecenie, o
dzie³o


:: Osoby zainteresowane us³ugami dla siebie - Udzielimy rabatu , je¶li
powo³aj± siê Pañstwo na to zlecenie::

Prosimy o bezpo¶redni kontakt telefoniczny lub mailowy !!!

kom: 512 446 425

tel: 12 444 17 74

mail info [at] biurointer.pl[ Auf dieses Posting antworten ]