nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Wykonam twój sklep internetowy od 49pln

Von: Fabian Skiba (taniesklepyinternetowe@gmail.com) [Profil]
Datum: 31.05.2010 14:32
Message-ID: <e9030b4e-727c-4eda-9178-11f0c7582574@k31g2000vbu.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
Zapraszam do zapoznania siê z nasz± ofert± tanich sklepów
internetowych http://www.TanieSklepyIntrnetowe.pl

Zacznij zarabiaæ we w³asnym sklepie internetowym od 49 PLN/m-c.
Oferujemy sprzeda¿ gotowych
tanich sklepów internetowych, sklepów na abonament, tworzenie
szablonów stron i wszystkie
inne us³ugi zwi±zane ze sprzeda¿± w sieci.

Nasza grupa profesjonalnych programistów pomo¿e tanio i szybko
uruchomiæ twój biznes.
Oferujemy gotowe rozwi±zania sklepów e-commerce. W ka¿dym pakiecie
macie Pañstwo do wyboru
10 ³adnych szablonów graficznych sklepu.

Nasze sklepy posiadaj± integracje z systemami p³atno¶ci, serwisami
ratalnymi, Allegro, Subiekt
i porównywarkami cen. Oferujemy najnowocze¶niejsze narzêdzie do handl
u
przez internet.

Wielojêzykowe, z obs³uga wielu walut, z grupami gabarytowymi,
mo¿liwo¶ci± pod³±czenia produktu do wielu kategorii,
definiowaniem w³asnych sposobów wysy³ek i p³atno¶ci.
Zaawansowane
narzêdzie tworzenia atrybutów produktów
pozwala na dostosowanie sklepu do potrzeb ka¿dego przedsiêbiorcy.

W systemie przewidzieli¶my zaawansowany mechanizm obs³ugi
zamówieñ,
wystawianie faktur VAT oraz
obs³ugi magazynu. Du¿e firmy mog± utworzyæ wiele kont
u¿ytkownik
ów ze
szczegó³owym nadawaniem praw dla nich.

Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ami lub kontakt z naszym
konsultantem : 081 464-15-18, 022 392 08 08, kom: 0 795 695 914

Dla pierwszych 20 osób RABAT 10% na nasze us³ugi : rabat1041194203

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten