nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

?wietny sposób na zwi?kszenie dochodów

Von: mirakel (mirakel.7@gmail.com) [Profil]
Datum: 07.05.2010 15:54
Message-ID: <eefdc625-b5cb-4f46-96d2-c9a3fcf7732c@p2g2000yqh.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
Firma któr± proponujê p³aci od 0.05$ do 0.10$ za 1 artyku³.
Wyp³acaj± jak przekroczysz granicê 50$ na PayPal. Ale to nie wszystko
.
Za ka¿dego zaproszonego do programu dostajesz 5$ !! Czyli w szybki
sposób mo¿emy siê wzbogaciæ ! Firma wyp³acalna !!

Link do rejestracji:
http://www.readbud.com/?ref=4265528

Po zalogowaniu siê do strony nale¿y wybraæ 50 z dostêpnych 300
tematów, które Ciebie interesuj±. W ten sposób zaczniesz
otrzymywa
æ
artyku³y do przeczytania. Po przeczytaniu trzeba wystawiæ ocenê od 1
do 5. Oczywi¶cie nie trzeba wszystkiego czytaæ, wystarczy tylko
klikn±æ na gwiazdkê :) Ale artyku³y s± naprawdê
interesuj±ce
poza tym
niewielkie. Polecam!

[ Auf dieses Posting antworten ]