nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Co zrobi? z tym fantem [sp. z o .o.]?

Von: FTaQ (fdav@wp.pl) [Profil]
Datum: 11.05.2010 20:40
Message-ID: <4be9a4b9$0$17106$65785112@news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Witam,
proszê o pomoc osób, które ju¿ mia³y do¶wiadczenia z
tematem spó³ek
jednoosobowych.
Zamierzam wnie¶æ aportem DG w spó³kê i tu powstaje problem:
czy mam
za³o¿yæ spó³kê jednoosobow± czy te¿ ze
wspólnikiem (np. moj± mam±)?

Jakie s± ró¿nice?

Czyta³em artyku³ dotycz±cy jednoosobowych spó³ek:
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/110955,jakie_sa_zalety_jednoosobowej_spolki_z_ogran
iczona_odpowiedzialnoscia.html

Ciekawy jest komentarz do tego artyku³u, ale nie o to mi chodzi.

Rozmawia³em równie¿ z m³oda prawniczk± i
t³umaczy³a mi ¿e wygodniej jest
za³o¿yæ spó³kê ze wspólnikiem.

Pozdrawiam
Andrzej Pawluszek

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten