nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Wirtualne biuro - adres rejestracyjny - Kraków, Kat owice - od 99 z? - spó?ki, poczta, biuro - BiuroInter.pl

Von: Jakub K (jakub.krupnik@gmail.com) [Profil]
Datum: 28.05.2010 18:11
Message-ID: <5c95e014-6c62-4497-8f0d-9b4ea843db60@z17g2000vbd.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
BiuroInter.pl - Kraków i Katowice - Wirtualne biuro / adres dla firmy
- rejestracja spó³ek

Wirtualne biuro ma na celu u³atwienie prowadzenia dzia³alno¶ci
gospodarczej. Oferta jest skierowana do osób poszukuj±cych adresu w
centrum Krakowa lub Katowic do prowadzenia dzia³alno¶ci gospodarczej.

Oferujemy:

* Adres do prowadzenia dzia³alno¶ci gospodarczej
* Obs³ugê sekretariatu
* Numer telefonu i faksu
* Przekierowanie rozmów na numer komórkowy
* Przesy³anie poczty przychodz±cej na adres firmy
* Wynajêcie sali konferencyjnej na godziny

Super oferta Sam Adres od 99 z³ za miesi±c Najtañsze biuro w Krakowie
i Katowicach - ju¿ od 99 z³ / miesi±c.

UWAGA, niebawem otwieramy biuro w Katowicach! Mamy wiêc PROMOCJÊ!

Ka¿dy klient, który zg³osi siê do nas przed koñcem czerwca
2010,
otrzyma specjalny
15% RABAT od standardowych cen (wa¿ny przez rok)

W ramach umowy oferujemy:

* Wirtualne biuro z adresem w centrum Krakowa lub Katowic

* Powiadomienie na wskazany adres e-mail o przychodz±cej
korespondencji
* Przekazywanie przesy³k± pocztow± niepodjêtej korespondencji r
az
na dwa tygodnie na wskazany adres.
* Mo¿liwo¶æ odbioru osobistego w godzinach 8 - 16
* Najmilsza obs³uga w mie¶cie

Jest to najprostsza i najtañsza forma wirtualnego biura w Krakowie.
Ju¿ nied³ugo biuro w Katowicach!!!

Cennik wirtualnego biura:

P³atno¶æ za 3 miesi±ce - 399 z³ (133 z³ za
miesi±c)
P³atno¶æ za 6 miesiêcy - 699 z³ (116,5 z³ za
miesi±c)
P³atno¶æ za 12 miesiêcy - 1188 z³ (99 z³ za
miesi±c)


Umowa zawierana jest na okres co najmniej 3 miesiêczny.

www.biurointer.pl
al. 3 Maja 9
30-062 Kraków

kom. +48 512 446 425
kom. +48 504 033 341
tel. +48 12 444 17 74
fax. +48 12 444 17 87
email: info [at] biurointer.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]