nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Ocenianie tekstów !! Wysokie zarobki !!

Von: Mariusz Nici?ski (mariusznici@gmail.com) [Profil]
Datum: 08.05.2010 11:21
Message-ID: <f1ffe50a-522a-4625-9e08-cc189a926716@a34g2000yqn.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
Firma któr± proponujê p³aci od 0.05$ do 0.10$ za ocenienie
jednego
artyku³u. Wyp³acaj± jak przekroczysz granicê 50$ na PayPal. Ale to
nie
wszystko. Za ka¿dego zaproszonego do programu który wyp³aci
pieni±d
ze
dostajesz 5$ !! Czyli w szybki sposób mo¿emy siê wzbogaciæ !
Trzeba
jeszcze dodaæ ¿e na jeden dom mo¿e byæ a¿ 5 kont co daje
na 5x50
czyli
250$. Dziennie zbieram oko³o 1,5$-2$. Firma wyp³acalna !!

LINK : http://www.readbud.com/?ref=4264160

[ Auf dieses Posting antworten ]