nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

BAZY FIRM, DANE FIRM "FIRMY POLSKIE 2010" na CD ,530.000 FIRM I INSTYTUCJI

Von: EBAZY (instytut@bizdata.pl) [Profil]
Datum: 14.05.2010 09:45
Message-ID: <aec33a9d-954e-4f5f-bd82-f0fe8de2d2bf@k42g2000yqb.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.ogloszenia.rozne pl.biznes
Instytut Promocji Eksportu i Kooperacji
NETEX-STERLING
03-543 Warszawa, ul. Barkociñska 6
tel. (022) 678-39-38 , 425-38-00
e-mail: instytut@polandexport.pl
www.polandexport.pl

Szanowni Pañstwo,

Pragniemy zaproponowaæ Pañstwu bazy danych firm IPEiK - 22 rodzaje
informacji.

1. FIRMY POLSKIE -"PE£NA WERSJA 2010"
530.000 FIRM I INSTYTUCJI  cena 1221,- z³ netto

2. FIRMY POLSKIE -"MARKETING 2010 "
BAZA BEZ FIRM "MIKRO" I SAMOZATRUDNIENIOWYCH   410.000 FIRM I
INSTYTUCJI  cena 979,- z³ netto

3. FIRMY POLSKIE -" EMAIL 2010 "  WSZYSTKIE PODMIOTY PODA£Y ADRES
EMAIL
290.000 FIRM I INSTYTUCJI  cena 799,- z³ netto
4. FIRMY POLSKIE - "PERSONEL 2010"
WSZYSTKIE PODMIOTY PODA£Y STAN ZATRUDNINIA 310.000 FIRM I
INSTYTUCJI
cena 799,- z³ netto
5. FIRMY POLSKIE - "KONTAKT 2010"
WSZYSTKIE PODMIOTY PODA£Y OSOBY DO KONTAKTÓW   360.000 FIRM I
INSTYTUCJI  cena 849,- z³ netto
6. FIRMY POLSKIE - "TOP50 2010"
ponad 50.000 NAJWIEKSZYCH I NAJAKTYWNIEJSZYCH FIRM POLSKICH cena
495,-
z³
netto.

PROGRAMY KOMPUTEROWE NA CD.- umo¿liwiaj± eksport danych !

ZASTOSOWANIE:
. marketing
. informacja
. kontakty B2B
. direct mail

22 RODZAJE DANYCH O PODMIOTACH:
. nazwa, dane adresowe, telefony, faxy
. nowe i stare województwo, gmina, powiat
. nazwiska prezesów lub w³a¶cicieli
. nazwiska menad¿erów i osób do kontaktów
. adresy poczty e-mail i stron www
. forma prawna ,typ w³asno¶ci
. wielko¶æ zatrudnienia i obroty roczne
. bran¿a i oferta firmy
. rok powstania firmy


KRYTERIA WYSZUKIWANIA I GRUPOWANIA:
. loalizacja podmiotu: województwo, powiat,  gmina
. bran¿e :EKD ,SIC
. forma prawna
. typ w³asno¶ci
. wielko¶æ zatrudnienia
. wielko¶æ obrotu rocznego
. s³owo lub tekst w nazwie, ofercie itp.
. wybór tylko firm maj¹cych np. adres
e-mail, nr faksu itp.


PROGRAM UMO¯LIWIA:
. Korespondencjê seryjn¹ do wyselekcjonowanej wed³ug zadanych
kryteriów
grupy podmiotów, adresowanie oraz umieszczanie na listach seryjnych
lub
kopertach nazwisk konkretnych osób (personalizacja), z wykorzystaniem
odpowiedniego edytora tekstu.
. Wysy³anie poczty e-mail do wyselekcjonowanej grupy podmiotów, wraz z
umieszczaniem nazwy firmy I nazwisk adresatów w wiadomości
(personalizacja), z wykorzystaniem programu pocztowego.
. Automatyczne seryjne wysy³anie wiadomo¶ci faksowych do
wyselekcjonowanej
grupy podmiotów wraz z umieszczaniem w wiadomo¶ci nazwy firmy i
nazwisk
adresatów (personalizacja), bezpo¶rednio z komputera, z wykorzystaniem
odpowiedniego programu telekomunikacyjnego.
. Eksport wyselekcjonowanych,wed³ug dowolnie zadanych kryteriów,
danych do
formatu tekstowego.
. Wydruk etykiet adresowych
. I wiele innych........

PROGRAM ZAWIERA TAK¯E:
. Wzory pism,ofert i korespondencji s³u¿bowej - 40 szablonów do edycj
i
i
indywidualnego wykorzystania.

Sprzeda¿ wysy³kowa.

Przygotowujemy tak¿e bazy "na zamówienie", ¶ci¶le
wed³ug kryteri
ów
zleceniodawcy z ca³ych naszych zasobów (ok. 900.000 firm)

OFERUJEMY TAK¯E US£UGI FAXMAILINGU - MASOW¡ WYSY£KÊ OFERT
FAKSOWY
CH DO
WYBRANEJ GRUPY Z 550.000 FIM POLSKICH. CENA JUZ OD 0,40 Z£ ZA
SKUTECZNIE
WYS£ANY FAKS.

Zamówienia i informacje: www.polandexport.pl www.bizdata.pl www.ebazy.p
l


[ Auf dieses Posting antworten ]