nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Apel do cz?onków Rotary Club

Von: flying.robak (flying.robak@gazeta.pl) [Profil]
Datum: 17.05.2010 20:49
Message-ID: <8861c129-6827-45ad-85a8-64b6476f5c7e@q23g2000vba.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes
Cz³onkowie Rotary Club Polska

Zwracam siê z gor±c± pro¶b± o pomoc w wyj¶ciu z
d³ugów, w
które
wpêdzi³ mnie skarbnik Rotary Club Jelenia Góra Mieczys³aw
Ligêza.
Mieczys³aw Ligêza jako szef firmy Opel w Jeleniej Górze
upowa¿ni³
swoich prawników do represjonowania moich dzieci (8 i 12 lat), a
mianowicie rêkoma s±du i komornika (Sygn. akt KMS 135/10) rzuci³ si
ê
na bud¿et rodzinny bezrobotnego. Za to, ¿e rzekomo ni¿ej podpisany
broni³ praw cz³owieka.
Bêdê wdziêczny za wp³acenie na poni¿sze konto
nastêpuj±cych
nale¿no¶ci:
1.koszty s±dowe 0,00 z³
2.grzywna 2000,00 z³
3.koszty egzekucyjne 300,00 z³

Do ka¿dej wp³aconej Komornikowi kwoty nale¿y doliczyæ 1,30
z³ tyt
u³em
prowizji bankowej oraz jednorazowo kwotê na wydatki gotówkowe w wys.
50 z³.

Konto Komornika: Bank PKO SA Jelenia Góra: 27102021240000810200754069.

[ Auf dieses Posting antworten ]