nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Wspó?pracownik do organizacji kursu

Von: jerszfa (jerszafa@gazeta.pl) [Profil]
Datum: 18.05.2010 14:47
Message-ID: <hsu28a$67e$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Szukam wspó³pracowników do powielania i rozsy³ania 
materia³ów
szkoleniowych on-line internetowego kursu mened¿erskiego. Praca
bardzo ³atwa, na swoim komputerze. Mo¿liwo¶æ niez³ego 
zarobku,
oprócz, oczywi¶cie, poszerzenia swojej wiedzy i mo¿liwo¶ci,
których
nigdy za wiele.
Kontakt:  jerszafa@op.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]