nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Internetowy Kurs Mened?erski

Von: je-fa (jerszafa@gmail.com) [Profil]
Datum: 07.06.2010 11:09
Message-ID: <huid07$tai$2@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.biznes
Sprzedam podrêcznik on-line Kursu Biznesu i Organizacji, opracowanie
skutecznych rozwi±zañ tematów i problemów
wystêpuj±cych na co dzieñ w
firmach i przedsiêbiorstwach.
Kontakt:  kitbis1@gmail.com

[ Auf dieses Posting antworten ]