nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

kiszczak, jaruzelski, wa??sa to ludzie honoru wed ?ug ?rodowiska michnikowszyzny

Von: Charlie delta (charlie.delta.trader@gmail.com) [Profil]
Datum: 04.06.2010 00:17
Message-ID: <b0f228c0-f24a-4978-b1a6-5504267d97b0@j8g2000yqd.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.biznes.wgpw
kiszczak i jaruzel, oprawcy narodu polskiego, umoczeni we krwi + ks.
Jerzego Popie³uszki

26 lat pó¼niej p³emie³ POlskiego nie-rz±du i niby-prezydent
marsz
a³ek
mówi± ¿e w pe³ni wierz± putinowi w sprawie
rozwik³ania zbrodni
zamordowania 96-ciu sprawiedliwych w dniu 10 kwietnia 2010 w Smoleñsku

co dzieje siê z Polsk± ?

co sta³o siê z nami ¿e pozwalamy takim ludziom sprawowaæ
najwy¿sz
e
urzêdy w pañstwie

czy nawiedzajace nas kataklizmy powodziowe nie s± boskim ostrze¿eniem
i wo³aniem o opamiêtanie narodu?

z³o dobrem zwyciê¿aj - oby to wezwanie nie straci³o swojej wagi w d
niu
20 czerwca, kiedy mo¿emy dobro przywróciæ we w³asnym kraju[ Auf dieses Posting antworten ]