nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

eMakler vs. bossa

Von: Pablo (pablo@nospamplease.pl) [Profil]
Datum: 06.06.2010 21:44
Message-ID: <hugtrj$tth$1@usenet.news.interia.pl>
Newsgroup: pl.biznes.wgpw
Czy kto¶ z szanownego grona poleciæ, który rachunek bêdzie lepszy
dla osoby
zaczynaj±cej swoj± przygodê z gie³d±. Planuj±
kupiæ trochê akcji Taurona +
jeszcze trochê papierów innych spó³ek z bran¿y szeroko
pojêtej energetyki,
ale nie wiem gdzie najlepiej zakotwiczyæ.

przeczyta³em to i owo na forum mBanku i opinie odno¶nie dzia³ania eMaklera
s± ró¿ne... o bossie przewa¿aj± pozytywne opinie.
Kto¶ pomo¿e dokonaæ
wyboru? Z góry dziêkujê za pomoc.


[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten