nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

WSIok g?osuje na WSIoka

Von: maniana (guerra@civil.es) [Profil]
Datum: 05.06.2010 03:46
Message-ID: <hucame$qkk$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.biznes.wgpw
fragment wywiadu z WSIokiem dukaczewskim dla Polska The Times:

Na kogo zag³osuje WSI w tych wyborach?

Przecie¿ ¿o³nierze WSI nie bêd± g³osowaæ
czwórkami jako formacja.
Zag³osujemy tak, jak dyktuje sumienie i oczekiwania zwi±zane z przysz³ym
prezydentem.

Bronis³aw Komorowski ma sympatiê ¶rodowiska WSI?

Tak, bo konsekwentnie i odwa¿nie, mimo ataków z ró¿nych
¶rodowisk, równie¿
swojego, kategorycznie mówi³, ¿e by³ przeciwny likwidacji WSI i
uzasadnia³
dlaczego. Pokaza³, ¿e ma krêgos³up.

Komorowski ma Pana g³os?

Tak.

Co Pan zrobi, jak wygra ?

Otworzê szampana.


[ Auf dieses Posting antworten ]