nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Apel o pomoc dla POWODZIAN

Von: jap (japmp@gazeta.skasuj-to.pl) [Profil]
Datum: 07.06.2010 19:50
Message-ID: <hujbi1$b2a$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroup: pl.biznes.wgpw
Dzi¶ druga fala pustoszy kolejne rejony Polski. Niejednokrotnie ludzie
potracili dorobek ca³ego ¿ycia. Pomó¿my poszkodowanym
niewielk± kwot±, b±d¼my
solidarni wzglêdem siebie.

Przeka¿my jako elita finansowa 0,5% naszych kapita³ów &#8211; ta
kwota jest
nieprzypadkowa &#8211; to przecie¿ ¶rednia op³ata za zajêcie
pozycji na rynku
wtórnym. To niewiele dla nas a kwota ta pomog³aby bardzo powodzianom!!!

0,5% przy kapitalizacji naszej gie³dy daje spor± sumê pieniêdzy,
daj±c± szansê
na przysz³o¶æ poszkodowanym. Rozumiem, ¿e prawdopodobieñstwo
wp³aty przez
wszystkich jest minimalne, ale ka¿dy kto uczyni ten gest bêdzie
pó¼niej z
siebie dumny.

Nie proponuje równie¿ sprzeda¿y na gie³dzie &#8211; by nie
wywo³aæ ewentualnych
&#8222;tragicznych&#8221; skutków, ale u¿ycia choæby
&#8222;wolnych&#8221; ¶rodków do tego gestu.

Jednocze¶nie apeluje o rozpowszechnienie w±tku na innych forach
gie³dowych.

pozdrawiam
jap


--
Wys³ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten