nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

zainstalowanie SLES10

Von: pytajnik (p@p.pl) [Profil]
Datum: 07.04.2009 08:13
Message-ID: <grequa$r8q$1@achot.icm.edu.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
okaza³o siê ¿e moja firma ma prawo do korzystania z OES2 (wa¿ne
ubezpieczenie wersji dla Netware 6.5).
trochê siê pobawi³em tym OESem, zrobi³em replikê eDir z
Netware, ale
docelowo chcia³bym mieæ tak: synchronizacja userów i hase³ eDir z
AD
(win2003). da siê to zrobiæ?
secundo: czy wygasniêcie ubezpieczenia wersji powoduje ¿e dalej mogê
korzystaæ z softu kóry w miêdzyczasie zainsta³owa³em (tzn.
nie moge
instalowaæ nowo¶ci), czy mam prawo tylko do pierwotnego oprogramowania?

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten