nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

wspó?dzielenie katalogów w trybie b uforowym w GW 7.0.3

Von: MarioR (marcin@test.pl) [Profil]
Datum: 14.05.2009 17:02
Message-ID: <guhbq7$4ib$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam
Mam pro¶bê.
Czy kto¶ kto ma GW 7.0.3 móg³by dla mnie sprawdziæ tak±
sytuacjê, a mianowicie:

dwóch userów np: USERA i USERB z tym, ¿e jeden z nich USERB pracuje w
trybie buforowym.
USERA udostêpnia jeden ze swoich katalogów z jakimi¶ przesy³kami
u¿ytkownikowi USERB.

USERB ca³y czas pracuje w trybie buforowym - to wa¿ne.
Dostaje informacjê, ¿e udostêpniono mu katalog, akceptuje go ii.....
Jak d³ugo u was USERB musi czekaæ na to aby mu siê ukaza³a
zawarto¶æ tego wspó³dzielonego katalogu?
Przy czym w miêdzyczasie proszê nie prze³±czaæ go w tryb
online. Mo¿na sobie podejrzeæ choæby przez WebAccess-a, ¿e te
pliki s± w online ca³y czas.

U mnie czas jest ró¿ny, rzêdu 24 godziny ;-(. I nie wiem jak to
przeskoczyæ. Wymuszanie "Wy¶lij/Wczytaj" nic nie daje.
Spróbowa³em t± operacjê wykonaæ na nowo stworzonych
userkach i tu sytuacja wygl±da nieco inaczej. Czas czekania na pliki trwa ok 4
godzin ale
prze³±czaj± na chwilê w tryb online i powrót do buforowego
powoduje pojawienie siê zawarto¶ci wspó³dz.katalogu.
Ale dla mnie nie wydaje siê to normalne wiêc st±d ta moja pro¶ba o
przetestowanie tego przez kogo¶ z was.
Robiê teraz GWcheka dla ca³ego PO ale to d³ugo potrwa wiêc nie wiem
czy to pomo¿e.

AHA.
posiadam klienta GW for Win jak i system GroupWise w wersji 7.0.3 HP2

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten