nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

xcopy , problem ze sk³adni±

Von: PP (piotrpitucha@poczta.onet.pl) [Profil]
Datum: 15.07.2009 20:40
Message-ID: <h3l53a$suv$1@news.vectranet.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Witam
Chcia³em sobie w nocy z serwera na komputer lokalny pokopiowaæ conieco
plików z za³o¿eniem:
- kopiujê tylko pliki które na docelowym nie istniej±
- nadpisujê tylko pliki z nowsz± dat± ni¿ docelowy plik
- kopiujê z podkatalogami
- jako ze kopiowanie z automatu to wy³±czam monity
Niby sk³adnia mi siê zgadza ale efekt jest taki ¿e niektóre pliki
mi pomija,
czy kolejno¶æ opcji w xcopy ma znaczenie?
Kopiujê mnej wiêcej tak.....
xcopy h:\program\bazy\*.*  c:\program\bazy\  /D: /H /E /Y /F
Z 270 plików spe³nia warunek ko³o 100, to kopiowanie pomija mi ko³o
60
plików, nie mogê znale¼æ regu³y na jakiej s± one
wykluczane, kopiowanie
Total Commanderem z zaznaczeniem pomijania starszych plików kopiuje wszystko
poprawnie.
Netware 6.5, komputer oczywi¶cie zalogowany i z odpowiednimi uprawnieniami.
Piotr
[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten