nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Netware 4.2 SP9 i streamer HP Storageworks DAT 72

Von: Marek Skrzypek (unikom@unikom.com.pl) [Profil]
Datum: 15.07.2009 00:12
Message-ID: <h3j01o$4je$1@atlantis.news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.comp.sys.novell
Potrzebujê zainstalowaæ streamer HP StorageWorks DAT 72 (symbol HP Q1522B) w
Netware 4.2 SB SP9
nwtape krzyczy, ¿e urz±dzenie nie zosta³o przetestowane z sterownikiem
i
odmawia obs³ugi.
Chodzi³o to dobrze ze streamerem HP StorageWorks DAT 24, ale pad³.
Mo¿e kto¶ ma jakie¶ do¶wiadczenia z tym problemem.
Mo¿e trzeba pod³o¿yæ sterowniki nwtape z nw5, nw5.1 lub
wy¿szej.
Pytam o to zanim sam bêdê podk³ada³ strowniki i zanim zmarnujê
du¿o czasu
wzraz z wrostem siwych w³osów na g³owie. :)

--
Pozdrawiam

Marek Skrzypek
UNIKOM Systemy Komputerowe
Boles³awiec
[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten