nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Ultimateircd3.0.2 Problem

Von: Mariusz (styczenmariusz@gmail.com) [Profil]
Datum: 18.11.2009 14:23
Message-ID: <10d27945-ceb7-4a87-aa00-f8611809d983@l13g2000yqb.googlegroups.com>
Newsgroup: pl.irc
Ogólnie rzecz bior±c jestem bardzo pocz±tkowym u¿ytkownikiem
ale
chcia³bym siê nauczyæ stawiaæ serwer.
Od 2 dni staram siê postawiæ serwer, w sumie serwer stoi i mogê
siê
z
nim po³±czyæ ale nie potrafiê zdobyæ uprawnieñ
sysop'a
To s± moje ustawienia z pliku ircd.conf

M::212.87.241.26:Testowy serwer woox.pl:6667
A:m0d3:
Y:10:90:0:20:400000
Y:5:90:0:20:400000
Y:1:90:0:1000:100000
O:ip:f0eTW.Kgee/N2:m0d3::10
P::::6667


Drugim moim problemem jest czas po³±czenia z serwerem, mogê siê z
n
im
po³±czyæ tylko po wydaniu komendy ./ircd -p 6667
i dopiero po 2minutach zostaje po³±czony.
dostaje tak± odpowied¼ od serwera w tym czasie:
"gamehost.localnet- *** Looking up your hostname...
-
-gamehost.localnet- *** Checking Ident
-
-gamehost.localnet- *** No Ident response
-
-gamehost.localnet- *** Couldn't look up your hostname"

a z logu w mircu widaæ ¿e serwer chodzi ju¿ parê godzin. Serwer
stawiam na bardzo dobrej maszynie z dobrym ³±czem.
Wiec problem musi tkwiæ w konfiguracji.
By³bym bardzo wdziêczny za pomoc.
Pozdrawiam.

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten