nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Ca?a prawda o nienawi?ci rz?du i w?adz do rowerzystów

Von: robertcb@mailinator.com [Profil]
Datum: 03.06.2010 16:33
Message-ID: <60b5.00000654.4c07bd40@newsgate.onet.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Nie ma co siê oszukiwaæ, ju¿ nawet pomijaj±c w porównaniu
z innymi krajami
prawn± niesprawiedliwo¶æ traktowania rowerzystów po alkoholu.
(sprawa s±du we
Wschowie, potem rozpatrywane przez TK)
Odrêbn± spraw± jest nienawi¶æ kierowców, policji i
stra¿y miejskiej oraz
sêdziów i prokuratorów i rz±dz±cych pañstwem (oni
wszyscy s± kierowcami,) do
rowerzystów. a co za tym idzie z³o¶liwo¶æ,
nieuczciwo¶æ i ³garstwo.
Pomijaj±c ju¿ tworzenie prawa dyskryminuj±cego rowerzystów w
ruchu drogowym (w
koñcu kierowcy zawsze rowerzysta bêdzie przeszkadza³, bo zbyt wolno
siê
porusza)
Ile by³o sytuacji ¿e cz³owiek po piwie pcha³ rower id±c obok,
a zosta³
oskar¿ony o "prowadzenie roweru" i zabrano mu prawo jazdy, dano
grzywnê lub
wiêzienie - mimo ¿e z prawnego puktu widzenia byl pieszym.
Ale zeznanie dwóch policyjnych ¶wiadków, ma moc nie do przebicia przed
s±dami,
jest dowodem samo w sobie, nie potrzeba dowodów rzeczowych, nagrañ,
rejestracji itp. Pieszemu pchaj±cemu rower nikt nie uwierzy.

Tymczasem:

http://www.rowery.org.pl/rowery.htm

"W Polsce w wiêzieniach siedzi wiêcej rowerzystów ni¿
kierowców samochodów -
tymczasem to kierowcy samochodów s± sprawcami ponad osiemdziesiêciu
procent
wypadków w których czynnikiem by³ alkohol."


Dodam jeszcze ¿e rowerzy¶ci stanowi± mo¿e 1 czy 2% ruchu
drogowego i to
g³ównie w sezonie letnim.

Sami sobie odpowiedzcie na te pytania:

Ile by³o przypadków w których pijany rowerzysta kogo¶ zabi³
lub ciê¿ko zrani³?

A ile by³o przypadków w których pijany kierowca samochodu kogo¶
zabi³ lub
ciê¿ko zrani³?


A mimo to w wiêzieniach jest ich wiêcej ni¿ kierowców
wszêdobylskich
samochodów.

Zastanawiaj±ce, nieprawda¿?


Dlatego w³a¶nie adresujê do rowerzytów po piwie (którzy
zmie¶cili by siê
limitem promili w normalnych krajach np w Holandii, a w Polsce w ¶wietle prawa
pope³niaj± PRZESTÊPSTWO) - te oto rady:

Dziesiêæ Przykazañ Browerzysty.

1. Kupij±c piwo schowaj je od razu do kieszeni w sklepie, nie paraduj z nim
wychodz±c na zewn±trz.
Je¶li jeste¶ w miejscu publicznym z rowerem - nigdy nie pij piwa z
oryginalnych puszek lub butelek, ale przelej je w ustronnym miejscu np do
butelki po oran¿adzie, coli itp. lub kartoniku po soku.

2. po wypiciu prze¿uj kilka supermocno miêtowych gum lub skorzystaj z mocnego
od¶wie¿acza do ust.

3. Tam, gdzie to mo¿liwe, poruszaj siê wy³±cznie po
¶cie¿kach rowerowych,
le¶nych, polnych - jazda rowerem po typowych drogach, jezdniach znacz±co
zwiêksza prawopodobieñstwo spotkania zmotoryzowanego patrolu, ponadto w
miastach ulice s± objête monitoringiem.

4. Je¶li bêdzie Cie próbowa³ zatrzymaæ patrol pieszy, a znasz
okolicê,
drogi,¶cie¿ki ,skróty - nie zatrzymuj siê, pieszo Ciê nie
dogoni±, a dla
jakiego¶ rowerzysty nie bêd± wzywaæ posi³ków.
Rower jest jednym z niewielu pojazdów który nie musi mieæ tablic
rejestracyjnych, rower trudniej opisaæ, podaæ markê, -  to znacznie
utrudnia
identyfikacjê w przypadku nie zatrzymania siê do kontroli.

5. B±d¼ czujny. Byæ mo¿e wcze¶niej dostrze¿esz w
swoim otoczeniu radiowóz lub
charakterystyczne odblaskowe kamizelki i zdo³asz zmieniæ kierunek jazdy lub
siê schowaæ, zanim Cie zauwa¿±. Rozgl±daj siê
te¿ wychodz±c z barów, sklepów,
wje¿dzaj±c na teren kolejowy itp.

6. Zawsze je¼dzij sprawnym technicznie rowerem.
W ktrytycznej sytuacji nie ma nic gorszego ni¿ spadniêcie czy zerwanie
³añcucha lub inna b³aha, ale uniemo¿liwjaj±ca jazdê
awaria.

7. Nigdy nie pchaj roweru id±c obok, poniewa¿ jest to traktowane jako
prowadzenie roweru i konsekwencje s± te same jak dla sytuacji w której
by¶ na
nim jecha³, a pachaj±cego du¿o ³atwiej zatrzymaæ.

8. Newralgiczne miejsca przeje¿dzaj mo¿liwie szybko, je¶li to
krótki odcinek i
warunki na to pozwalaj± to 35-40 km bêdzie ok.
Szybko jad±cego rowerzystê trudniej jest zatrzymaæ, a rowerzy¶cie
³±twiej jest
siê wyt³umaczyæ ¿e nie zauwa¿y³ próby
zatrzymania.

9. Zawsze miej przy sobie odtwarzacz mp3 i s³uchawki na uszach.
Muzyki mo¿esz nie s³uchaæ, ale tego co sie dzieje wokó³
Ciebie
- pozwoli Ci sie to w skrajnej sytuacji wyt³umaczyæ ¿e nie
s³ysza³e¶
polecenia do zatrzymania siê, bo s³ucha³e¶ muzyki, i byæ
mo¿e unikniêcia
dodatkowych konsekwencji.

10. Nie wyró¿niaj siê niczym.
Nie miej ani Ty ani Twój rower ¿adnych widocznych cech
szczególnych,koloru
itp,  pozwalaj±cych ³atwo opisaæ i wyró¿niæ Ciebie
spo¶ród innych rowerzystów.
Zapomnij o kasku i kamizelce odblaskowej.


--
Wys³ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten