nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

HIT&RUN Warsaw Street Jam - video

Von: Soon. (soon@neo**.pl) [Profil]
Datum: 08.06.2010 15:44
Message-ID: <4c0e493b$0$19181$65785112@news.neostrada.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
IMPREZA ZAKOÑCZY£A SIÊ PE£NYM SUKCESEM!!!! Ju¿ rano pod
sklepem Ave Bmx
zebra³a siê spora grupka riderów , która niecierpliwie
oczekiwa³a pozwolenia
na "start". Podczas przemieszczania siê miedzy spotami grupa ros³a w
oczach
co szokowa³o przypadkowych przechodniów. Na drugim najd³u¿szym
przystanku
ok. 60 osób zawziêcie katowa³o okoliczne schody. Sypa³y siê
grube sztuczki w
wykonaniu Piroboya oraz Jala wiec to ich portfele wype³ni³y siê
najbardziej,
jednak reszta nie odstawa³a poziomem i równie¿ zgarnia³a
kasê i czê¶ci od
sponsorów.
W ci±gu jamu odwiedzili¶my 6 ró¿nych miejscówek,
ka¿dy móg³ wykazaæ swoje
umiejêtno¶ci na wallach , bankach ,murkach, schodach , gapach itd . Pogoda
dopisa³a idealnie co w po³±czeniu z tak± ilo¶ci±
riderów w jednym miejscu
da³o naprawdê piorunuj±cy efekt. Wszyscy poza paroma osobami
które ju¿ na
pocz±tku zaliczy³y powa¿ne gleby , bawili siê przednio.

http://www.vimeo.com/12383711

SOONProduction[ Auf dieses Posting antworten ]