nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

[TECH] Baga?nik za widelec i problem kó?...

Von: Bartosz 'Seco' Suchecki (pisz-na_psotnick@poczta.onet.pl) [Profil]
Datum: 07.06.2010 10:05
Message-ID: <hui97k$inl$1@news.onet.pl>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Powitaæ.

Kilka lat temu, po zakupieniu roweru z cieniowanego alu, kupi³em
samochodowy baga¿nik ³api±cy za amora. Kosztowa³ ciut
powy¿ej 100 z³
i mia³ dokrêcane do szyny z boku wide³ki na przednie ko³o.

Widaæ go po lewej stronie focusa :-)

http://www.cykloza.com/pliki/2005/08.11-16_szklarska/001szklarska.html.

Teraz zwiêksza nam siê liczba rowerów, których nie da sie
z³apaæ za
ramê. O ile mo¿na znale¼æ na allegro za 100 z³ ³adne
baga¿niki do
³apania za amora, to z wide³kami na przednie kola jest trudniej.

S± oczywi¶cie takie wide³ki montowane na belki poprzeczne , ale
bojê
siê, ¿e 4 rowery
+ 4 przednie ko³a siê nie zmieszcz± na belki na szeroko¶æ.
St±d
koncepcja baga¿nika jak na focie, ale takowego nie mog³em znale¼æ
na
allegro. Mo¿e co¶ widzieli¶cie takiego.

A mo¿e jaki¶ patent z wide³kami montowanymi na szynê
wzd³u¿. Wtedy 3
ko³a wzd³u¿ siê zmieszcz±, jedno na baga¿niku z foty.

Ko³a w samochodzie sie nie zmieszcz± :-)

Seco

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten