nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

Standard tradycyjnego zawieszenia osi korb

X-FaceVon: Jacek Maciejewski (jacmacwytnij@o2.pl) [Profil]
Datum: 07.06.2010 17:05
Message-ID: <1ds6dru06ddtq$.1r6ztjs42qmu8.dlg@40tude.net>
Newsgroup: pl.rec.rowery
Cze¶æ
Jako ¿e skoñczy³a siê ju¿ dostêpno¶æ
elementów tradycyjnego u³o¿yskowania
osi korb (takiego z miskami wciskanymi w ramê, wiankiem na 8 kulek o fi
jakie¶ 6,4mm i kamieniami nakrêcanymi na o¶)  wiêc zachodzi
konieczno¶æ
kombinowania. Ostatnio stwierdzi³em ¿e to co wykombinowa³em ¼le
dzia³a.
U³o¿yskowanie z³o¿one z nowych z wyj. misek czê¶ci po
skrêceniu z
minimalnym luzem po kilkudziesiêciu km dostaje luzów poosiowych rzêdu
05mm.
Kiedy siê dokrêci - luzuje siê ponownie. Widaæ jest z³a
geometria ³o¿ysk i
wystepuja du¿e si³y powodujace odkrêcanie nakrêtek
kontruj±cych.
Mam w zwi±zku z tym pytanie - czy by³y jakie¶
ró¿ni±ce siê miêdzy sob±
standardy tego u³o¿yskowania? Mo¿e ró¿ni±ce
siê ¶rednic± wianka lub
¶rednic± kulek? Mo¿e kto¶ zna stronê
po¶wiêcon± temu zagadnieniu, tak± z
wymiarami elementów sk³adowych?
--
Jacek

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten