nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

FAQ grupy pl.soc.seks.moderowana

Von: p.s.s.m. moderator account (pssmod@wsp.krakow.pl) [Profil]
Datum: 19.01.2008 02:16
Message-ID: <pl-soc-seks-moderowana-1-1200705362@icm.edu.pl>
Followup-to: poster
Newsgroup: pl.answers pl.soc.seks.moderowana
Posted-By: auto-faq 3.3.1 beta (Perl 5.008)
Archive-name: pl/soc/seks.moderowana

FAQ grupy pl.soc.seks.moderowana wersja 2.1b
Data aktualizacji: 13 grudnia 2005
----------------------------------------------------------------------------
Jesli ktos zyczy sobie wersje FAQ bez "ogonkow", prosze pisac na adres
pssmod@ap.krakow.pl, wpisujac w polu "Subject:" tekst "PSSM-FAQ".
----------------------------------------------------------------------------

Na dzieñ dobry bardzo wa¿na uwaga:

Grupa pl.soc.seks.moderowana jest grup± _polskojêzyczn±_ i w
zwi±zku
z tym listy w innych jêzykach bêd± odrzucane. Oczywi¶cie
pojedyncze s³ówka,
cytaty oraz sygnaturki nie bêd± brane pod uwagê.

Important: pl.soc.seks.moderowana is a Polish-language newsgroup.
Articles in other languages will be moderated.
----------------------------------------------------------------------------
Opiekunowie grupy (moderatorzy):

Nina Mazur Miller ninka@mac.com
Jaros³aw Rafa   raj@ap.krakow.pl  (obecnie "w stanie spoczynku ;-)")
Adam G±siorowski  agquarx@venus.ci.uw.edu.pl
Bartosz Bielawski spanielek@yahoo.com
Melisa i Kain   kain69@o2.pl
Asmira       asmira@poczta.onet.pl
----------------------------------------------------------------------------

Opiekun techniczny (techniczna realizacja systemu moderowania):

Rafa³ £ukawski   rafal@lukawski.pl
----------------------------------------------------------------------------

Spis tre¶ci:

1. Po co, jak i kiedy powsta³a grupa pl.soc.seks.moderowana?
2. Co to znaczy, ¿e grupa jest moderowana?
3. O czym mo¿na dyskutowaæ na grupie?
4. Z jakiego powodu mój list mo¿e zostaæ odrzucony przez
moderatorów?
5. Co robiæ, je¶li mój list zosta³ odrzucony i zosta³em(am) o
tym
poinformowany(a)?
6. Co robiæ, je¶li mój list nie ukaza³ siê na grupie, a nie
uzyska³em(am)
informacji o tym, ¿e zosta³ odrzucony?
7. Jakiego standardu polskich liter nale¿y u¿ywaæ na grupie?
8. Na jakiej zasadzie wybierani i usuwani s± moderatorzy?
9. Gdzie znajduje siê archiwum grupy i FAQ?
10. Uwagi koñcowe

Uwagi dotycz±ce zawarto¶ci niniejszego FAQ proszê kierowaæ
bezpo¶rednio
do moderatorów grupy pod adres pl-soc-seks-moderowana-moderators@newsgate.pl
lub pssmod@ap.krakow.pl
----------------------------------------------------------------------------

1. Po co, jak i kiedy powsta³a grupa pl.soc.seks.moderowana?

Pod koniec 1998 r. kilka osób korzystaj±cych z grupy dyskusyjnej
pl.soc.seks stwierdzi³o, ¿e ma dosyæ postów ³ami±cych
netykietê, nie
zwi±zanych z tematyka grupy, wulgarnych, itp. Ze wzgledu na specyfikê
Usenetu nie istnia³a inna mo¿liwo¶æ rozwi±zania tego
problemu, ni¿ zmiana
grupy pl.soc.seks na moderowan± lub utworzenie nowej grupy. Aby
zagwarantowaæ dotychczasowym u¿ytkownikom wybór, zdecydowano siê
za³o¿yæ
now± grupê. Pomys³odawc± pl.soc.seks.moderowana by³ Tomasz
Nidecki. Grupa
powsta³a drog± publicznego g³osowania, którego wynikiem by³o
50 g³osów za i
3 przeciw.
----------------------------------------------------------------------------

2. Co to znaczy, ¿e grupa jest moderowana?

Wszystkie listy wysy³ane na grupê moderowan± trafiaj± najpierw do
osoby
zwanej moderatorem. Moderator czyta te listy i decyduje, czy s± one zgodne z
zasadami grupy ujêtymi w tym FAQ. Posty zgodne z zasadami s±
"przepuszczane"
na grupê, za¶ pozosta³e odrzucane. Moderowania nie nale¿y
myliæ z cenzur±.
Wszystkie osoby, które nie chc±, by ktokolwiek decydowa³ o
"odpowiednio¶ci"
ich listów proszone s± o pisanie na grupê pl.soc.seks, która
nie jest grup±
moderowan±. Niestety, nie istnieje co¶ takiego, jak "zasady
moderowania", a
wiêc pisz±c na grupê moderowan± nale¿y zdawaæ sobie
sprawê z faktu, ¿e
moderatorzy to te¿ ludzie i od czasu do czasu musz± podejmowaæ decyzje
subiektywne (niektórych rzeczy nie da siê oceniæ w 100% obiektywnie).
Nale¿y
te¿ pamiêtaæ, ¿e moderatorzy bêd± siê starali
w miarê mo¿liwo¶ci takich
sytuacji unikaæ i stosowaæ zasady logiki i zdrowego rozs±dku. Prosimy
wiêc o
zaufanie i wiarê w dobre chêci moderatorów.
----------------------------------------------------------------------------

3. O czym mo¿na dyskutowaæ na grupie?

Tematy odpowiednie na grupê pl.soc.seks.moderowana, to:
- wszelkie dyskusje, pytania i odpowiedzi dotycz±ce seksualno¶ci
(zarówno
ludzkiej, jak i np. kosmitów), seksu, seksienia, itp.;
- wszelkie dyskusje, pytania i odpowiedzi dotycz±ce intymnych stosunków i
odczuæ takich, jak mi³o¶æ, fascynacja drug± osob±
(fascynacja z podtekstem
erotycznym);
- wszelkie dyskusje, pytania i odpowiedzi dotycz±ce zwi±zków
uczuciowych -
formalnych i nieformalnych - kobiety z mê¿czyzn±,
mê¿czyzny z mê¿czyzn±,
kobiety z kobiet±.
----------------------------------------------------------------------------

4. Z jakiego powodu mój list mo¿e zostaæ odrzucony przez
moderatorów?

Oto 8 podstawowych powodów (posortowanych wed³ug czêstotliwo¶ci
wystêpowania), dla których moderatorzy odrzucaj± listy wysy³ane
na grupê
pl.soc.seks.moderowana:

4.1. Nieprawid³owe cytowanie:
- umieszczanie odpowiedzi NAD cytatem (prawid³owo nale¿y odpowiadaæ POD
cytatem);
- cytowanie bez znaków ">", ":", "|" lub
podobnych, które sprawiaj±, ¿e
³atwo mo¿na okre¶liæ, która czê¶æ
wypowiedzi to cytat;
- cytowanie ca³ych postów (z liniami kontrolnymi i podpisami);
- cytowanie nieproporcjonalnie (wedle oceny moderatorów) du¿ego fragmentu w
odniesieniu do wielko¶ci lub/i zaznaczenia kontekstu odpowiedzi, itp.;
- BRAK jakiegokolwiek cytatu w po¶cie bêd±cym odpowiedzi± na inny
post (skutecznie utrudnia to ¶ledzenie toku dyskusji)
4.2. Og³oszenia i reklamy: grupa pl.soc.seks.moderowana nie dopuszcza
og³oszeñ towarzyskich, reklam stron WWW, itp. Wszelkie posty
zawieraj±ce
tego typu og³oszenia (chyba, ¿e autor listu umieszcza np. adres swojej
strony w podpisie, czy te¿ informuje o stronie w kontek¶cie dyskusji)
bêd±
odrzucane bezwarunkowo.
4.3. Inne powody techniczne: na grupê nie bêd± przepuszczane posty w
HTML-u, z niew³a¶ciwym kodowaniem polskich liter (por. punkt 7),
zawieraj±ce za³±czniki binarne, wiadomo¶ci testowe itp. Odrzucane
bêd± tak¿e
crossposty pomiêdzy pl.soc.seks.moderowana i innymi grupami pl.soc.seks.* ;
w szczególno¶ci crossposty na pl.soc.seks.towarzyskie.
Dyskusje na tematy techniczne zwi±zane z grup± pl.soc.seks.moderowana
powinny byæ prowadzone prywatnie z moderatorami, ew. na grupie pl.news.admin,
w ostateczno¶ci tak¿e na pl.soc.seks.moderowana. Zanim wiêc wy¶lemy
pytanie
techniczne czy uwagi na grupê, wy¶lijmy je najpierw do moderatorów pod
adres
pl-soc-seks-moderowana-moderators@newsgate.pl lub pssmod@ap.krakow.pl
(te dwa adresy s± równowa¿ne). Moderatorzy zastrzegaj± sobie
jednak
prawo do publikowania na grupie testów czy og³oszeñ technicznych.
4.4 Duplikaty wys³anych postów. Czasami zdarza siê, ze kto¶
wy¶le ten
sam post dwa lub wiêcej razy, czy to przez pomy³kê, czy celowo. Kopie
wys³anych postów bêd± w miarê mo¿liwo¶ci
odrzucane.
4.5. £amanie zasad netykiety: wszelkie posty, które mog± byæ
uznane za
chamskie czy obra¼liwe, wulgarne czy inaczej "nieodpowiednie" mog±
zostaæ
odrzucone przez moderatorów (ocena, gdzie jest granica miêdzy
¿yw± dyskusj±,
a obra¿aniem siê nawzajem, pozostaje do interpretacji moderatorów).
Aby
poznaæ dok³adnie zasady netykiety sugerujemy lekturê tekstów
znajduj±cych
siê pod adresami: http://www.ap.krakow.pl/papers/netykiet.html i
http://www.immt.pwr.wroc.pl/~sapi/sieci/netykieta/index.html. Ostrzegamy, ¿e
listy osób notorycznie i z premedytacj± ³ami±cych zasady dobrego
wychowania
bêd± przekazywane administratorom serwerów, z których
zosta³y wys³ane, a Ci
proszeni bêd± o wyci±gniêcie stosownych konsekwencji.
4.6. "Off-topic", czyli pisanie nie na temat grupy. Zrozumia³e jest,
¿e
dyskusje odbywaj±ce siê na grupie mog± z czasem nieco
"schodziæ z tematu" na
tematy spo³eczne, religijne, polityczne, itp. Moderatorzy rezerwuj± sobie
prawo odrzucania postów, które w ich mniemaniu nie maj± ju¿ z
seksem nic
wspólnego, jednak¿e mo¿na oczekiwaæ, ¿e w przypadku
"wygasaj±cych" dyskusji
nie bêd± na niewielkie liczby takich listów reagowaæ.
4.7. Posty zawieraj±ce tylko i wy³±cznie przywitanie. Przywitaæ
siê
mo¿na odpowiadaj±c na post.
4.8. Posty zawieraj±ce tylko i wy³±cznie dowcipy. Do wysy³ania
dowcipów przeznaczone s± inne grupy.
----------------------------------------------------------------------------

5. Co robiæ, je¶li mój list zosta³ odrzucony i zosta³em(am) o
tym
poinformowany(a)?

Przede wszystkim nie obra¿aæ siê - bycie "zmoderowanym" nie
jest powodem
do obra¿ania siê na moderatorów - oni staraj± siê jedynie
dobrze wykonywaæ
swoj± pracê i je¶li list odrzucili to z pewno¶ci± dlatego,
¿e uznali i¿
³amie on zasady grupy, a nie z pobudek osobistych. Nastêpnie nale¿y
dok³adnie przejrzeæ powy¿sz± listê potencjalnych
powodów odrzucenia i
zastanowiæ siê, jak± zasadê z³amali¶my. Je¶li
wiemy, która zasada zosta³a
z³amana, sprawa jest bardzo prosta - modyfikujemy list tak, by tej zasady
nie ³ama³ i wysy³amy na grupê ponownie - tym razem z
pewno¶ci± nie zostanie
on odrzucony. Je¶li po przejrzeniu listu nie jeste¶my w stanie
okre¶liæ, z
jakiego powodu moderator uzna³ list za niestosowny, wysy³amy ten list wraz z
zapytaniem co jest z nim nie w porz±dku na adres
pl-soc-seks-moderowana-moderators@newsgate.pl (lub pssmod@ap.krakow.pl).
Moderatorzy przejrz± list i poinformuj± o powodach odrzucenia.

I jeszcze spostrze¿enie wynikaj±ce z praktyki. Moderatorzy czasami nie
s±
w stanie ¶ledziæ na bie¿±co konwersacji na grupie i mog±
odrzuciæ post, który
w zamy¶le autora by³ jedynie ¿artem skierowanym do adwersarza, dobrego
znajomego, ba - przyjaciela tego¿ autora, a wyrwany z kontekstu wygl±da na
czyst± z³o¶liwo¶æ. Dotyczy to szczególnie osób,
które na grupê pisz± od
niedawna i ich "styl wypowiedzi" nie jest jeszcze znany moderatorom. Jeszcze
raz prosimy: nie trzeba braæ tego do siebie - z regu³y wystarczy sprostowanie
przes³ane na adres podany powy¿ej.
----------------------------------------------------------------------------

6. Co robiæ, je¶li mój list nie ukaza³ sie na grupie, a nie
uzyska³em(am) informacji o tym, ¿e zosta³ odrzucony?

Komputery to narzêdzia zawodne i równie¿ nasz system moderowania
mo¿e mieæ
awariê. Je¶li widzimy, ¿e na grupie pojawiaj± siê posty z
data zbli¿ona do
daty wys³ania naszego listu, naszego tam za¶ nie ma, a nie dostali¶my
informacji o odrzuceniu, wystarczy list wys³aæ jeszcze raz. Je¶li sytuacja
siê powtórzy, prosimy o pilny kontakt z moderatorami pod adresem
pl-soc-seks-moderowana-moderators@newsgate.pl lub pssmod@ap.krakow.pl
w celu ustalenia przyczyny problemu - postaramy siê pomóc tak szybko,
jak bêdzie to mo¿liwe.

UWAGA! Je¶li korzystamy z "adresów antyspamowych" (dodajemy w swoim
adresie element chroni±cy przed spamami, np. zamiast kowalski@kki.net.pl
podajemy adres kowalski@nospam.kki.net.pl) NIE otrzymamy ¿adnych informacji
o odrzuceniu listu. W tym wypadku nie jest to wiêc awaria systemu
moderowania.
----------------------------------------------------------------------------

7. Jakiego standardu polskich liter nale¿y u¿ywaæ na grupie?

W publicznej wymianie wypowiedzi w Usenecie na grupach pl.* dopuszczalny
jest tylko jeden standard kodowania "ogonków": ISO 8859-2. Je¶li
kto¶ nie
mo¿e/nie chce/nie potrafi skonfigurowaæ swojego newsreadera tak, aby
kodowa³ wysy³ane ogonki zgodnie ze standardem ISO 8859-2, powinien
stosowaæ
pisowniê "polskaw±", czyli bez polskich znaków
diakrytycznych. Wiêcej
informacji na temat standardów kodowania znaków narodowych w Internecie
mo¿na znale¼æ na Polskiej Stronie Ogonkowej
http://www.agh.edu.pl/ogonki .
Nale¿y tu jednak zaznaczyæ, ¿e otrzymali¶my wiele listów
od u¿ytkownikow
pl.soc.seks.moderowana nie mog±cych odczytywaæ polskich liter nawet w
standardzie ISO-8859-2 (np. od ludzi mieszkaj±cych za granic±). Czytanie
przez nich postów pisanych po "polskawemu" czyli bez
"ogonków" jest po
prostu znacznie ³atwiejsze i przyjemniejsze. Jednak ostateczna decyzja w
jaki sposób list ma byæ napisany (z "ogonkami" czy bez)
nale¿y do Ciebie.
----------------------------------------------------------------------------

8. Na jakiej zasadzie wybierani i usuwani s± moderatorzy?

Kandydatury podaj± obecni moderatorzy oraz sami kandydaci w w±tku o
naborze nowych moderatorów zapocz±tkowanym przez jednego z
moderatorów
obecnych. Publiczne, jawne g³osowanie "zerojedynkowe" (czyli g³osy
"za" lub
"przeciw" bez opcji wstrzymania siê od g³osu) odbywa siê na
grupie
pl.soc.seks.moderowana. Czas g³osowania - 1 tydzien od momentu wys³ania CFV
(Calling For Votes) na p.s.s.m. Ogloszenie zasad szczegó³owych i
przedstawienie kandydatow na grupie pl.soc.seks.moderowana. Ewentualna
dyskusja na tematy techniczne (oraz jak znam ¿ycie wiele innych ;-) na
pl.news.admin lub na pl.soc.seks.moderowana.
----------------------------------------------------------------------------

9. Gdzie znajduje siê archiwum grupy i FAQ?

Archiwum grupy mo¿na znale¼æ pod adresem
http://niusy.onet.pl/pl.soc.seks.moderowana .

Niniejsze FAQ jest publikowane regularnie dwa razy w miesi±cu na
grupie pl.soc.seks.moderowana oraz pl.answers. Mo¿na je znale¼æ
równie¿ na stronie WWW http://www.ap.krakow.pl/~pssmod/ .
----------------------------------------------------------------------------

10. Uwagi koñcowe

Mniej wiêcej w po³owie stycznia 2000 r. z moderowania grupy
zrezygnowali Tomasz 'tonid' Nidecki oraz Tomasz 'GamBeat' Nowak, w
maju fenrir, w czerwcu Melisa, a we wrze¶niu greatj. W zwi±zku z tym,
i¿ pozosta³ tylko jeden moderator - Janusz Szarpi - w pa¼dzierniku
2000 wybrani zostali nowi moderatorzy w osobach Niny Mazur Miller i
Jaros³awa Rafy. W nastêpnym miesi±cu Szarpi równie¿
opu¶ci³ grono
moderatorów, pozostawiaj±c sk³ad dwuosobowy. Z koñcem 2001 r.
praktycznie ca³y ciê¿ar moderowania grupy spocz±³ na Ninie,
wobec
czego niezbêdne okaza³y siê kolejne wybory nowych moderatorów. W
styczniu 2002 r. do³±czyli: Adam G±siorowski, Bartosz Bielawski,
Melisa (witamy ponownie!) wraz z Kainem oraz Asmira.

FAQ zosta³o opracowane przez Janusza Szarpiego pomocy dostêpnych w
sieci FAQ grup pl.soc.seks (autorzy - Serious Joker, Krzysztof
Juszkiewicz), chip.internet (autorzy - Marcin Pawlak, Marcin Nowak),
pl.rec.fantastyka.x-files (autor - Adam Robiñski),
pl.rec.humor.najlepsze (autor - Artur Czechowski) oraz dziêki
wypowiedziom wielu przyjaznych grupie (lub nie) osób. Zebrali to
wszystko do kupy Przemys³aw Ryk, Tomasz Nidecki i inni. Serdecznie
dziêkujemy za pomoc :-)

Obecnie aktualizacj± FAQ zajmuje siê Jaros³aw Rafa.


[ Auf dieses Posting antworten ]