nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

test test test

Von: Pawel (pavvello@o2.pl) [Profil]
Datum: 08.06.2010 00:02
Message-ID: <298635967.20100608000240@o2.pl>
Newsgroup: pl.test
Witam!

Nie wiem czy mogê odpowiedzieæ na tak tendencyjne pytanie, bowiem moja
wysublimowana delikatno¶æ, po³±czona z niezaprzeczalnym
wdziêkiem
i urokiem osobistym oraz nietuzinkowa elokwencja i erudycja oraz niebanaln
e poczucie humoru, mog³oby wywo³aæ u audytorium syndrom zaniemówien
ia, a tego chcia³abym unikn±æ.
Kwintesencj± mojej wypowiedzi niech bêdzie fakt i¿ wynik dzisiejszej
uroczysto¶ci nie bêdzie mia³ wp³ywu na pozytywn± aurê i
moje wy
¶mienite samopoczucie.

------------
Pozdrowienia
Pawel[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten